- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸ μῆνα Δεκέμβριο 2011, παρὰ τὶς δυσκολίες τοῦ χειμῶνος, τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν καὶ οἱ ἑξῆς.
 • Τὴν Παρασκευὴ 16-12-2011 ὁ ἱερεὺς ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἐνορία τοῦ Ἀντιγόνου - Ἀμυνταίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης.
 • Τὴν Τετάρτη 28-12-2011 ὁ πρωτοπρ. Γεώργιος Φρίμης μὲ τὴν πρεσβυτέρα του καὶ τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὸ Ναύπλιο. Ὁ π. Γεώργιος εἶνε ὑπεύθυνος τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἀργολίδος.
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα
 
Τὸν μῆνα Δεκέμβριο 2011 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ
μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ
ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 701/Δεκέμβιος 2011 φύλλο τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ ἀποστασία τῆς Εὐρώπης», «Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» καὶ ἄλλα κείμενα.
 2. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» (φφ. 2 καὶ 6-12-2011, σ. 14).
 3. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1712/4-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀνθρώπου».
 4. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 3-12-2011, σ. 14).
 5. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐδιώχθη ἀπὸ φθόνο» (φ. 7-12-2011, σ. 14).
 6. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἅγιος Νικόλαος θαυματουργὸς καὶ σήμερα» (φφ. 7 καὶ 13-12-2011, σ. 14).
 7. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1713/11-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1960), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Πῶς θὰ κοινωνήσουμε;».
 8. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 10-12-2011, σ. 14).
 9. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» (φφ. 14 καὶ 15-12-2011, σ. 14).
 10. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σεμνὴ ἱεραπόστολος μὲ ὅπλο τὴ Γραφή» (φφ. 16 καὶ 20-12-2011, σ. 14).
 11. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1714/18-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1986), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μὲ θέμα «Οἱ κατὰ σάρκα πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ».
 12. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 17-12-2011, σ. 14).
 13. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποῦ ἔγκειται ἡ μακαριότητα» (φ. 21-12-2011, σ. 14).
 14. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1715/25-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ θέμα «“Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου”». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σσ. 1-3).
 15. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Πῶς;» (φφ. 29 καὶ 30-12-2011, σ. 14).
 16. Δημοσίευμα στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 123/ Δεκεμβρίου 2011, σ. 3) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου μὲ τίτλο «“Ἐπὶ γῆς εἰρήνη”».

Ἡ «Κυριακὴ»

Ὅπως βλέπουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται τῆς «Σπίθας», σὺν Θεῷ καὶ κατὰ τὸ 2011 ὁ ἀείμνηστος π. Αὐγουστῖνος ἔθρεψε ψυχὲς μὲ θεῖο λόγο, τὸν ὁποῖο προσέφερε διὰ τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακή», ποὺ ἐκδίδει ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης. Ἐκδόθηκαν ἄλλα 85 γραπτὰ κηρύγματά του, καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτὰ ἔστειλε συγχρόνως τὴν εὐλογία του τώρα πλέον ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων.

Ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ ὑπενθυμίζεται, ὅτι ὅσοι ἔχουν πρόσβασι στὸ διαδίκτυο μποροῦν νὰ λαμβάνουν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὰ κηρύγματα ἀπευθυνόμενοι στὴν διεύθυνσι imaaflo@yahoo.gr ἢ στέλνοντας τὴν δική τους ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι –γραμμένη καθαρά– στὸν ἀριθμὸ φὰξ 23850-24042.

Οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι (cds)

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἔντυπη-γραπτὴ μορφὴ κηρυγμάτων τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου ἀναπαύεται τὸ σκήνωμά του, προσφέρει καὶ σὲ ἀκουστικὴ μορφὴ τὸν λόγο του. Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ στὸ νέο πολιτικὸ ἔτος 2012 γνωστοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἱ. μονή, ὅτι συνεχίζεται ἡ ἔκδοσι παλαιῶν ὁμιλιῶν τοῦ π. Αὐγουστίνου σὲ ἀκουστικὴ μορφή· κυκλοφοροῦν ἤδη 20 ψηφιακοὶ δίσκοι (cds) καὶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τίθεται σὲ κυκλοφορία ὁ 21ος. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται μπορεῖ νὰ ἀπευθύνεται στὸ τηλ. 23850-28868 πρωινὲς ὧρες (10 π.μ. – 2 μ.μ.).

Εὐχὲς

Σὲ ὅλους τοὺς φίλους ἀναγνώστας της ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα», καθὼς μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κλείνει τὸ 67ο καὶ ἐγκαινιάζει τὸ 68ο ἔτος τῆς ἐκδόσεώς της, εὔχεται, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐνανθρώπησε γιὰ μᾶς, νὰ γεμίζῃ ἐλπίδα καὶ κουράγιο τὴν καρδιά τους καὶ νὰ χαρίζῃ τὴν εἰρήνη του σ᾽ αὐτοὺς καὶ στοὺς γύρω τους.

Τὸ νέο ἔτος 2012, παρὰ τὶς ἀνθρωπίνως δυσοίωνες προβλέψεις, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ νὰ μᾶς φέρῃ ὅλους πιὸ κοντά Του. Δικό Του εἶνε καὶ αὐτό, ὅπως καὶ ὅλος ὁ χρόνος τοῦ βίου τοῦ κόσμου. Ἑπομένως, καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ 2012, μὲ μετάνοια ἔμπρακτη καὶ ἐπίγνωσι τοῦ Κυρίου.

Ἐλήφθησαν

 1. (συλλογικὸ ἔργο) Τὰ πνευματικὰ αἴτια τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης καὶ ἡ ἠθικοκοινωνικὴ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 112.
 2. ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη Ἅγιον Ὄρος, Γιατί ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη», ἐκδ. ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Ἅγιον Ὄρος 2011, σσ. 271.
 3. πρεσβυτέρου Λεωνίδα Στ. Ἀμοργιανοῦ θεολόγου, Ἐργασίας ὁ καιρός, σωτηρίας ὁ σκοπός, ἐκδ. «Μορφὴ ἐκδοθήτω», Ἀθήνα Μάιος 2011, σσ. 105.
 4. Πρωτοπρεσβύτερος (†) π. Εὐέλθων Χαραλάμπους, ὁ χαρισματοῦχος καὶ ἀναστάσιμος καλὸς ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2011, σσ. 127.
 5. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1712/4-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀνθρώπου».
 6. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 3-12-2011, σ. 14).
 7. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐδιώχθη ἀπὸ φθόνο» (φ. 7-12-2011, σ. 14).
 8. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἅγιος Νικόλαος θαυματουργὸς καὶ σήμερα» (φφ. 7 καὶ 13-12-2011, σ. 14).
 9. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1713/11-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1960), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Πῶς θὰ κοινωνήσουμε;».
 10. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σεμνὴ ἱεραπόστολος μὲ ὅπλο τὴ Γραφή» (φφ. 16 καὶ 20-12-2011, σ. 14).
 11. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1714/18-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1986), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μὲ θέμα «Οἱ κατὰ σάρκα πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ».
 12. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 17-12-2011, σ. 14).
 13. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποῦ ἔγκειται ἡ μακαριότητα» (φ. 21-12-2011, σ. 14).
 14. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1715/25-12-2011 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη καὶ συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ θέμα «“Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου”». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σσ. 1-3).
 15. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Πῶς;» (φφ. 29 καὶ 30-12-2011, σ. 14).
 16. Δημοσίευμα στὴν Κυκλαδικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» (φ. 123/ Δεκεμβρίου 2011, σ. 3) μὲ παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου μὲ τίτλο «“Ἐπὶ γῆς εἰρήνη”».