- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν μῆνα Ἀπρίλιο 2012, ὁ καιρὸς βελτιώθηκε. Στὴν ἀρχὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (Μάρτιο) ἑωρτάσθηκε ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴ Μ. Παρασκευὴ ἔγινε ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης· καὶ τὶς δύο φορὲς ἡ λιτανεία πέρασε καὶ ἀπὸ τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις. Τὸ πρωὶ τῆς Μ. Παρασκευῆς μετὰ τὴν Ἀποκαθήλωσι ἔγινε ἐπὶ τοῦ τάφου εἰδικὸ τρισάγιο. Κατὰ τὰ ἄλλα τὸ μνῆμα ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν πολλοὶ ἁπλοῖ ἄνθρωποι ἀπὸ διάφορα μέρη. 
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 
 
Τὸν μῆνα Ἀπρίλιο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.
 
 1. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 705/Ἀπρίλιος 2012 φύλλο τῆς «Χριστ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Κρίση = Θεία δίκη», «Γεθσημανῆ» καὶ ἄλλα κείμενα.
 2. Τὸ ἄρθρο του «Ὁ εὐσεβὴς λαὸς φρουρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» ποὺ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» τῆς ὁμωνύμου φιλορθοδόξου ἑνώσεως (τ. 7/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2011, σσ. 27-31) ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου «Πνευματικὰ σαλπίσματα ὀρθοδόξου ζωῆς καὶ ὁμολογίας (ἐπιτομὴ ἄρθρων καὶ κηρυγμάτων)» τῶν ἐκδόσεων Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 74-82.
 3. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1736/1-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καὶ μὲ θέμα «Ὁδὸς Γολγοθᾶ».
 4. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ μυστήρια – “Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια…” Λουκ. 8,10» (φφ. 3 καὶ 4-4-2012, σ. 14).
 5. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐργασία μὲ εὐλογία» (φ. 6-4-2012, σ. 14).
 6. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1737/8-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ μὲ θέμα «“Ὁ Κύριος ἐγγύς”».
 7. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 7-4-2012, σ. 14).
 8. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1738/8-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Κυριακῆς τῶν Βαΐων βράδυ καὶ μὲ θέμα «Ἡ σημασία τοῦ καταστροφικοῦ θαύματος».
 9. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 7-4-2012, σ. 15).
 10. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1739/9-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1991), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Δευτέρας βράδυ καὶ μὲ θέμα «Μία εἰκόνα τῆς ὑποκρισίας».
 11. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 9-4-2012, σ. 14).
 12. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1740/10-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1970), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Τρίτης βράδυ καὶ μὲ θέμα «“Οἴμοι! ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει…”».
 13. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 10-4-2012, σ. 15).
 14. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1741/11-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Τετάρτης βράδυ καὶ μὲ θέμα «Ἰούδας καὶ Ἰοῦδες».
 15. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1742/12-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Πέμπτης βράδυ καὶ μὲ θέμα «Γεθσημανῆ». Ἀναδημοσιεύθη στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας».
 16. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 12-4-2012, σ. 14).
 17. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1743/13-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Παρασκευῆς πρωὶ καὶ μὲ θέμα «Ἐπάνω στὰ ἴχνη Ἐκείνου».
 18. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 13-4-2012, σ. 14).
 19. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1744/13-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος - Μ. Παρασκευῆς βράδυ καὶ μὲ θέμα «Εἰρήνη στὴν Ἐκκλησία».
 20. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 13-4-2012, σ. 15).
 21. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1745/15-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου – Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θ. λειτουργία καὶ μὲ θέμα «Πῶς νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα».
 22. Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ἀνάστασις ῥίζα καὶ θεμέλιο τῆς πίστεως – “Ὤ θείας! ὤ φίλης! ὤ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ᾽ ἡμῶν ἀψευδῶς γὰρ ἐπειγγείλω ἔσεσθαι…” κανὼν τοῦ Πάσχα» (φφ. 19 καὶ 20-4-2012, σ. 14).
 23. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1746/22-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ Θωμᾶς».
 24. Ἀναδημοσίευσι τῆς ἀνωτέρω «Κυριακῆς» στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» (φ. 21-4-2012, σ. 14).
 25. Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1747/29-4-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1950), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων καὶ μὲ θέμα «Οἱ ἀνδρεῖοι».
 26. Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «“Ἀνέστη Χριστός” - Ἡ μαρτυρία τῶν Ἀποστόλων» (φ. 127/Ἀπρίλιος 2012, σ. 8).
 27. Τὸ «Σχόλιο ἐπιμελητῆ ἔκδοσης» κ. Γεωργίου Φ. Παπαδοπούλου ἐπὶ τῆς ἀναδημοσιεύσεως κειμένου τῆς «Σπίθας» («Αἰφνίδιος θάνατος τοῦ Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου» τοῦ φ. 703/Φεβρ. 2012, σ. 4) στὴν περιοδικὴ ἔκδοσι κοινωνικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος «Χιώτικα Πνευματικὰ Διανθίσματα» (τ. 4/Α΄ τετράμηνο 2012, σσ. 17-18).
Ἐλήφθησαν
 
 1. θείου καὶ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, Τὸ Κεκραγάριο, μετάφρασι [στὴν δημοτική] ἀρχιμ. Νικηφόρου π΄΄Χρ. Μανάδη (ἀπὸ τὶς μεταφράσεις [στὴν ἀρχαΐζουσα] τῶν Δημητρίου Κυδώνη, Εὐγενίου Βουλγάρεως, ἁγ. Νεκταρίου μητρ. Πενταπόλεως), ἐπιμέλεια ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Τσίρη, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀρδάσσης - Κρυόβρυσης, Πτολεμαΐδα 2012, σσ. 332.
 2. Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀληθινὴ μετάνοια, ψυχοσωτήρια ἐξομολόγηση, Σταυροπηγιακὴ καὶ συνοδικὴ Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Ἀττικῆς, σσ. 83.
 3. Ἱερομον. Δημητρίου Καββαδία, Ἀναστασία· ἡ Ἀσκήτρια τῆς Κυρᾶς, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Κυρᾶς τῶν Ἀγγέλων», Κέρκυρα 2012, σσ. 255.
 4. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Ἀσματικὴ ἀκολουθία μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὸν ἅγιον ἔνδοξον νέον ἱερομάρτυρα Παρθένιον τοὐπίκλην Παγκώσταν, Κτίτορα ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πάτμου, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πάτμου.
 5. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη θεολόγου, Συμπορευθῶμεν Αὐτῷ (Ἀπὸ τὸ Πάθος στὴν Ἀνάσταση), ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 89.
 6. Δημήτρη Εὐστ. Κασσίου, Ἱστορικὸ Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ζαχόλης Κορινθίας, Σεπτέμβριος 2011, σσ. 351.

   


ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
«Στὰ ματωμένα χέρια τοῦ Λυτρωτοῦ μας»
Πάσχα 2012
Σεβαστὲ πάτερ Χρυσόστομε,
Ἡ συνεχὴς κοινωνία μὲ τὸν ἐσταυρωμένο Κύριό μας εὔχομαι νὰ σᾶς στηρίζῃ, νὰ σᾶς ὁπλίζῃ μὲ ἀντοχή, δύναμι καὶ θεῖο φῶς, ὅπως αὐτὸ ἀναβλύζει ἀπὸ τὸν Ζωοδόχο Τάφο.
Ἀποτελεῖ, γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ὑψίστη εὐλογία ἡ παρουσία καὶ δρᾶσι πνευματικῶν, ποὺ μᾶς στηρίζουν καὶ μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ πορεία τοῦ κόσμου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς ἀλαζόνες δυνάστας τῆς γῆς, ἀλλὰ βρίσκεται στὰ ματωμένα χέρια τοῦ Λυτρωτοῦ μας.
Μὲ σεβασμὸ ζητῶ τὴν εὐχή σας. Καλὴ Ἀνάστασι.
Νίκη Καπόλα

Καλὴ δύναμι

Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,

Εἰς ἐσᾶς καὶ εἰς ἅπαντας τοὺς συνεργάτας σας, τοὺς συντελοῦντας εἰς τὴν ἔκδοσιν καὶ διακίνησιν τοῦ ἐγκρίτου τούτου περιοδικοῦ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», ποὺ μάχεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ συνεχίζει τὸ ἔργον καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ ἀειμνήστου ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΓΕΤΗ τῆς Ὀρθοδοξίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, εὔχομαι ὁλοψύχως: ὅπως ὁ Μεγαλοδύναμος καὶ ἡ Παναγία Σᾶς χαρίζουν διαρκῶς καὶ ἀκαταπαύστως ὑγείαν, κουράγιο, δύναμιν, ἵνα ἐπιτελῆτε τὰ καθήκοντά σας καὶ τοὺς ἀγῶνας σας διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία βάλλεται πανταχόθεν ὑπὸ ποικιλωνύμων ἐχθρῶν ἐντοπίων καὶ ξένων.
Καλὸ κουράγιο εἰς ὅλους σας, δύναμιν, ἀντοχήν, καὶ νὰ συνεχίζετε τὸ ἔργον σας μὲ ὁλοὲν αὐξανόμενον πεῖσμα, σταθερότητα, τόλμη, ἀποφασιστικότητα, γενναιότητα· μὲ ἰσχυράν, γρανιτένιαν θέλησιν…
Μὴ φοβοῦ καὶ μὴ πτοεῖσθε εἰς τὸ ἔργον καὶ τοὺς ἀγῶνας σας διὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Ἀδιαλείπτως συνεχίζετε. Εἴμεθα παρὰ τὸ πλευρόν σας καὶ σᾶς στηρίζομεν.
Χρόνια σας πολλά. Καλὴν Ἀνάστασιν. Χαρούμενον, εὐλογημένον ΚΑΛΟΝ ΠΑΣΧΑ.
Ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς εὐλογῇ πάντοτε.
Εὐτυχεῖτε πάντοτε
Μετὰ πάσης τιμῆς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΜΑΣ
ΑΡΕΤΣΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Comments