- Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Προσφώνησις στὸν τότε οἰκουμενικὸ πατριάρχη Ἀθηναγόρα.
(ἀπὸ τὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, τ. 33/2008, σ. 14) 
 
τοῦ ὁσίου π. Ἰουστίνου (Πόποβιτς) 
 
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον καὶ εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης δι᾿ ὅ,τι ὑπῆρξε καὶ δι᾿ ὅ,τι ἔπραξε καὶ ἔγραψε ὁ ἀοίδιμος Γέροντας Ἰουστῖνος, δημοσιεύουμε κατωτέρω κείμενο προσφωνήσεως πρὸς τὸν τότε Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, σὲ ἰδική μας μετάφρασι ἀπὸ τὰ σερβικά. Τὸ κείμενο αὐτὸ βρέθηκε στὸ ἀρχεῖο τοῦ π. Ἰουστίνου καὶ δημοσιεύθηκε στὸν τόμο Setve i Zetve (Σπορὰ καὶ συγκομιδή), σελ. 558-560, τὸν 20ὸ τόμο τῶν Ἁπάντων του.

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ἐκδόσεως, τὸ κείμενο ἑτοιμάσθηκε ἀπὸ τὸν π. Ἰουστῖνο γιὰ νὰ τὸ ἐκφωνήσῃ κατὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχου ὁ ἐπίσκοπος Σιρμίου Μακάριος καὶ εἶναι ἕνα κείμενο γραμμένο μὲ σοφία, στὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὕμνος πρὸς τὸν Θρόνο τῆς Κων/πόλεως, τὸν πρῶτο Θρόνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ ὡς ὑπενθύμισις ὅτι ὁ Θρόνος αὐτὸς πρέπει νὰ μείνῃ πιστὸς στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, καθὼς ὁ μακαριστὸς Γέροντας εἶχε ὑπ᾿ ὄψιν του συγκεκριμένες κατ᾿ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δηλώσεις καὶ ἐνέργειες τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου (ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 849).
 
 
Παναγιώτατε,
Καλῶς ἤλθατε! Καλῶς ἦλθε μαζί Σας καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔφερε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ στὸ Βυζάντιο καὶ πρῶτος μὲ τὸν ἅγιο Σταυρὸ ἁγίασε τὸν χῶρο τῆς μετέπειτα ἐνδόξου πρωτευούσης τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ποὺ συγκροτήθηκαν στὸ Βυζάντιο καὶ μάλιστα στὴν Κων/πολι, ποὺ διεκήρυξαν καὶ ἐμαρτύρησαν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ δι᾿ αὐτῆς ἐφώτισαν τὴν οἰκουμένη, κατετρόπωσαν τὶς αἱρέσεις, στερέωσαν σὲ κάθε ἐποχὴ τὴν Αἰώνια Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔτσι ἐξασφάλισαν σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τὴν σωτηρία καὶ τὴν αἰώνιο ζωή.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἐνδόξου πατριάρχου τῆς Κων/πολεως, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν χερουβική του πολιτεία καὶ τὸν θεοφώτιστο νοῦ του ἀπεκάλυψε τὰ ὑπερχερουβικὰ ὕψη καὶ τὰ ἀθέατα βάθη τῶν ἁγίων μυστηρίων τῆς Παναγίας Τριάδος.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ χρυσορρήμονος Εὐαγγελιστοῦ τῆς οἰκουμένης, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ὑπερενδόξου πατριάρχου τῆς Κων/πόλεως, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ πάμφωτο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἐφώτισε καὶ εὐαγγελίσθηκε ὅλα τὰ σκότη καὶ τὰ ἐρέβη, ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ μας γηίνου κόσμου ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κόσμων, μέσα στοὺς ὁποίους κινεῖται ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀνθρωπίνη σκέψις, δίνοντας θεόσοφα καὶ ἀνθρωπίνως κατανοητὰ καὶ ἁπλᾶ ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ σημαντικώτατα προβλήματα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκείνου τοῦ ταπεινοῦ ἡγουμένου στὴν Κων/πολι ἀλλὰ ἀπτοήτου καὶ φοβεροῦ ὁμολογητοῦ τῆς Ἀληθείας, φοβεροῦ σὲ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς αὐτῆς τῆς Ἀληθείας, ὁ ὁποῖος καὶ σῶμα καὶ ψυχὴ προσέφερε ὡς εὐώδη θυσία στὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τοῦ θεοδοξάστου ἡγουμένου στὴν Κων/πολι, ὁ ὁποῖος μὲ παρρησία ἤλεγξε τοὺς ἀλαζόνες βασιλεῖς, τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀψήφησε χιλίους θανάτους, ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό, καὶ δὲν ἐπρόδωσε τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ οὔτε στὸ παραμικρό.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Φωτίου, τοῦ ἀληθῶς μεγάλου καὶ ὑπερμεγίστου πατριάρχου τῆς Κων/πόλεως, ὁ ὁποῖος ἔφερε μέσα του ὅλο τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ διασφάλισε δι᾿ αὐτοῦ μέχρι τῆς Συντελείας τὴν αἰώνια ὁδὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν ζούγκλα τῆς κακοδοξίας καὶ τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας ποὺ ἔμελλε νὰ ἀκολουθήσῃ.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, τοῦ ἡγουμένου στὴν Κων/πολι, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἁγία του ψυχὴ καὶ τὸν Χριστοφώτιστο νοῦ του εἶδε ἐκεῖνα ποὺ μέχρι τότε «ὀφθαλμὸς ἀνθρώπου οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη» (Α΄ Κορ. β΄ 9), εἶδε καὶ ἐβίωσε καὶ μᾶς ἀπεκάλυψε καὶ περιέγραψε τὰ μυστήρια τῆς Παναγίας Τριάδος, τὰ ὁποῖα πρὶν ἀπὸ αὐτὸν δὲν εἶχαν περιγραφῆ.

Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων καὶ θεοσόφων Πατέρων, Βασιλείου τοῦ Νέου, Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Συμεῶνος τοῦ Μεταφραστοῦ καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων μεγάλων ἁγίων ἀνδρῶν τῆς ἐνδόξου πρωτευούσης τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, αὐτῆς τῆς ἀληθῶς ἐνδόξου καὶ ὑπερενδόξου, διότι ἡ Κων/πολις ὡς πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου ἔδωσε τοὺς περισσοτέρους ἁγίους ἀπὸ ὅλες τὶς πόλεις τοῦ κόσμου.

Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας φυλάσσεται μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκλκησία τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς πίστεως τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ Ὁμολογητῶν, ἁγίων Μαρτύρων καὶ Ἀναργύρων, Ἀσκητῶν καὶ Ἐρημιτῶν, καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων Ἁγίων καὶ Δικαίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔγιναν οἱ ἀθάνατοι ὁδηγοί μας.

Διότι σήμερα, στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ ἅγιος Χρυσόστομος εἶναι πιὸ ζωντανὸς καὶ πιὸ ζωοποιὸς καὶ πιὸ σπουδαῖος ἀπὸ ὅλους μας (ἐμένα καὶ ἐσένα καὶ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνὰ τὸν κόσμο). Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὅλη ἡ χορεία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Μόνο ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁδηγούμενοι καὶ χειραγωγούμενοι βαδίζουμε μὲ ἀσφάλεια τὴν ὁδὸ τῆς Οἰκουμενικῆς Ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους τὸ κριτήριο, τὸ μέτρο, τῆς ὀρθοδοξίας μας. Ὀρθόδοξο εἶναι μόνο ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ὅ,τι εἶναι σύμφωνο μὲ αὐτούς. Κάθε τι ἄλλο δὲν εἶναι δικό μας, δὲν εἶναι ὀρθόδοξο, δὲν εἶναι τοῦ Χριστοῦ.

Σὲ τί συνίσταται ἡ Ὀρθοδοξία; Στὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μὲ μία λέξι τῶν Ἁγίων. Αὐτὴ ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἀγγέλους στὸν οὐρανὸ καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ. Καὶ αὐτὴ ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὅ,τι κυρίως λείπει σήμερα ἀπὸ τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος θανάσιμα βασανίζεται τρεφόμενος μὲ τὰ ξυλοκέρατα τοῦ ἀθέου εὐρωπαϊκοῦ οὑμανισμοῦ καὶ σχετικισμοῦ. Ὁ κόσμος σήμερα κουράστηκε ἀπὸ διεστραμμένα εὐαγγέλια Χριστοῦ. Περισσότερο παρὰ ποτὲ εἶναι ἀναγκαῖο στὸν κόσμο τὸ αἰώνιο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ (Ἀποκ. ιδ΄ 6), τὸ ὁποῖο διαφυλάσσεται μόνο στὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο, στὸ ὁποῖο ἐπιθυμοῦν νὰ παρακύψουν οἱ ἄγγελοι (Α΄ Πέτρ. α΄ 12). Χάριν αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, αὐτῆς τῆς Αἰωνίου Ἀληθείας τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ κανένας συμβιβασμός, καμμία παραχώρησις, πουθενά, ποτέ καὶ μὲ κανένα. 
 
Παναγιώτατε,
Χαιρετίζοντας στὸ πρόσωπό Σας αὐτὴν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐμεῖς ταπεινά, ἀπὸ καρδίας, καὶ ἐν προσευχῇ ὑποκλινόμεθα ἐνώπιον ὅλων τῶν ἁγίων προκατόχων Σας στὸν πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Βασιλευούσης καὶ τοὺς παρακαλοῦμε καὶ ἱκετεύουμε: Αὐτοὶ οἱ θαυμάσιοι καὶ ἅγιοι Πατέρες καὶ Μάρτυρες νὰ καθοδηγοῦν καὶ χειραγωγοῦν ὅλους ἐμᾶς μὲ τὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνάμεσα στοὺς ἀνέμους καὶ τὶς θύελλες τῆς ταραγμένης ἐποχῆς μας, ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ διαφυλάξουμε καὶ στοὺς μεταγενεστέρους νὰ παραδώσουμε αὐτὴν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἔχει περισσότερη ἀξία ἀπὸ ὅλους μαζὶ τοὺς ὁρατοὺς κόσμους.

Γι᾿ αὐτό, καλῶς ἤλθατε!
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου! 

Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 8/21 Ἀπριλίου 1962
Ἱερὰ Μονὴ Τσέλιε 
 
Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος