- Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΕΩΣ ΣΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕ ΔΕΙΝΩΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ... 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 28ῃ Ἰουνίου 2012 


Σεβασμιώτατε, 
Μητροπολῖτα Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνε, 
Εὐλογεῖτε. 

Λόγῳ διπλῆς ἕδρας τῆς ταπεινῆς μου Μητροπόλεως, ἔλαβα καθυστερημένα τὴν ἐπιστολή σας καὶ διὰ τοῦτο λαμβάνετε καὶ σεῖς ἀργοπορημένα τήν ἀπάντησή μου.

1. Δὲν συνέταξα, Σεβασμιώτατε, κανένα λίβελλο ἐναντίον σας, ὅπως χαρακτηρίζετε τὸ κείμενό μου στὴν ἐπιστολή σας, ἀλλὰ ἔγραψα θεῖο κήρυγμα, τὸ ὁποῖο συγγράφω καὶ ἀποστέλλω καθ᾽ ἑκάστην Κυριακὴν στὶς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μου πρὸς κατήχηση τῶν πιστῶν. Ἐπειδὴ δὲ τὸ θέμα τὸ ἐκάλει, στὸ κήρυγμά μου αὐτὸ ἀναφέρθηκα στὴν περίπτωσή σας, τῆς χρίσεώς σας δηλαδὴ δι᾽ ὕδατος (ὅπως ἐξηγεῖτε στήν ἐπιστολή σας) ἀπὸ παπικὸ ἱερωμένο. Σᾶς ἐσωκλείω τὸ κήρυγμά μου αὐτό.

Τὸ θέαμα τῆς χρίσεώς σας αὐτῆς, Σεβασμιώτατε, ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Μάλιστα δὲ ὁ λαός τῆς ποίμνης μου, ἐγκρατὴς καὶ μαχητὴς τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἐφρικίασε βλέπων ὀρθόδοξον Ἀρχιερέα νὰ ἵσταται μὲ ἱεροπρέπεια ἐνώπιον παπικοῦ «ἐπισκόπου», φοροῦντος καὶ «ἄμφιον», ὡς φαίνεται, καὶ νὰ δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση, ἔστω δι᾽ ὕδατος. Εἰς θρησκευτικὰ περιοδικά, εἰς κηρύγματα ἱεροκηρύκων, εἰς μαθήματα Κύκλων Βιβλικῶν Μελετῶν, εἰς θρησκευτικὲς ἱστοσελίδες, εἰς συζητήσεις θεολογούντων προσώπων, ἐσχολιάσθη δυσμενῶς καὶ μὲ μελανὰ χρώματα τὸ γεγονός.

2. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ταραχῆς αὐτῆς τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Σεβασμιώτατε, εἶναι ὅτι πιστεύουμε τούς Ρωμαιοκαθολικοὺς ὡς αἱρετικούς, ὅπως καὶ εἶναι πράγματι. Οἱ Παπικοί, πέραν τῶν ἄλλων πολλῶν διαφορῶν μὲ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, διὰ νὰ ἔλθω στὰ πλέον βασικά, οἱ Παπικοί, λέγω, πιστεύουν σὲ ἄλλη Ἁγία Τριάδα, εἰσάγοντες διαρχία στὴν θεότητα μὲ τὸ φρικτό τους «Φιλιόκβε»· οἱ Παπικοὶ κηρύττουν ἄλλη Παναγία, ὡς οὖσαν μὴ κανονικὴ ἄνθρωπος (καὶ ἄρα ὡς οὖσαν μὴ πραγματικὴ τήν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν λύτρωσή μας, διότι «τὸ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον»)· καὶ οἱ Παπικοὶ πάλι ἔχουν ἄλλη παράσταση τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ βασικὰ καὶ μόνον φαίνεται καθαρῶς ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι αἱρετικοί. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ταράχθηκαν καὶ σκανδαλίστηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι –καὶ δικαίως– ἀπὸ τὸ θέαμα Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου νὰ χρίεται ὑπὸ Καθολικοῦ «ἐπισκόπου», ἔστω καὶ ἄν ἡ τελετὴ δέν ἦταν λειτουργική.

3. Ἀκόμη, Σεβασμιώτατε, πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ, ὅπως τὴν ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Ἡ Μία αὐτὴ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· οἱ Παπικοί, λοιπόν, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Γιατί, ἄν καὶ οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ποιά εἶναι, τέλος πάντων, ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ὁμολογοῦμε ὡς τήν μόνη ἀληθινή; Ἀφοῦ δὲ οἱ Παπικοὶ δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἄρα δέν ἔχουν σωστικὰ μυστήρια καὶ οἱ «ἱερεῖς» τους καὶ «ἐπίσκοποί» τους δέν ἔχουν κανονικὴ ἱερωσύνη. Αὐτό εἶναι, κυρίως, ποὺ ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθοδόξους: Ἡ παράσταση Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως, ἔχοντος πραγματικὴ ἀρχιερωσύνη, νὰ ἵσταται μετὰ προσοχῆς πρὸ παπικοῦ «ἐπισκόπου», μὴ ἔχοντος πραγματικὴ ἱερωσύνη, καὶ νὰ δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση!...

4. Παρὰ ταῦτα, Σεβασμιώτατε, ἐπιθυμοῦμε καὶ εὐχόμεθα τήν ἕνωσή μας μὲ τούς Παπικούς, μὲ τήν προϋπόθεση ὅμως αὐτοὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὶς αἱρέσεις τους καὶ τὶς πλάνες τους καὶ μάλιστα ἐκεῖνο τὸ κωμικὸ καὶ τραγελαφικό, ποὺ λέγεται «πρωτεῖον» καὶ «ἀλάθητον» τοῦ Πάπα.

Τέλος, ἐκφράζω καὶ ἐγὼ μετὰ τοῦ πλήθους τῶν ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν καὶ μετὰ τοῦ ἀμετρήτου πλήθους τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν («κέρας χριστιανῶν Ὀρθοδόξων»), ἐκφράζω καὶ ἐγώ, λέγω, τὴν βαθυτάτη θλίψη μου διὰ τὸ θέαμα, τὸ ὁποῖο εἴδαμε στὸ διαδίκτυο, νὰ χρίεσθε (ἔστω δι᾽ ὕδατος καὶ ἔστω σὲ μία συμβολικὴ τελετή), Ἀρχιερεὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Σεῖς, ἀπὸ Ρωμαιοκαθολικὸ «ἐπίσκοπο», μὴ ἔχοντα κανονικὴ ἱερωσύνη, διότι εὑρίσκεται στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἐμμένω στόν χαρακτηρισμὸ τῆς πράξεώς σας, τὸν ὁποῖο ἔδωσα στὸ ἀναφερθὲν γραπτὸ κήρυγμά μου, ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ «σημεῖο τῶν καιρῶν», καὶ ἐμμένω πάλι στὴν εὐχή, τὴν ὁποία διετύπωσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κήρυγμά μου, «καὶ μὴ χειρότερα, Χριστὲ καὶ Παναγιά»! Ὁ λαός τῆς Ἐπαρχίας, τὴν ὁποία διακονῶ, Σεβασμιώτατε Ἱεράρχα, γνωρίζει ὅτι Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ καὶ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ. – Τὰ κατ᾽ ἐμέ, ἐπιθυμῶ καὶ δέομαι νὰ φέρομαι πρὸς ὅλους μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη, ἔχοντας ὅμως θερμὸ ζῆλο καὶ ἀγωνιστικότητα διὰ τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως μᾶς τὸ διδάσκει ἡ ζωὴ καὶ ἡ θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τῆς πατερικῆς, δηλαδή, καὶ ὄχι τῆς λεγομένης «μεταπατερικῆς θεολογίας», ἥτις ἐστὶν αἵρεσις. 

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Κοινοποίηση: Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Comments