- Φλωρίνης Θεόκλητος: «Φτάνει πιά, ὣς ἐδῶ ἡ κοροϊδία»

Τὴν ἀκριτικὴ Φλώρινα μὲ τὸ πολικὸ ψῦχος ἦλθε νὰ …θερμάνῃ ἡ εἴδησι περὶ λειτουργίας καζίνου. Πρόσωπα, ποὺ
ἀποβλέπουν μόνο καὶ μόνο στὰ διαφυγόντα κέρδη καὶ ὄχι στὴν σωτηρία τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς, ἐπιδιώκουν μετὰ μανίας τὴν λειτουργία του. Δὲν διδάσκονται καθόλου οὔτε ἀπὸ τὰ διαδραματισθέντα στὴν Φλώρινα τὴν περίοδο τῶν ἀγώνων γιὰ ἀποτροπὴ τοῦ κακοῦ, οὔτε ἀπὸ τὰ θλιβερὰ ποὺ συμβαίνουν σὲ περιοχὲς ποὺ δοκίμασαν ἤδη τὸ «φροῦτο» τοῦ καζῖνο. Ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, γνώστης τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς, ἅμα τῇ κυκλοφορίᾳ τῆς εἰδήσεως περὶ λειτουργίας τοῦ καζίνου, προέβη στὶς ἀκόλουθες δηλώσεις.


Πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες, ὁ λαὸς τῆς Φλώρινας, μὲ μία ἱστορική, μαζικὴ καὶ δυναμικὴ διαδήλωση, ἀπαίτησε ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν ὄχι τὴν βελτίωση τῆς ζωῆς του ἀλλὰ τὴν ἐπιβίωσή του.

Ὁ δριμὺς χειμώνας ποὺ διήλθαμε (–30c ἕως –10c γιὰ δύο συνεχόμενους μῆνες) ἐπηύξησε τὰ τραγικὰ προβλήματα τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς φτώχειας ποὺ μαστίζουν τὴν περιοχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φτάσουν οἱ Φλωρινιῶτες στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους.

Κραυγάσαμε, λοιπόν, γοερὰ πρὸς τοὺς κρατοῦντες ὅτι φτάσαμε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καὶ ὅτι χρειαζόμαστε ἄμεση βοήθεια. Καὶ πιστέψαμε πὼς οἱ κυβερνῶντες θὰ ἀκούσουν τὶς φωνές μας καὶ θὰ ἱκανοποιήσουν ἔστω κάποια ἀπὸ τὰ αἰτήματά μας.

Ὅμως δυστυχῶς καὶ πάλι διαψευστήκαμε. Ἀντὶ ἄμεσων καὶ δραστικῶν ἀποφάσεων ποὺ θὰ συνέβαλλαν στὴν ἐπιβίωσή μας, ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ, ἔπεσε ἡ εἴδηση ὅτι τὸ φάντασμα τῆς λειτουργίας τοῦ Καζῖνο στὴ Φλώρινα ξαναζωντανεύει.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θεώρησε «καλὸ» νὰ ἱκανοποιήσει τὰ συμφέροντα τῶν κατεχόντων τὴν ἄδεια λειτουργίας τοῦ Καζῖνο τῆς Φλώρινας καὶ ὄχι τὰ συμφέροντα τοῦ πτωχοῦ ἀλλὰ ὑπερήφανου Φλωρινιώτικου λαοῦ.

Θερμῶς τὴ συγχαίρουμε! Πραγματικὰ ἀποφάσισε τὴ δημιουργία ἑνὸς μεγάλου ἀναπτυξιακοῦ ἔργου μὲ μεγάλη προσφορὰ στὸν τόπο μας ὅπως: τὸ «κλείσιμο» σπιτιῶν, τὴν καταστροφὴ οἰκογενειῶν, τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν διαζυγίων καὶ τῶν αὐτοκτονιῶν, τὴν μεγέθυνση τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνέχειας.

Ἀπευθύνομαι σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμᾶς. Νὰ μὴν τολμήσουν νὰ προβοῦν στὴ λειτουργία τοῦ Καζῖνο στὴ Φλώρινα. Θὰ μᾶς βροῦν μπροστά τους. Ἑνωμένους καὶ ἰσχυρούς.

Ἀπευθύνομαι καὶ πρὸς τοὺς φορεῖς, τὰ συνδικάτα, τοὺς συλλόγους καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειάς μας. Τοὺς καλῶ σὲ ἐγρήγορση καὶ δυναμικὲς κινητοποιήσεις γιὰ νὰ χτίσουμε φράγμα καὶ νὰ ὑψώσουμε τεῖχος μπροστὰ στὴ λαίλαπα ποὺ ἀπειλεῖ τὸν τόπο μας.

Ἐπὶ τέλους, φτάνει πιά, ἕως ἐδῶ ἡ κοροϊδία! Ἡ Φλώρινα ἔχει ἀνάγκη ἔργων ζωῆς καὶ ὄχι καζίνων θανάτου, γι᾽ αὐτὸ καὶ θὰ ἀγωνιστοῦμε ἕως τέλους.