- ΦΡΙΞΟΝ, ΗΛΙΕ!...

Απίστευτο, καὶ ὅμως ἀληθινό. Δὲν εἶνε φωτογραφικὸ τρίκ· εἶνε πραγματικότης. Ὁ φωτογραφικὸς φακὸς ἀπαθανάτισε τὴν ἔκπτωσι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο
πίστι τοῦ
μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου· καὶ τὸ θλιβερὸ αὐτὸ στιγμιότυπο ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.


Στὴν φωτογραφία ὁ σεβασμιώτατος Γερμανίας δέχεται «εὐλογία - ἁγιασμὸ» ἀπὸ ῥωμαιοκαθολικὸ καρδινάλιο.


Οἱ Οἰκουμενισταὶ ξεσάλωσαν.

Ἐρωτοῦμε. Ὑπολείπεται σὲ κάτι, στερεῖται κάποια ἁγιαστικὴ χάρι ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ χρειάζεται νὰ τὴν λάβῃ ἀπὸ ἀλλοῦ; Δὲν πιστεύουμε, ὅτι αὐτὴ ἔχει τὸ πλήρω
μα τῆς θείας χάριτος; Τί διαθέτει ὁ παπισμός, τοῦ ὁποίου αὐτὴ στερεῖται; Γιατί ὁμολογοῦμε τὴν Ἐκκλησία μας «ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολική»; Ἡ στάσις αὐτὴ τοῦ ἁγίου Γερμανίας προσβάλλει τὸ Πνεῦμα τὸ ἐνοικοῦν ἐν Αὐτῇ. Ἂν ἕνας ἀρχιερεύς μας δέεται εὐλογίας - ἁγιασμοῦ ὑπὸ κληρικοῦ ἄλλου δόγματος, πόσῳ μᾶλλον ὁ ὑπ᾽ αὐτὸν κλῆρος καὶ ἀκόμη περισσότερο ὁ λαός! Προσέβαλε δεινῶς τὴν ἀρχιερωσύνη του! Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης θὰ ἔλεγε· Αὐτὸ ποὺ δέχθηκε νὰ λάβῃ ὁ Γερμανίας εἶνε μόλυσμα, κοινῶς μαγάρισμα.


Λυπούμεθα εἰλικρινῶς γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ ὀρθοδόξου αὐτοῦ ἀρχιερέως. Ἀναμένουμε μὲ ἀγωνία τὶς κανονικὲς ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰ
κουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι εἶνε οἱ θεματοφύλακες καὶ οἱ ἀκοίμητοι φρουροὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Μήπως, ἕως ὅτου συνέλθῃ καὶ ἀποφανθῇ ἡ ἀνωτέρω Ἱερὰ Σύνοδος, θὰ πρέπῃ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ν᾽ ἀνακαλέσῃ τὴν περιβόητη ἐπιστολή του ἐναντίον τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ τῶν ἄλλων ὀρθοδόξως ἀγωνιζομένων Χριστιανῶν; Νομίζουμε, ὅτι ἡ αὑτοῦ Παναγιότης δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιμένῃ πλέον στὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς ἐκείνης. Ὁ ῾Ρῆνος ποταμὸς ἐξέπλυνε τὸ μελάνι μὲ τὸ ὁποῖον ἐγράφη, τὴν κατέστησε ἀνίσχυρο χαρτί.

Ἀκόμη καὶ ἡ περισπούδαστος ἀπάντησις τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, μὲ τὰ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματά της, φαίνεται μικρᾶς ἰσχύος ἀπέναντι στὴν θλιβερὰ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Γερμανίας. Ὄντως ἔρχεται ἐκ περισσοῦ. Ὑπάρχει ἔτι χρεία μαρτύρων;