ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Ὀκτώβριο 2011 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν καὶ οἱ ἑξῆς.

 • Τὸ Σάββατο 1-10-2011 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κ. Γεώργιο Ἀσλανίδη.
 • Τὴν ἴδια ἡμέρα ἁγιογραφικὸς κύκλος κυριῶν ἀπὸ τὴν Καστοριὰ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Εἰρήνη Πάνου.
 • Τὴν ἴδια ἡμέρα ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα.
 • Τὴν Δευτέρα πρὸς Τρίτη 3 πρὸς 4-10-2011 ἐτελέσθη ἀγρυπνία στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγ. Ἱεροθέου καὶ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ πνευματικοῦ τῆς ἀδελφότητος τῆς μονῆς γέροντος ἀρχιμ. Ἱεροθέου Λ. Κοκονοῦ.
 • Τὴν Παρασκευὴ 7-10-2011 δύο ἱερεῖς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ π. Αὐγουστίνου.
 • Τὸ Σάββατο 8-10-2011 ἦλθε ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Κιλκίς.
 • Τὴν Πέμπτη 13-10-2011 στὸν τάφο προσευχήθηκε ὁ ἐλλογιμώτατος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ..
 • Τὸ Σάββατο 15-10-2011 ὁ ἐκ Λαρίσσης π. Μιχαὴλ Σωτηρίου, ποὺ ὑπηρετεῖ στὰ Κουφονήσια τῆς ἱ. μητροπόλεως Θήρας Ἀμοργοῦ καὶ νήσων, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.
 • Τὴν Κυριακὴ 16-10-2011 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Κιλκὶς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Εἰρήνη Χατζησάββα. Τὴν Πέμπτη 20-10-2011 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.
   
 • Τὸ Σάββατο 22-10-2011 ὅμιλος προσκυνητῶν καὶ μελῶν τῆς ἀδελφότητος «Ὁσία Ξένη» ἀπὸ τὴν Περαία - Θεσσαλονίκης, πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἀρχιμ. Γερβασίου ῾Ραπτοπούλου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Κρυσταλλένια Παπαδοπούλου, ἔψαλαν παράκλησι στὸ ναὸ καὶ τρισάγιο στὸν τάφο προσφέροντας καὶ ἄνθη τῆς ἐποχῆς.
 • Τὸ Σάββατο 29-10-2011 ἦλθαν προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἁγ. Νικολάου ὁδ. Ἀχαρνῶν - Ἀθηνῶν.
 • Τὴν ἴδια μέρα μετὰ τὸν ἑσπερινὸ ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος συνεκάλεσε στὴν ἱ. μονὴ μοναχικὴ σύναξι τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης μὲ κύριο ὁμιλητὴ τὸν καθηγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγ. Ὄρους γέροντα ἀρχιμ. Ἐλισσαῖο, τὸν ὁποῖο συνώδευαν οἱ Σιμωνοπετρῖται ἀδελφοὶ Θεολόγος, ἱερομ. Τύχων, ἱερομ. Εὐκαρπίων καὶ διάκ. Γερβάσιος. Μετὰ τὴν σύναξι, ἡ ὁποία ἔκλεισε καὶ μὲ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, ὁ γέρων Ἐλισσαῖος μὲ ὅλους τοὺς συναχθέντας ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ π. Αὐγουστίνου. Τὴν Κυριακὴ 30-10-2011 ἦλθαν προσκυνηταὶ ἀπὸ τὰ Λαγηνὰ -  Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης.
 
Ἄρθρο σὲ ἐφημεριακὸ περιοδικὸ
Στὸ τ. 1071/15-9-2011 τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνορία» ὁ κ. Χρῆστος Π. Μπάλογλου δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τίτλο «Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Μία ἀποτίμηση, ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμησή του» (σσ. 154-155). Σ᾽ αὐτὸ καταλογίζει ὡς παράλειψι σὲ ὅσους μίλησαν καὶ ἔγραψαν τιμητικὰ γιὰ τὸν κοιμηθέντα ἐπίσκοπο τὸ ὅτι δὲν ἀνέφεραν, πὼς ἀνεδείχθη ἐπίσκοπος ἐπὶ Ἑπταετίας. Στὸν ἴδιο δὲ τὸν μακαριστὸ ἱεράρχη καταλογίζει, πρῶτον μὲν ὅτι στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του δὲν ἔκανε λόγο γιὰ τὸν προκάτοχό του μητροπολίτη κυρὸ Βασίλειο Παπαδημητρίου ἢ Παπαδόπουλο, δεύτερον ὅτι ὑπεγράμμισε τὴν συμβολὴ στὴν ἐκλογή του τριῶν ἀρχιερέων (τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Κοτσώνη, τοῦ μητροπολίτου Ξάνθης Ἀντωνίου Κλαουδάτου καὶ τοῦ τοποτηρητοῦ ἀπὸ τὸν ὁποῖο παρέλαβε τὴ μητρόπολι Φλωρίνης μητροπολίτου Καστορίας Δωροθέου Γιανναροπούλου), καὶ τρίτον ὅτι, ἐνῷ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συνέδραμε ποικιλοτρόπως τὸν Αὐγουστῖνο ὅταν ἐδιώκετο ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς 21ης Ἀπριλίου, αὐτὸς ἐστάθη ἀντίθετος σὲ ἀποφάσεις του καὶ δὲν ἐσεβάσθη τὸν εὐεργέτη του. Γιὰ περισσότερα παραπέμπει τὸν ἀναγνώστη στὸ βιβλίο τοῦ μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος Νικοδήμου Γκατζιρούλη «Ἱερώνυμος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἀποστολικῶν ὁραματισμῶν» (ἐκδ. «Σπορά», Ἀθῆναι 1990). Καὶ ἐπιλέγει, ὅτι τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρει πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.
 
Εἶνε ὅμως εὐνόητο ὅτι ἡ παράλειψις τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ τοὺς ἐγκωμιάσαντας τὸν ἀπελθόντα ἱεράρχη δὲν ἔγινε μὲ τὴν πρόθεσι νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἀλήθεια. Ἁπλῶς δὲν εἶνε πάντοτε κατάλληλη ἡ περίστασις νὰ λέγωνται ἢ νὰ γράφωνται ὡρισμένα πράγματα. Καὶ ὅταν λ.χ. κοιμήθηκε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δὲν ἀνεφέρθησαν ὅλα τὰ τῆς ἱστορίας του ἀπὸ τοὺς ῥήτορες καὶ συντάκτες κειμένων.
 
Ἄλλωσε ἡ ἐκτίμησις τῶν γεγονότων ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο διαφέρει πολύ. Πράγματα τὰ ὁποῖα ἕνας χαρακτηρίζει ἀρνητικά, ἄλλος τὰ βλέπει θετικά. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ ποιά ὀπτικὴ γωνία βλέπει καὶ κρίνει κανείς. Εἶνε εὔκολο λ.χ. μία διαφωνία, ὅταν εἰσάγωνται ἄλλα κριτήρια, νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς ἀγνωμοσύνη ἢ καὶ ἀσέβεια, ἐνῷ μὲ κριτήρια ἁγιογραφικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἡ διαφωνία νὰ εἶνε μία εἰλικρινὴς καὶ θαρραλέα ἐνέργεια.
 
Γιὰ τὰ ἀνωτέρω, πάντως, ἔχει ἤδη δώσει ἐπαρκεῖς ἀπαντήσεις καὶ ἐξηγήσεις ὁ π. Αὐγουστῖνος ἐν ζωῇ. Μπορεῖ τόσο ὁ κ. Μπάλογλου ὅσο καὶ ὁποιοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος νὰ ἀνατρέξῃ στὰ κείμενά του καὶ ἰδίως στὸ βιβλίο του «Ἡ κανονικότης τῆς ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας μου ὡς μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας» (Ἀθῆναι 1990, σσ. 205).
 
Ἐν ὀλίγοις, ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν δὲν διετείνετό ποτε ὅτι εἶνε ἀλάθητος· ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διεκήρυττε, ὅτι εἶνε φίλος ὄχι προσώπων ἀλλὰ ἰδεῶν, καὶ ἡ ζυγαριὰ μὲ τὴν ὁποία ζυγίζει πρόσωπα καὶ καταστάσεις εἶνε ὄχι ἀνθρώπινα κριτήρια ἀλλὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Πηδάλιο.
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα
Τὸν μῆνα Ὀκτώβριο 2011 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 699/Ὀκτώβιος 2011 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ Ἑλλάδα ἀνάμεσα στὰ κύματα», «Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν» καὶ ἄλλα κείμενα.
 2. Τὸ δημοσίευμα συνεχείας στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ γενικὸ τίτλο «Ἐθνικαὶ ἐπέτειοι» (φφ. 1 - 31 Ὀκτωβίου 2011) πάντοτε στὴ σελ. 14.
 3. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1700/2-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ χρυσὸς κανόνας».
 4. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1701/9-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1958), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Εἴδη νεκρώσεως».
 5. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1702/16-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἀκαρπία».
 6. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1703/18-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1968), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Κύριε, “μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν…”».
 7. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1704/23-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἀσέβεια τῆς βλασφημίας».
 8. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1705/28-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ πρόλογο βιβλίου του (τοῦ ἔτους 1970), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένος καὶ συντομευμένος μὲ θέμα «Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».
 9. Τὸ κήρυγμα τοῦ π. Αὐγουστίνου τοῦ ἔτους 1987 μὲ τίτλο «Ἡ ἐθνικὴ σημασία τῆς ἐπετείου. Ἡ ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ἰταλῶν ὅπως τὴν ἔζησα» (ἀπὸ τὴν «Κυριακὴ» 1012 /2003), ποὺ δημοσιεύθηκε ἀποσπασματικὰ μὲ σχετικὸ σκίτσο στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 121/2011, σ. 5).
 10. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1706/30-10-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ε΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ θάνατος τοῦ ἀμετανοήτου».
 11. Ἄρθρο τοῦ κ. Χρήστου Π. Μπάλογλου στὸ ἐφημεριακὸ περιοδικὸ «Ἐνορία» μὲ τίτλο «Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Μία ἀποτίμηση, ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμησή του» (τ. 1071 /15-9-2011, σσ. 154-155), γιὰ τὸ ὁποῖο βλέπε ἀνωτέρω.
Ἐλήφθησαν
 1. Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Θεοφίλου, Ἱερὰ Διήγηση· Παναγία ἡ Κερνίτσα, ἔκδ. Μονῆς Κερνίτσης, Βυτίνα Γορτυνίας 2003, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 112. 
 2. Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Δοκιμασμένες νουθεσίες σὲ πνευματικὰ ζητήματα (σταχυολογήματα), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 127. 
 3. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, 1821· Ἡ κορύφωση τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 120.
 4. πρωτ. Χαράλαμπου Κουστένη, θεολ. φιλολ., Βιώματα καρδιᾶς, ἐκδ. Σπηλιώτη, Ἀθήνα 2011, σσ. 203.
 5. π. Τιμοθέου Γ. Ἀγγελῆ, Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς ναὸς Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας· «Ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐνορίας μας», ἔκδ. Ἱ. Μητρ. ν. Ἁγ. Δημητρίου Κερατέας, Κερατέα 2008, σσ. 118.
 6. Νικολάου Σπ. Βούλγαρη, Κουβεντιάζω μὲ τὴν ψυχή μου, Ἱερὰ Πόλις Μεσολογγίου 2011, σσ. 62.
 7. Κων. Θ. Τομοπούλου, ph.d., «Ἀναζητώντας τὴν ἀνθρώπινη ταυτότητα», Ἀθῆναι 2010, σσ. 366.
 8. Ἀνωνύμου Ἕλληνος, Ἡ ἐξομολόγηση κάποιου Ἕλληνα, Ἑλλάδα 2010, σσ. 366.