Ἀνακοίνωσις τοῦ σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ γιὰ τὶς διαθρησκειακὲς ἐκδηλώσεις στὸ Μόναχο

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἤ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων;» (Β΄ Κορ. 6,14-16)

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Απὸ 11-13 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας ἡ 11η Συνάντηση «Εἰρήνης», ἡ ὁποία διοργανώνεται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος Saint Egidio καὶ τὴν θρησκευτικὴ κοινότητα τοῦ τόπου ὅπου διοργανώνεται ἡ συνάντηση. Στὴν παροῦσα ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων θρησκειῶν ἀνὰ τὸν κόσμο.

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: «Μία ἐνδιαφέρουσα συνάντηση ἐκκλησιαστικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων, πολιτικῶν, ἀκαδημαϊκῶν διδασκάλων καὶ ἐκλεκτῶν μελῶν διαφόρων κοινωνικῶν φορέων πραγματοποιήθηκε στὸ Μόναχο τῆς Βαυαρίας». Τὴν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης εἶχε ἡ κοινότητα τοῦ «Ἁγίου Αἰγιδίου» μὲ μία κίνηση ποὺ ἄρχισε τὸ 1986 στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας, ὅταν ὁ προηγούμενος κανονικῶς ἀνυπόστατος «ἡγεμὼν» τοῦ Βατικανοῦ Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄ συνεκάλεσε παγκόσμια συνάντηση θρησκευτικῶν ἡγετῶν, προκειμένου νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν «εἰρήνη». Προσκεκλημένος στὴν συνάντηση τοῦ Μονάχου ἦταν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ε., ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστίνος (Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παῦλος (Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μὶνσκ κ. Φιλάρετος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας -Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κρούγας κ. Ἀντώνιος (Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας).

Τὸ 2012 τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Σεράγεβο. Τὴν ἀναγγελία τοῦ τόπου τῆς προσεχοῦς συνάντησης ἔκαναν «συγκινημένοι» καὶ ἀπὸ κοινοῦ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς «Ἐπίσκοπος» τῆς σημερινῆς πρωτεύουσας τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης καὶ ὁ «Μέγας» Μουφτής.

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως, ποὺ ἄνοιξε μὲ τὴν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Γερμανικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Κρίστιαν Γούλφ, μίλησε ἡ καγκελάριος τῆς Γερμανίας κ. Ἄ. Μέρκελ, ἡ ὁποία ζήτησε τὴν προσευχὴ ὅλων τῶν θρησκειῶν γιὰ νὰ «βοηθηθοῦν» ὅλες οἱ Εὐρωπαϊκὲς Κυβερνήσεις.

Λίγο πιὸ βόρεια, στὴν Σουηδικὴ πόλη Φιξέτρα τοῦ δήμου τῆς Νάκα πλησίον τῆς Στοκχόλμης, ὁ ἰμάμης Ἀγουάν Ὄλγουαν μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος καὶ τῆς Λουθηρανικῆς Κοινότητος τῆς Σουηδίας καὶ μὲ σύνθημα «Ἔχομε ἕναν κοινὸ Θεό. - Ἀπὸ τὴν μισαλλοδοξία στὴν πανθρησκεία» κατασκευάζουν ἕνα κοινὸ κτίριο Guds Hus, ποὺ σημαίνει «οἶκος τοῦ Θεοῦ», ποὺ θὰ εἶναι ἕτοιμο τὸ 2015, στὸ ὁποῖο θὰ συστεγάζεται σὲ κοινὸ χῶρο γιὰ τοὺς πιστοὺς τῶν τριῶν αὐτῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων Χριστιανικὸς Ναὸς καὶ Μουσουλμανικὸ τέμενος μὲ κοινὸ κέντρο νεότητος καὶ κοινὸ χῶρο γιὰ τὰ παιδιά.

Δὲν ὑφίσταται μεγαλυτέρα ἐπιτυχία τοῦ δολίου δράκοντος καὶ αἰσχίστου ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς σωτηρίας καὶ ἀρχαίου πτερνιστοῦ δαίμονος ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω τραγικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν εἰρήνης ἀπομειώνει καὶ εὐτελίζει πλήρως τὴν ἀλήθεια τῆς διὰ Χριστοῦ τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἀποκαλύψεως. Μεγαλειωδῶς ὁ θεῖος Παῦλος «προφητεύει» καὶ στηλιτεύει τὸ ὄνειδος καὶ τὸ κανονικὸ ἔγκλημα τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἐσχάτη πλάνη καὶ τὸν αἴσχιστο πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου. Δικαιώνονται ἑπομένως πλήρως ὅσοι διαμαρτύρονται, ἀντιτίθενται καὶ ὑπέγραψαν καὶ ὑπογράφουν τήν κατὰ τοῦ θεηλάτου καὶ εἰδεχθοῦς καὶ ἐγκληματικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς παναιρέσεως, ὁμολογίαν. Διερωτᾶται πᾶς ἐχέφρων· ὑπάρχει εἰρήνη καὶ σωτηρία χωρὶς τὸν Χριστόν; Μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ εἰρηνικὴ κοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ὅταν δαιμονιωδῶς ἀρνοῦνται τὴν Ἔνσαρκον Σοφίαν καὶ Ἀγάπην τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὑψώνοντες τὸ δαιμονικὸ περίπαιγμα τῆς δῆθεν ἀλληλλοκατανοήσεως στὸ ψεῦδος καὶ τὴν πλάνην; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχωνται χριστιανοὶ ἐπίσκοποι συμπροσευχὰς μὲ τοὺς διαμονιῶντας ὀπαδοὺς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν, τῶν ὁποίων μέντωρ, ἐμπνευστὴς καὶ ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος; Σκέπτεται κανεὶς ποτὲ τὸν ἱερὸ Γρηγόριο τὸν Θεολόγο ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἱεράρχας ποὺ συμμετεῖχον, νὰ συμπροσεύχεται «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου» καὶ νὰ συνδιαλέγεται μετὰ τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἀρειανικῆς αἱρέσεως ποὺ εἶχε τότε καταλάβει ὅλη τὴν Κωνσταντινούπολιν; Εἰς τί διαφέρει ὁ ἐπονείδιστος καὶ κακοποιὸς Ἄρειος ἀπὸ τὸν ψευδοπροφήτην τοῦ Ἰσλὰμ Μωάμεθ ἢ τὸν νεοφανῆ αἱρεσιάρχη Κάρολο Ράσσελ τῆς φυλλαδικῆς ἑταιρείας «Σκοπιὰ τοῦ Πύργου», ἀφοῦ καὶ οἱ τρεῖς ὑπῆρξαν ὄργανα τοῦ δαίμονος διὰ τὴν ἀπομείωσιν τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν στρέβλωσιν καὶ ἐκμηδένισιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματός Του.

Πῶς δύνασαι νὰ συμπροσεύχεσαι καὶ μάλιστα σὲ δῆθεν ἀνύπαρκτον κοινὸν Θεόν, ὅταν ἡ βασικὴ διακήρυξις τῆς ψευδοθρησκείας τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ὅτι δὲν ὑφίσταται Τριαδικὸς Θεὸς καὶ ὅτι ὁ


ἐνσαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι κτίσμα καὶ ἁπλοῦς διαγγελεὺς τοῦ μηνύματός Του; (Σοῦρες Κορανίου Αἱ γυναῖκες 4:156, 169). Πῶς μπορεῖς νὰ συμπροσευχηθῆς μετὰ τῶν ἀθλίων Ραββίνων τοῦ Ἑβραϊσμοῦ, οἱ ὁποῖοι μετήλλαξαν τὸν θεϊσμὸν τῆς Π. Διαθήκης σὲ ἑωσφορισμὸ καὶ σατανολατρεία εἰσάγοντες στὸν Ἰουδαϊσμὸ τὸν Καμπαλισμὸ καὶ τὸν Ταλμουδισμό, οἱ ὁποῖοι πεισμόνως καθυβρίζουν τὸν ἐνσαρκωθέντα πανάχραντον Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀναμένοντες ὡς ψευδομεσσίαν των τὸν ἐρχόμενον Ἀντίχριστον; Πῶς μπορεῖς νὰ συμπροσευχηθῆς μὲ τὴν Προτεσταντικὴ Μετερρυθμισμένη Κοινότητα τῆς Ὁλλανδίας, τῆς ὁποίας ὁ ἐφημέριος στὸ Γκόρινχεν, Κλὰς Χέντρισκε, συνέγραψε βιβλίο μέ τίτλο «Πιστεύοντας σὲ ἕναν ἀνύπαρκτο Θεό»;


Ἡ ἀπροκάλυπτος, πασίδηλος καὶ αὐταπόδεικτος καταπάτησις τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χρ
ιστοῦ Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διὰ τοὺς ἀνωτέρω ὄνειδος καὶ πτῶσιν ποὺ μόνον τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου δύναται νὰ ἀποπλύνη, διότι μετ᾽ ἐπιγνώσεως ἀπεμπολοῦν καὶ περιφρονοῦν τὸν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καὶ Σωτῆρος τοῦ κόσμου «ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν οὐ τιμᾶ τὸν Πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν» (Ἰω. 5,23).

Ἀσχέτως ἀπὸ τὰ ὑποβολιμαῖα δαιμονικὰ φληναφήματα περὶ ψευδοειρήνης καὶ ψευδοσυνυπάρξεως τῆς δεινῆς παναιρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ αἰώνιος καὶ ἄφθιτος καὶ
ἀνυπέρβλητος λόγος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καὶ ἡ ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξία τῶν μαρτύρων καὶ ἡρώων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως μᾶς καλεῖ νὰ συμπαραταχθῶμεν ὄχι μὲ τοὺς ὀσφυοκάμπτας ἐθελόδουλους ἀπομειωτὰς τῆς ἀληθείας ἀλλὰ μὲ τοὺς γενναιόφρονας ὁμολογητὰς καὶ κοινωνοὺς τῆς σταυρο-αναστασίμου πορείας τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ Τελειωτοῦ τῆς Πίστεως. Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πέντε αἰώνων δουλείας τοῦ Γένους ὑπῆρχον οἱ ἐθναρχεύοντες θρησκευτικοὶ ἡγήτορες, ἀλλὰ καὶ ὁ θεῖος τῶν Νεομαρτύρων ἔνδοξος καὶ θεηγόρος ὅμιλος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Comments