- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ


«Φωνὴ βοῶντος» 22α΄. ΡΙΖΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΙ
Στὸν 22ο ψηφιακὸ δίσκο ἔχουμε τὴν εὐκαιρία ν᾽ ἀκούσουμε ἕνα κήρυγμα ποὺ ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὡς ἀρχιμανδρίτης - ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 1961, ἡ ὁποία τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἔπεφτε, ὅπως ἐφέτος, ἡμέρα Κυριακή. Τὸν παρακολουθοῦμε λοιπὸν στὸν ὡραῖο, νέο τότε, ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη, κοντὰ στὸ πεδίο τοῦ Ἄρεως, ὅπου κήρυττε γιὰ πρώτη φορά. Ὁ ἱεροκήρυκας θυμᾶται, ὅτι στὸν παλαιὸ ναὸ ἐρχόταν ὡς νεαρὸς φοιτητὴς καὶ ἄκουγε τὶς Κυριακὲς τὸν γέροντα π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο. Ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς ὁμιλίας ξυπνοῦν ἀναμνήσεις καὶ ἀπὸ τὴ δική του παιδικὴ ζωή.
διάρκεια ὁμιλίας 27΄.16΄΄
 
22β΄. ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΑ
Ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς ἀκόμα, 8 Ἰανουαρίου, τοῦ 1961. Εἶνε Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος ―στὸν ἀπόηχο τῶν μεγάλων ἑορτῶν ποὺ μόλις ἔληξαν, τῶν Φώτων καὶ τῆς συνάξεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ― δὲν χάνει εὐκαιρία. Ἑτοιμάζεται νὰ μιλήσῃ γιὰ βασικὰ θέματα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ. Εἶνε ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ἔρχεται νὰ κηρύξῃ στὸν ἱ. ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Πειραιῶς, τῆς τότε ἑνιαίας ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Δὲν κατεβαίνει βέβαια στὸν Πειραιᾶ γιὰ νὰ …ῥίξῃ τὸ σταυρὸ στὴ θάλασσα, ὅπως συνήθως τὰ Θεοφάνεια. Θέλει μὲ τὰ λόγια του νὰ στηρίξῃ τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ διαπλεύσουν μὲ ἀσφάλεια τὴ θάλασσα τοῦ παρόντος βίου, μὲ ζωὴ ἀναγεννημένη καὶ σταυρο-αναστάσιμη.
 
διάρκεια ὁμιλίας 27΄.23΄΄
 
Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

 


 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ

Παρακαλῶ, μόλις λάβετε τὰ χρήματα, νὰ ἐγγράψετε στὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» τὸν/τὴν

Ὀνοματεπώνυμο…………………………………………………………………………………….........

Διεύθυνσι…………………………………………………………………………………….………........

Πόλι……………………………………… Τ.Κ.………… ΧΩΡΑ…………………………………........

Τὰ χρήματα στέλλω στὴ διεύθυνσι τοῦ περιοδικοῦ μὲ:

ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ                                                      Εὐχαριστῶ.

γραμματόσημα ἐντὸς φακέλλου.

                                                                      …………………………………

                                                                      Ὑπογραφὴ τοῦ ἐγγράφοντος