- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

· Τὸν μῆνα Νοέμβριο 2011 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν καὶ οἱ ἑξῆς.

· Τὴν Τετάρτη 2-11-2011 ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Χρυσόστομος μετὰ τῆς συνοδείας του ἐτέλεσε τρισάγιο.

· Τὴν Κυριακὴ 6-11-2011 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν λέκτορα τοῦ Α.Π.Θ. τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας κ. Σουλτάνα Λάμπρου.

· Τὴν Τρίτη 8-11-2011 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν Ἀχλάδα - Φλωρίνης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Φιλομένη Παπαδημητρίου.

· Τὴν Τετάρτη 9-11-2011 ὁ αἰδ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, ἐφημέριος Ἁγίου Χριστοφόρου Ἑορδαίας (Πτολεμαΐδα), ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

· Τὴν Πέμπτη 17-11-2011 ὁ αἰδ. Γεώργιος Κατζιγκᾶς, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐπανομῆς, μὲ ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.

· Τὸ Σάββατο 19-11-2011 ὁ αἰδ. Θεοδόσιος Ἀργυρόπουλος, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Φωτίου, μὲ ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.

· Τὴν Τρίτη 22-11-2011 ὁ ἀρχιμ. Σάββας Ξανθόπουλος, προϊστάμενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νεαπόλεως - Κοζάνης, μὲ τοὺς ἐπιτρόπους του ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

· Τὴν Τρίτη 29-11-2011 ἡ δ. Χρυσάνθη Μπάγιου μὲ τὸν ἁγιογραφικὸ κύκλο κυριῶν ἀπὸ τὴ Μελίτη - Φλωρίνης
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα
 
Τὸν μῆνα Νοέμβριο 2011 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 700/Νοέμβιος 2011 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν οἰκ. κρίσι», «Βίος θλίψεων» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα συνεχείας στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ γενικὸ τίτλο «Ἐθνικαὶ ἐπέτειοι» (φφ. 1-14 Νοεμβίου 2011) πάντοτε στὴ σ. 14.

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1707/6-11-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ μυστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν Χριστό».

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1708/8-11-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1983), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καὶ μὲ θέμα «Οἱ δαίμονες».

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1709/13-11-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ μὲ θέμα «Βίος θλίψεων». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

6) Δημοσίευμα σὲ δύο συνέχειες στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φφ. 15 καὶ 16 Νοεμβρίου 2011, σ. 14) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1986 καὶ τίτλο «Σκέπη τῶν Χριστιανῶν».

7) Δημοσίευμα σὲ δύο συνέχειες στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φφ. 17 καὶ 18 Νοεμβρίου 2011, σ. 14) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1987 καὶ τίτλο «Ὁ ἅγιος Δημήτριος ὑπόδειγμα ἡρωικῆς πίστεως».

8) Δημοσίευμα σὲ δύο συνέχειες στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φφ. 22 καὶ 23 Νοεμβρίου 2011, σ. 14) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1976 καὶ τίτλο «Ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1710/20-11-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ ἄφρων».

10) Δημοσίευμα σὲ δύο συνέχειες στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φφ. 24 καὶ 25 Νοεμβρίου 2011, σ. 14) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1974 καὶ τίτλο «Στὰ μαῦρα ντυμένη ἡ Παναγία».

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1711/27-11-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Οἱ ἠθικές μας ἐλλείψεις».

12) Δημοσίευμα σὲ δύο συνέχειες στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φφ. 29 καὶ 30 Νοεμβρίου 2011, σ. 14) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1976 καὶ τίτλο «Νοικοκυρὰ καὶ ἱεραπόστολος».

13) Δημοσίευμα στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 122/Νοεμβρίου 2011, σ. 5) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1986 μὲ τίτλο «Τὰ παιδιὰ στὴν Ἐκκλησία, στὸ Θεό!», ποὺ δημοσιεύθηκε ἀποσπασματικὰ μὲ σχετικὸ σκίτσο.
 
Ἀντὶ εὐχῶν
 
Ἡ «Σπίθα», ἀντὶ ἄλλων εὐχῶν γιὰ τὶς ἑορτές, προσφέρει στοὺς φίλους ἀναγνῶστες της ἕνα ἀπόσπασμα παλαιᾶς ὁμιλίας τοῦ ἱδρυτοῦ της π. Αὐγουστίνου, ποὺ ἔχει ἀναρτηθῆ στὴν ἱστοσελίδα http://www.agonasax.blogspot.com/ τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Λαρίσσης.