- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Μάιο 2012 (α΄ 20ήμερο), παρὰ τὸν «πυρετὸ» τῶν ἐκλογῶν (6 τοῦ μηνός), στὴ Φλώρινα τὸ κρύο ἦταν ἀκόμη αἰσθητό, ὅταν ἰδίως ἔλειπε ὁ ἥλιος. Ἡ φύσι ὅμως πρασίνισε καὶ ἡ χλόη ἔθαλλε πλάι στὸ μνῆμα τοῦ γέροντος ἐπισκόπου, ποὺ τὸ ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν οἱ ἑξῆς.

Τὴν Τρίτη 1-5-2012 ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Ταμασοῦ & Ὀρεινῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου κ. Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πρωτοσύγγελλό του πρωτοπρ. Θεόδωρο Στυλιανοῦ καὶ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα ἐτέλεσε τρισάγιο καὶ μίλησε συντόμως ἐπὶ τοῦ τάφου.
Τὴν Κυριακὴ 13-5-2012 ὁ ἁγιογραφικὸς κύκλος γυναικῶν Ἀμυνταίου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κυκλάρχισσα δ. Χρυσάνθη Σαρρῆ.
Τὴν Πέμπτη 17-5-2012 οἱ αἰδ. Ἰωάννης Δρόσος καὶ αἰδ. Θωμᾶς Μητρακάκης μὲ ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Βαμβακοῦ - Φαρσάλων ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.
Τὴν ἴδια μέρα ἐπίσης ὁ αἰδ. Ἠλίας Κόντος, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας ῾Ροδίτου τῆς ἱ. μητροπόλεως Κοζάνης, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα του Καλλιόπη, ἐτέλεσε τρισάγιο.
Τὸ Σάββατο 19-5-2012 ὁ πανοσ. ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομος, καθηγούμενος τοῦ ἱ. Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου Γουμενίσσης ποὺ εἶνε μετόχι τῆς ἁγιορειτικῆς ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενος ἀπὸ 3 πατέρες καὶ ὅμιλο προσκυνητῶν (1 λεωφορεῖο) ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος. 
 
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 
 Τὸν μῆνα Μάιο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 706/Μάιος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ νοτισιά», «Οἱ τυφλοὶ ὁδηγοί» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1748/6-5-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1950), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου καὶ μὲ θέμα «Οἱ ἔρημοι».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἥρωες ὑπομονῆς» (φφ. 8, 9 καὶ 10-5-2012, στὴν σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κυριακὴ τῶν Βαΐων – Πρακτικὰ διδάγματα – “Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου” (Ἰωάν. 12,13)» (φφ. 11, 15 καὶ 16-5-2012, στὴν σ. 17).

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1749/13-5-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949),
ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος καὶ μὲ θέμα «Γιὰ μία ψυχή».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀληθινὴ ἀλλαγή; Μόνο ὁ Χριστός» (φφ. 17 καὶ 18-5-2012, στὴν σ. 17).


7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1750/20-5-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ καὶ μὲ θέμα «Οἱ τυφλοὶ ὁδηγοί».

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1751/24-5-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1994), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ μὲ θέμα «Δεσπόζει τῶν ὅλων».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1752/27-5-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ μὲ θέμα «Θὰ ἑνωθῇ ποτὲ ἡ ἀνθρωπότης;». 
 
 
Νέες ἐκδόσεις 
 Συνεχίζεται στὴ ῾Ρουμανία ἡ ἔκδοσις μεταφραζομένων ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρυγμάτων τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου. Τὴν περίοδο αὐτὴ (Πάσχα 2012) κυκλοφόρησαν δύο ἀκόμη μικροὶ τόμοι, τῶν 200 σελίδων ἕκαστος, μὲ τίτλο «Ne vorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul VIII Volumul IX (τόμοι 8ος καὶ 9ος). Ἡ μετάφρασι στὰ ῥουμανικὰ γίνεται ἀπὸ ἐπιτροπὴ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Τρεῖς Ἱεράρχαι». Ἡ συνέχισις τῆς ἐκδόσεως δείχνει ὅτι ὑπάρχει πόθος γιὰ τὸν θεῖο λόγο καὶ ἐκτίμησις τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀοιδίμου ἱδρυτοῦ τῆς «Σπίθας». Πληροφορούμεθα ὅτι ἑτοιμάζεται ἡ μετάφρασις καὶ ἄλλων ἔργων του. 
 
 
Ἐλήφθησαν 
1) ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Θεὸς ἐφανερώθη· Ἀπὸ τὸν ἀθεϊσμὸ στὸ Χριστό, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011, σσ. 397.
2) τοῦ ἰδίου, Ὁ ἦχος τῶν θεϊκῶν βημάτων· Ἀπὸ τὶς παρυφὲς τῆς πλάνης στὸ Χριστό, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011, σσ. 316.
3) ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου, Νεανικὲς ἀναζητήσεις· Α΄ τόμος: Ζητήματα πίστεως, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος 20092, σσ. 261.
4) τοῦ ἰδίου, Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα· μεταφραστικὸ βοήθημα γιὰ νέους, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος, σσ. 610.
5) τοῦ ἰδίου, Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος· οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας· μεταφραστικὸ βοήθημα, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος, σσ. 208.
6) τοῦ ἰδίου, Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας· μεταφραστικὸ βοήθημα, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος 2009, σσ. 281.
7) τοῦ ἰδίου, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· μεταφραστικὸ βοήθημα, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος 2010, σσ. 156.
8) Στοιχεῖα ὀρθόδοξης λατρείας, Ἱ. Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος, σσ. 31.
9) πρεσβ. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴν λογικὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἔκδ. Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας, 2012, σσ. 45. 
 
Ἡμερίδα στὴν Κύπρο
Ἐνῷ τὸ παρὸν φύλλο πηγαίνει γιὰ τὸ τυπογραφεῖο, ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ΑΚΤΙΝΕΣ μαθαίνουμε, ὅτι στὴν Κύπρο προγραμματίζεται γιὰ τὶς 27-5-2012 Ἐκδήλωσις – Ἀφιέρωμα στὸν μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη. Ἀλλὰ γι᾽ αὐτὴν σὺν Θεῷ στὸ ἑπόμενο φύλλο.