Νεοταξικὴ πρόβα

Η βία, ποὺ ἐξήσκησε ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἐναντίον τοῦ συγκεντωμένου πλήθους στὴν πλατεῖα Συντάγματος τὸ ὁποῖο διαμαρτυρόταν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Β΄ Μνημονίου στὶς 29 Ἰουνίου, ἦταν πρωτοφανής. Καὶ αὐτά, ἐνῷ δὲν ἐπρόκειτο γιὰ συγκεντρωμένες ὁμάδες «ἀνωνύμων» ταραχοποιῶν, ἀλλὰ γιὰ εἰρηνικὰ συγκεντρωμένο μεγάλο πλῆθος λαοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡλικιωμένοι, παιδιά, γνωστὰ δημόσια πρόσωπα… Καὶ γιατί διαμαρτυρόταν ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος; Διότι ὡρισμένοι βουλευτὲς (155 τελικῶς τὸν ἀριθμό) παρέδωσαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος στοὺς ἀλλοεθνεῖς νεοταξῖτες ἐμπαῖκτες τυράννους δανειστές της.

Τὸ κράτος δείχνεται πλέον ἀμείλικτο σὲ ὅσους διαμαρτύρονται γιὰ τὰ προδοτικὰ Μνημόνια. Δυστυχῶς δὲν βρέθηκαν παλληκάρια στὴν ἀστυνομία νὰ θυμηθοῦν ὅτι, κατὰ τὸ Σύνταγμα, ὁ λαὸς εἶνε ὁ τελικὸς προστάτης τῆς δημοκρατίας.

Αὐτὰ ἀπὸ τὴ μία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐν ὀνόματι ψευδῶς τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας κ.λπ., σχεδὸν νομιμοποιοῦν τὴν καλλιέργεια καὶ χρῆσι τῶν λεγομένων ἐλαφρῶν ναρκωτικῶν. Αὐτὸ ἀποτελοῦσε μία παλαιὰ δημοσίως ἐκφρασμένη ἐπιθυμία τοῦ τότε ὑπουργοῦ καὶ νῦν πρωθυπουργοῦ.

Ὁ σκοπός τους προφανής. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, μὲ τὴ νομιμοποίησι τῶν ἐλαφρῶν ναρκωτικῶν, ναρκώνουν καὶ ἀποβλακώνουν τὴ νεολαία, βοηθοῦν στὴν ἐξάπλωσι τοῦ ἐγκλήματος (ὅσοι χρησιμοποιοῦν ναρκωτικὰ ἔχουν πλέον χαλαρὴ συνείδησι καὶ σχετίζονται μὲ ὕποπτα κυκλώματα), προωθοῦν τὴ διάλυσι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἕνα βῆμα πιὸ πέρα· μετατρέπουν τὴν Ἑλλάδα σὲ μιὰ ἄλλη Ὁλλανδία, τῆς ὁποίας τὰ χάλια στὸ σχετικὸ θέμα εἶνε δυσπερίγραπτα. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ τὴ βία, ἐπιδιώκουν νὰ καταρρίψουν καὶ τὶς τελευταῖες ὑγιεῖς ἀντιστάσεις.

* * *
Πρὶν τὶς ἐκλογὲς ὑπόσχονταν αὐξήσεις. Ἀμέσως μετὰ τὶς ἐκλογὲς ὑπόσχονταν νὰ διατηρήσουν τὰ κεκτημένα τῶν μισθωτῶν - ἐργατῶν. Τώρα πλέον ἀπειλοῦν ὅποιον δὲν δέχεται ἀδιαμαρτύρητα τὶς –αἱματηρὲς μερικὲς φορές– περικοπὲς καὶ τὴν παράδοσι τῆς Ἑλλάδος στοὺς ξένους. Κάποιος εἶχε πεῖ· ὅσο μεγαλύτερο τὸ ψέμα, τόσο πιὸ εὔκολα γίνεται πιστευτό.

Ἀντὶ νὰ πληρώσουν ὅσοι εἶνε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ δημιουργία τῶν κρατικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ὅσοι (πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι) δημιούργησαν μεγάλες περιουσίες ἀπὸ τὶς καταχρήσεις, πληρώνει ὁ λαός, ἀκόμη καὶ οἱ φτωχότερες τάξεις. Αὐτὸς εἶνε ὁ λεγόμενος σοσιαλισμός τους!

Πέφτει πλέον τὸ προσωπεῖο τοῦ δημοκράτη καὶ ἀναδεικνύεται τὸ πρόσωπο τοῦ νεοταξίτη δικτάτορα, ὁ ὁποῖος μετατρέπει τὸ λαὸ σὲ ἄβουλη μᾶζα ποὺ χειραγωγεῖται μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν παθῶν (σέξ, ναρκωτικά, θεάματα κ.λπ.), τὸ ψέμα καὶ τὶς ὑποσχέσεις· καὶ ὅπου χρειαστῇ, ἐπιβάλλει τὴν πολιτική του μὲ βίαια μέσα, γιατὶ τοῦ λείπει τελείως ἡ δύναμι τῆς πειθοῦς.

* * *
Ἡ ἐξ αἰτίας τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ξενομανίας ἀπομάκρυνσί μας ὡς λαοῦ ἀπὸ τὴν σωτήρια ὀρθόδοξη παράδοσι τῶν προγόνων μας μᾶς μετέτρεψε σὲ εὔχρηστους δούλους τῶν ξένων τυράννων καὶ τῶν ἐγχωρίων ὑπηρετῶν τους. Ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ τιμωρηθοῦμε ἀπὸ τὰ εἴδωλα ποὺ λατρεύσαμε, γιὰ νὰ ἀνανήψουμε. Ἐὰν ὑπάρξῃ αὐτὴ ἡ σωτήριος ἀνάνηψις ἀπὸ τὴ μέθη τῶν παθῶν, θὰ ὑπάρξῃ καὶ ἐλπίδα.
Comments