- «Ἀσχοληθῆτε μὲ τὴ γῆ γιὰ νὰ μὴ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τοὺς ξένους»

Σεβ, μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς: 
 
«Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶνε φτωχοί, γιατὶ δὲν θ᾽ ἀγαποῦν τὰ δέντρα», εἶχε προφητεύσει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Κ᾽ ἔπειτα ὁ π. Αὐγουστῖνος –στὰ ἴχνη τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ–, διαπιστώνοντας μετὰ λύπης ὅτι ἡ γεωργία ἐγκαταλείπεται, εἶχε προτρέψει νὰ φροντίζουν οἱ ἄνθρωποι τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, κι ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα ἀνύψωνε τὸ γεωργὸ σὲ βασιλέα! Στὴν ἴδια κατεύθυνσι κινούμενος σήμερα ὁ σεβ. μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς ἐξαπέλυσε ἐγκύκλιο πρὸς τὸ ποίμνιό του μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο. Τὴν παραθέτουμε χάριν τῶν ἀναγνωστῶν μας, διότι νομίζουμε ὅτι ἐνδιαφέρει ὅλους σήμερα. 
 
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ως πατέρας ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἀληθινὴ εὐημερία σας, τὴν εἰρηνική σας διαβίωσι, τὴν εὐτυχία σας, τὴν ἀπρόσκοπτη πορεία σας στὴν ἐπίγειο αὐτὴ ζωὴ καὶ τὸν ἁγιασμό σας, ἔρχομαι νὰ σᾶς ἀπευθύνω μία εἰλικρινῆ ἔκκλησι, αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μάλιστα, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ ἡ ἔλλειψι καὶ τῶν ἀπαραιτήτων ἀγαθῶν εἶναι αἰσθητὲς καὶ ἀνησυχητικές.

Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς μᾶς περιγράφει στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὴ δημιουργία τῆς βλαστήσεως καὶ τὴν ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτή. «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Βλαστησάτω γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ».

Πόσο ὡραῖα περιγράφει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη τὴ δημιουργία τοῦ φυτικοῦ πλούτου! Ὁ Θεὸς μεριμνᾶ προκειμένου νὰ ἑτοιμάση μὲ τὴν δημιουργική Του πανσοφία ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ μπορῆ νὰ τραφῆ ὁ ἄνθρωπος μὲ βάσι τὸν φυτικὸ πλοῦτο.

Καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ Σαρκωθεὶς Θεός μας χρησιμοποίησε πολλὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν γεωργικὴ καὶ κτηνοτροφικὴ ζωή.
Χρησιμοποίησε παραβολὲς μὲ ἀγροτικὲς σκηνὲς καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πνευματικὰ διδάγματα, διεκήρυξε πόσο ἡ ἀγροτικὴ οἰκονομία ἔχει σπουδαιότητα καὶ εἶναι ὠφέλιμη στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Δυστυχῶς, ἐμεῖς λησμονήσαμε τὴ γῆ μας, τὰ εὐλογημένα χωράφια μας τὰ ὁποῖα προσ­έφεραν τόσα πολλά, ἔθρεψαν καὶ ἐζωογόνησαν γενεὲς γενεῶν Ἑλλήνων. Συνεπαρμένοι ἀπὸ μία ψεύτικη εἰκόνα εὐμάρειας καὶ πολυτελοῦς διαβιώσεως, ἐγκαταλείψαμε τὴν ἀγροτική μας οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀσφυκτιοῦμε στὶς πόλεις γιὰ λίγη ἀνόθευτη τροφή, νὰ συνωστιζώμαστε σ᾽ αὐτὲς γιὰ ἕνα μεροκάματο καὶ νὰ τρεφώμαστε μὲ εἴδη εἰσαγόμενα, πολλὲς φορὲς κακῆς ποιότητος, τὰ ὁποῖα πρὸ μερικῶν ἐτῶν παρήγαγε ἡ πατρίδα μας.

Νὰ τὸ ὁμολογήσουμε! Ὅπου ἡ γῆ παραμένει ἀκαλλιέργητη, σβήνουν σχεδὸν καὶ οἱ ἄλλες τέχνες, στὴν ξηρὰ καὶ στὴ θάλασσα,
ἀκριβῶς ὅπως διεπίστωσε στὴν ἀρχαιότητα ὁ Ξενοφῶν.

Οἱ εἰδικοὶ σήμερα ἐπισημαίνουν, ὅτι ἡ παραγωγὴ ἀγροτικῶν προϊόντων στὴν Ἑλλάδα χρόνο μὲ τὸ χρόνο μειώνεται καὶ ὁ βαθμὸς ἐξ­αρτήσεως τῆς χώρας μας ἀπὸ εἰσαγωγὲς ἀ­γροτικῶν προϊόντων διαρκῶς αὐξάνει τὴν τελευταία δεκαπενταετία.

Ὀδυρόμαστε καὶ διαμαρτυρόμαστε σήμερα ἐπειδὴ ἐξαρτώμαστε ἀπὸ τὴν «μεγαλοψυχία» ἢ τὴν τοκογλυφία τῶν ξένων γιὰ δανεικά, ἐνῶ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια εἴμαστε ἀπολύτως ἐξαρτημένοι ἀπὸ εἰσαγωγὲς γιὰ νὰ καλύψουμε τὶς διατροφικὲς ἀνάγκες μας.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἐγκαταλείψαμε τὰ εὐλογημένα χωράφια μας, ντρεπόμαστε νὰ πάρουμε τὴν ἀξίνα καὶ νὰ καλλιεργήσουμε τὴ γῆ μας. Πονάει κανεὶς ὅταν βλέπει τὴν ἀφθονοπάροχο γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας νὰ εἶναι χέρσα κι ἀκαλλιέργητη!… Τί πρέπει νὰ κάνουμε;
Ἕνας διαπρεπὴς καθηγητὴς σὲ ὁμιλία του στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2008, ὁ ἀείμνηστος Σπύρος Κυριάκης, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Πρέπει νὰ ἔχουμε νέο δόγμα γιὰ τὴν οἰκονομία μας: αὐτάρκεια ἀσφαλῶν τροφίμων, ἐξαγωγικὲς δυνατότητες καὶ προστασία τοῦ περιβάλλοντος (τρόφιμα-νερὸ-δάση-εὐημερία). Ἡ οἰκονομία μας δὲν ἀντέχει πιὰ τὸ συν­αλλαγματικὸ “βάρος” γιὰ τὴν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν μας σὲ ζωικὰ τρόφιμα».

Τὸ βλέπουμε, τὸ ζοῦμε. Ἡ ἀνεργία φθάνει σὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ Ἕλληνες πεινᾶνε, στεροῦν­ται, ὑποφέρουν. Μὴν περιμένουμε νὰ μᾶς λυπηθοῦν οἱ ξένοι, οἱ λεγόμενοι φίλοι καὶ προστάτες μας. Τὸ ἀκούσαμε: «Ἢ θὰ πουλήσετε καὶ θὰ πουληθῆτε, ἢ θὰ πεθάνετε» μᾶς εἶπαν.

Ὑπάρχουν, λοιπόν, πολλοί, καλοὶ καὶ ἀναγκαιότατοι λόγοι, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία, ποὺ ἐγκαταλείψαμε. Ὁπωσδήποτε ἡ Ἑλλάδα μετέχει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι, ἄρα καὶ στὴν Κοινὴ Ἀγροτικὴ Πολιτική της, διαθέτει ὅμως καὶ περιθώρια εὐελιξίας στὶς ἐπιλογές της, πολὺ δὲ περισσότερο καθὼς οἱ ἐπιδοτήσεις μετὰ τὸ 2013 θὰ διατηρηθοῦν σὲ μεγάλο βαθμό, ὅπως λένε οἱ εἰδικοὶ καὶ μάλιστα μὲ φιλοπεριβαλλοντικὸ προσανατολισμό. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὶς προϋποθέσεις γιὰ γεωργοκτηνοτροφικὴ ἀνάπτυξι.

Εἶναι ἄμεση καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ ὑπάρχη στὴ χώρα μας αὐτάρκεια βασικῶν διατροφικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ μας κυρίως σὲ κρέας, γάλα, δημητριακά, σὲ ζωοτροφές, ἀλλὰ καὶ προσπάθεια ἀξιοποιήσεως τῶν προϊόντων ἁλιείας, ἰχθυοκαλλιεργείας, ἐλιᾶς, ὀσπρίων, ὀπωροκηπευτικῶν. Εἶναι ἀνάγκη καὶ τὸ κράτος νὰ περιβάλη μὲ στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον τὸν ἀγρότη καὶ τὸν κτηνοτρόφο. Ὁ ἀγρότης καὶ ὁ κτηνοτρόφος χρειάζονται στήριξι, διαφώτισι, ἐπιμόρφωσι, καθοδήγησι καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἐμψύχωσι γιὰ νὰ εἶναι παραγωγικοὶ καὶ ἀξιοπρεπεῖς.

Ἀγαπητοί,
Ἐλᾶτε ὅλοι μας νὰ ἀγαπήσουμε τὴν εὐλογημένη γῆ μας, τὰ χρυσοφόρα χωράφια μας, τὴν ἑλληνικὴ κτηνοτροφία μας. Ἐλᾶτε νὰ ἐργασθοῦμε ὅλοι μας στὴν εὔφορη γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἂς παρακινήσουμε τόσους ἀνέργους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἀγροτικὴ ζωὴ καὶ ἐργασία. Ἡ ἐργασία εἶναι τιμὴ καὶ ἡ καλλιέργεια τῆς γῆς εὐλογία.

Τὸ ψωμί μας, ἡ εὐμάρειά μας, ἡ οἰκονομική μας ἀνάσα βρίσκονται στὰ χέρσα, στὰ ἐγκαταλελειμμένα χωράφια μας καὶ στὴν ποιμενικὴ ζωή, τὰ ὁποῖα ἔχουν μία ἔνδοξη παράδοσι στὴν Αἰτωλοακαρνανία.

Πατρικὰ σᾶς παρακαλῶ, σᾶς κάνω θερμὴ ἔκκλησι: Ἂς ἀγαπήσουμε τὴν προσοδοφόρο γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἂς ὀργανώσουμε τὴν καλλιέργειά της, ἂς ἐμπνεύσουμε τὰ παιδιά μας νὰ ἀγαπήσουν τὴν γεωργικὴ καὶ κτηνοτροφικὴ ζωή.

Μποροῦμε μόνοι μας ὡς Ἕλληνες νὰ ζήσουμε· μποροῦμε νὰ ἀνακάμψουμε τὸ κῦμα τῆς ἀνεργίας. Δὲν μᾶς χρειάζονται οἱ ξένοι. Ἐκεῖνοι δὲν θέλουν τὴν εὐτυχία μας. Τὴν ὑποδούλωσί μας θέλουν, τὴν ἑξαχρείωσί μας, τὸν ἀφανισμό μας ὡς Ὀρθοδόξων καὶ Ἑλλήνων. Θὰ ζήσουμε, ἀγαπητοί, μὲ τὴν ἐργασία μας καὶ θὰ μεγαλουργήσουμε. Δὲν θὰ μᾶς ἀφήση ὁ Θεός μας.

Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία κάθε μέρα εὔχεται «ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς…». Ὁ Μεγάλος Γεωργὸς εὐλογεῖ καὶ ἀμείβει τὸν κόπο καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ κοπιάζοντος γεωργοῦ. Μὴν ἀποθαρρυνώμαστε. Ἂς στρέψουμε τὴν θέλησί μας, τὴν προσοχή μας καὶ τὴν φιλοπονία μας στὴν εὐλογημένη γῆ μας κι ἂς ζητοῦμε τὴν εὐλογία τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας. Καὶ ἡ ἀνεργία καὶ οἱ ὑλικὲς ἀνάγκες μας θὰ θεραπευθοῦν.
Μὲ ὁλοθερμὲς καὶ πατρικὲς εὐχές, 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ