- ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τὸν μῆνα Μάρτιο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης δὲν ἐδέχθη ἰδιαίτερες ἐπώνυμες ἐπισκέψεις. 
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 
 
Τὸν μῆνα Μάρτιο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 
1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 704/Μάρτιος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Στῶμεν καλῶς!», «Χρεωμένοι ὣς τὸ λαιμό…» καὶ ἄλλα κείμενα.
 
2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀληθινὴ νηστεία – “Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ νηστεύητε…” (Ματθ. 6,16)» (φ. 1-3-2012) σ. 14.
 
3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1729/2-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1977), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καὶ μὲ θέμα «Ἐμβατήριο χαρᾶς».
 
4) Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 2-3-2012, σ. 14).
 
5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1730/4-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καὶ μὲ θέμα «Τὰ κατορθώματα τῆς πίστεως».
 
6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Καρδιογνώστης – “Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις;” (Ἰωάν. 1,49)» (φφ. 6 καὶ 7-3-2012, σ. 14).
 
7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Συνάντησις μὲ τὴν συνείδησι» (φ. 8-3-2012, σ. 14).
 
8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1731/9-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Β΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καὶ μὲ θέμα «Ἀνόρθωσι – κατάπτωσι».
 
9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1732/11-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἁμαρτία ἔχει συνέπειες…».
 
10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ λέπρα εἰκόνα τῆς ἁμαρτίας – “Ἠπήντησαν αὐτῷ (=τῷ Χριστῷ) δέκα λεπροὶ ἄνδρες” (Λουκ. 17,12)» (φ. 15-3-2012, σ. 14).
 
11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σὲ ποιούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη; – “Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ…;” (Λουκ. 17,18)» (φφ. 16 καὶ 20-3-2012, σ. 14).
 
12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1733/18-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καὶ μὲ θέμα «Ποιός εἶνε ὁ σταυρός μας».
 
13) Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 17-3-2012, σ. 14).
 
14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ αἰώνιος ζωή – “Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;” (Λουκ. 18,18)» (φφ. 21 καὶ 22-3-2012, σ. 14).
 
15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί τιμοῦμε τὸ σταυρό – “Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν”» (φ. 23-3-2012, σ. 14).
 
16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1734/25-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1971), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ μὲ θέμα «Μεγάλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ!».
 
17) Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 24-3-2012, σ. 14).
 
18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1735/30-3-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου καὶ μὲ θέμα «Χρεωμένοι ὣς τὸ λαιμό…». Ἀνεδημοσιεύθη στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».
 
19) Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὄχι ἀπογοήτευσις» (φφ. 126/Μάρτιος 2012).
 
Ἐλήφθησαν
 
1) ἐπισκόπου Ἱερεμίου μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, Ἡ καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου – κείμενο-μετάφραση, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Μάρτιος 2012, σσ. 46.
 
2) τοῦ ἰδίου, Ἡ καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου – λαϊκὸ ὑπόμνημα, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Μάρτιος 2012, σσ. 57.
 
3) τοῦ ἰδίου, Ἡ καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου – σχολιασμός, Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Μάρτιος 2012, σσ. 47.
 
4) Ψυχοσωτήρια διδάγματα συγχρόνων Γερόντων (α΄ γέρ. Ἰωσὴφ ἡσυχαστοῦ, β΄ ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Πάτμου, γ΄ ἀρχιμ. Φιλοθέου Πάρου, δ΄ ἀρχιμ. Πορφυρίου Ἁγιορείτου, ε΄ ἀρχιμ. Ἰακώβου Εὐβοίας, στ΄ γέρ. Παϊσίου Ἁγιορείτου), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 119.
 
5) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ἐπιτομὴ ἑρμηνείας τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη Μάρτιος 20128, σσ. 63.
 
6) γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Ἐλπιδοφόρες διδαχὲς μὲ πατρικὲς ὁδηγίες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 93.
 
7) ἱερομ. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, Ἡ ἅλωσις τῆς Πόλης: Ἀνάμνησις καὶ αὐτοκριτική, Ἱ. Μονὴ Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγ. Ὄρος 2012, σσ. 38.
 
8) πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου δρος θ., Κανονάριον εἰς κεκοιμημένους, ἐκδ. «Ὁμολογία», Ἀθήνα 2008, σσ. 134.
 
9) τοῦ ἰδίου, Θέλεις νὰ γίνεις Παράνυμφος - Κουμπάρος;, ἐκδ. «Ὁμολογία», Ἀθήνα 2010, σσ. 79.
 
10) τοῦ ἰδίου, Θέλεις νὰ γίνεις Ἀνάδοχος;, ἐκδ. «Ὁμολογία», Ἀθήνα 2009, σσ. 80.
 
11) Πλήρης ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας, ψαλλομένη τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος, ἐγκωμίων καὶ εὐλογηταρίων, ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι πρωτ. Θεμιστοκλέους Χτ. Χριστοδούλου, δρος θ., ἐκδ. «Ὁμολογία», Ἀθήνα, σσ. 167.
 
12) Κωνσταντίνου Ἀριστ. Λογοθέτη, δικηγόρου, πρ. εἰσαγγελέα καὶ ἀντιπροέδρου Ἕνωσης Δικαστῶν - Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ - Ἔκκληση πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, Θεσσαλονίκη 6-3-2012, σσ. 15.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/2/2012
Πρὸς
Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ
Περιοδικοῦ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ
 
Σεβαστοὶ πατέρες,
 
Στὴν ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Γέροντα ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ Φεβρουαρίου 2012, στὴν σελίδα 2 γίνεται ἀναφορὰ στὸ ΛΕΞΙΚΟ τοῦ ΦΩΤΙΟΥ ποὺ «ἡ ἔκδοσί του προκαλεῖ παγκόσμιο ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον».
 
Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ ΛΕΞΙΚΟΥ τοῦ ΦΩΤΙΟΥ ἀνατέθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 στὸν ἀποβιώσαντα τὸ 2009 πατέρα μας, καθηγητὴ Α.Π.Θ. Χρίστο Θεοδωρίδη.
 
Τὸ ἔργο προβλέφθηκε νὰ ἐκδοθεῖ σὲ τρεῖς τόμους καὶ ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸν πατέρα μας ὁ πρῶτος τόμος, στοιχεῖα Α-Δ (Βερολίνο 1982), ὁ δεύτερος τόμος, στοιχεῖα Ε-Μ (Βερολίνο 1998), καὶ αὐτὴν τὴν στιγμὴ βρίσκεται στὸ τυπογραφεῖο ὁ τρίτος τόμος μὲ τὰ στοιχεῖα Ν-Φ, ποὺ πρόλαβε νὰ ἑτοιμάσει ὁ πατέρας μας μέχρι τὸν θάνατό του.
 
Ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ὅτι ὁ Γέροντας ἐπίσκοπος π. Αὐγουστῖνος ἦταν ἐνήμερος γιὰ τὴν συζήτηση ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔκδοση τοῦ ΛΕΞΙΚΟΥ τοῦ ΦΩΤΙΟΥ.
 
μὲ σεβασμὸ
Ἰωάννης Χρ. Θεοδωρίδης
διδάκτωρ θεολογίας