Ὁ σεβ. μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἀπαντᾷ στὴν Ἱ. Σύνοδο καὶ τὸν γ. γραμ. Θρησκευμάτων

Τήν 28η Αὐγούστου σεβ. μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας ὡμίλησε κατὰ τὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων στὸ Γράμμο μὲ καυστικὴ γλῶσσα ἐναντίον τῆς Πολιτείας γιὰ τὶς ἐγκληματικὲς παραλείψεις της στὸ ἐθνικὸ καὶ στὸ κοινωνικὸ πεδίο, ἐμψυχώνοντας καὶ ἀναπτερώνοντας τὸ ἠθικὸ τῶν προσκυνητῶν μὲ τὸν πύρινο λόγο του. Στηλίτευσε τὴ νέα φορολογικὴ ἐπιδρομή, ἐνῷ κατηγόρησε δριμύτατα τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ἀποποινικοποίησι τοῦ χασίἈναφερόμενος στὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως εἶπε· «Οἱ ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους φέρουν στὸ σῶμα τους τὰ στίγματα τῶν πολέμων στοὺς ὁποίους μετεῖχαν, αὐτοὶ λοιπὸν εἶναι ἀντιπαραγωγικοί;».

Κατακεραύνωσε τὸν πολιτικὸ κόσμο γιὰ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τοῦ Γράμμου καὶ τὴν ἀσέβεια στὴ μνήμη τῶν πεσόντων.

Ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὰ ἀνοιχτὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ κυρίως γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο.

Ἔκλεισε τὸ λόγο του λέγοντας ὅτι θὰ μείνῃ πιστὸς στὶς ὑποθῆκες τοῦ ἀείμνηστου προκατόχου του μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ λόγος τοῦ σεβ. Κονίτσης κ. Ἀνδρέα προκάλεσε ἀντιδράσεις στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτικὸ κατεστημένο. Ὁ ἴδιος ὅμως ἀπήντησε τὴν 2-9-11 μὲ Δελτίο Τύπου, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴ λεβεντιά του, καὶ τὸ παραθέτουμε ἐδῶ·

«Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε, ὡς μὴ ὤφελε, ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς προσφωνήσεώς μου στὴν Βούρμπιανη τοῦ Γράμμου κατὰ τὸ μνημόσυνο τῶν ἡρώων τοῦ ἀντισυμμοριακοῦ ἀγῶνος τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς:

1)    Τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀποτελοῦν προσωπικές μου ἀπόψεις τὰ ὅσα εἶπα στὸν Γράμμο “καὶ ὄχι ἀπόψεις ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”. Δὲν γνωρίζω ποιές ἐν προκειμένῳ εἶναι οἱ ἀπόψεις τῆς Συνόδου.

2)    Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαν τζῆς σὲ δηλώσεις του λέει ὅτι “ὁρισμένοι (ὑπονοώντας ἐμένα) ἐπιλέγουν νὰ κηρύξουν τὸ λόγο τοῦ μίσους καὶ τῆς σύγκρουσης”, “τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ Διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία προσφέρει λύσεις σὲ χρόνια προβλήματα”... Καὶ ἐπιλέγει: “Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἀντιληφθοῦν (οἱ ῾ὁρισμένοι᾽, δηλαδὴ ἐγώ) ὅτι πριονίζουν τὸ κλαδὶ ποὺ κάθονται”. Δηλώνω εὐθέως καὶ ἄνευ περιστροφῶν, ὅτι οὔτε τὸν κ. Καλαντζῆ γνωρίζω, οὔτε ἂν κάθωμαι σὲ κάποιο ...κλαδί!

Γνωρίζω, ὅμως, τὴν ἀγωνία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ πολυποίκιλα καὶ ἐξόχως πιεστικὰ προβλήματά του, καθὼς καὶ τὸ ἐπισκοπικό μου χρέος στὴν ἀκριτικὴ καὶ αἱματοβαμμένη Μητρόπολή μου.

Γι’ αὐτὸ ἂς γνωρίζουν, καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπως καὶ τὰ διάφορα “ἀλαλάζον τα κύμβαλα” ποὺ βρῆκαν εὐκαιρία νὰ προβοῦν σὲ δηλώσεις ἐναντίον μου γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀφάνειά τους, ὅτι αὐτὴ ἡ πολεμικὴ δὲν μὲ φοβίζει καθόλου. Διότι, ὡς διάδοχος τοῦ μεγάλου καὶ ἡρωϊκοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, βάζω ὄχι τὸν θρόνο πάνω ἀπὸ τὶς ἀρχές μου, ἀλλὰ τὶς ἀρχές μου πάνω ἀπὸ χίλιους θρόνους. Κι ὅπως ἐτόνισα στὴν λιτανεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ (23 Αὐγούστου), μόνον ὁ θάνατος θὰ μοῦ κλείσῃ τὸ στόμα. Τελεία καὶ παῦλα».__