- Εἶμαι Ἑλληνορρωμιὸς

Δια-δικτυακὲς ἁλιεύσεις
 • Ἐθνικός μου ὕμνος εἶναι τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…». 
 • Πρωτεύουσά μου ἡ Νέα Ρώμη – Κωνσταντινούπολη, ἡ βασίλισσα τῶν πόλεων.
  Ἡ ὁποία, ἂν καὶ προῆλθε ἀπὸ ἕναν σκληρὸ εἰδωλολατρικὸ κόσμο, μπόρεσε νὰ φτάσῃ μέχρι καὶ πληθυσμὸ 2.000.000 ἀνθρώπων, ὅσο σχεδὸν ὅλη ἡ τότε Εὐρώπη.
 • Ἐκεῖ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ἦταν ἀκόμη ἀγροῖκοι, ἐκδίδονταν νόμοι - νεαρὲς γιὰ κτήρια ἕξι ὀρόφων, μὲ ἀποχετευτικὸ καὶ ἀρδευτικὸ δίκτυο, μὲ κοινωνικὴ πρόνοια γιὰ πτωχοκομεῖα, λεπροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα κ.τ.λ..
  Τὸ παγκόσμιο ἐμπόριο ἐλέγχονταν ἀπὸ ἐκεῖ.
  Δηλαδή, καὶ ἀπὸ κοσμικῆς ἀπόψεως ἦταν ἡ πρώτη τῶν πόλεων καὶ ἦταν ἕδρα τῆς πραγματικῆς μίας ἁγίας αὐτοκρατορίας.
 • Ἐθνάρχης μου ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
 • Ἡ Πίστη μου Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη.
 • Ἡ γλῶσσα μου καὶ ἡ παιδεία μου Ἑλληνική.
 • Διδάσκομαι καὶ μαθαίνω τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ὡς καλὴ προπαιδεία γιὰ τὴ Θεολογία.
  Δὲν πιστεύω τὴν εἰδωλολατρικὴ ἀρχαιοελληνικὴ θρησκεία, ἀλλὰ μαθαίνω τὴν μυθολογία.
  Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν προγόνων μου ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
 • Οἱ δεξιοὶ φιλελεύθεροι μασόνοι μοῦ εἶπαν, ὅτι εἶμαι Ἕλληνας καταγόμενος κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἀθήνα τοῦ Περικλῆ, ἀποκομμένος ἀπὸ τοὺς λοιποὺς λαοὺς ποὺ ἑνωμένοι ἀποτελούσαμε τὴν ἑλληνορρωμιοσύνη, ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, γιατὶ δὲν εἶχαν πεῖρα τῆς ὑπερφυσικῆς δύναμης τῆς δεύτερης.
 • Οἱ ἀριστεροί, ἄθεοι καὶ ἰσοπεδωτικὰ διεθνιστές, μοῦ εἶπαν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φθονερὸς προλετάριος, ποὺ σὰν ζῷο θέλει νὰ ἁρπάξῃ ἐξουσία καὶ δύναμη γιὰ νὰ φάῃ, ὅτι δὲν εἶμαι Ἕλληνας ἢ ῾Ρωμιὸς ἢ κάτι ἄλλο, [ὅτι] ἡ ἀφῃρημένη καὶ ἀπρόσωπη ἔννοια τοῦ λαοῦ εἶναι τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό, ἀλλὰ ἡ θρησκεία του ναρκωτικό.
 • Ἔτσι μάθανε στὴ διαφωτισμένη Δύση ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τῶν παπικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν, ἔτσι κατηγόρησαν καὶ τὴν παντελῶς ἄγνωστη σ᾽ αὐτοὺς Ὀρθοδοξία· γι᾽ αὐτὸ ἔγιναν ἡ πιὸ σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἐξουσία.
 • Οἱ κεντρῷοι, ποὺ οὔτε αὐτοὶ δὲν ξέρουνε τί εἶναι, χωρὶς καμμία ἀξία, διαλύσανε αὐτὸ τὸ ψευτορρωμαιϊκὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ γινήκανε οἱ πιὸ διεφθαρμένοι ἀπὸ ὅλους.
 • Δὲν εἶμαι οὔτε δεξιὸς οὔτε ἀριστερὸς οὔτε κεντρῷος, οὔτε φασίστας οὔτε κομμουνιστὴς οὔτε μηδενιστὴς ἀναρχικός.
 • Εἶμαι Ἑλληνορρωμιός.
 • Σὲ ὅ,τι ἀπομείνῃ ἀπὸ τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ αὐτοκρατορία μου θὰ ἀναστηθῇ γιὰ τριάντα χρόνια, ἔτσι λένε τὰ γραμμένα.
  Μὲ Ἰωάννη πρόεδρο, βασιλιᾶ, αὐτοκράτορα, γενικὸ γραμματέα, ὅπως θέλεις πές τον.
  Τί καὶ ἂν 7 χρόνια νικήσῃ ἡ νέα ἐποχὴ μὲ τὸν δικό της χριστό.
  Ὁ δικός μου ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ἔρθῃ νικητὴς γιὰ νὰ βασιλεύσῃ αἰώνια.