- Στῶμεν καλῶς!

 
(Τὰ λόγια ποὺ ἀκολουθοῦν εἶνε ὁ ἐπίλογος τοῦ κηρύγματος τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου ἐπὶ τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τὴν Κυριακὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας (βλ. Ἑβρ. 11,24-26, 32-40) ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 4 Μαρτίου 2012. Ὁ σεβασμιώτατος, ἀφοῦ παρουσίασε ἕναν κατάλογο μὲ θαυμαστὰ παραδείγματα πίστεως ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, κατέληξε) 

Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστις μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. «Νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ. 12,1) ἔχουμε γιὰ τὴν ἀληθινή μας πίστι καὶ στὴν παλαιὰ καὶ στὴν καινὴ διαθήκη.


Αὐτὴ τὴν πίστι παραλάβαμε κ᾽ ἐμεῖς, σὰν ἱερὴ κληρονομιὰ καὶ παρακαταθήκη ἀπὸ τοὺς πατέρες μας, καὶ πρέπει νὰ τὴν παραδώσουμε ἀναλλοίωτη. Νὰ τὴν διαφυ
λάξουμε ἀνόθευτη καὶ ἀπαραχάρακτη ἀπὸ τὶς ποικιλώνυμες αἱρέσεις (Ἀρειανικές, Παπικές, Οἰκουμενιστικές), ἀπὸ κάθε πλάνη καὶ κακοδοξία, καὶ ἀπὸ κάθε ἐκκοσμίκευσι.


Προσοχή, ἀδελφοί μου. Οἱ αἱρετικοὶ ἀλλοιώνουν τὶς ἀλήθειες καὶ τὰ δόγματα τῆς πίστεως. Μὲ τὰ δόγματα ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ἔβαλε ὅρια ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ποῦ εἶναι ἡ πλάνη.

Σὲ ἐποχὴ συγκρητισμοῦ, ὅπως ἡ δική μας, οἱ αἱρέσεις ὕπουλα πολεμοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας λέγοντας, ὅτι ὅλες οἱ «Ἐκκλησίες» μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν διὰ τῆς ἀγάπης, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συμφωνήσουν σὲ θέματα πίστεως, καὶ ὅτι ἡ κάθε «Ἐκκλησία» θὰ κρατήση τὰ δόγματά της μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό της.

Εἶναι πλάνη. Δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Ἐκκλησίες. Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό. Τὸ διακηρύττουμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως· «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» (ἄρθρ. 9).

Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί μου! Νὰ φρονοῦμε ὀρθόδοξα καὶ νὰ ζοῦμε ὀρθόδοξα.

Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις μας εἶναι ὁ πλοῦτος μας, ἡ δόξα μας, τὸ γένος μας, ὁ στέφανος καὶ τὸ καύχημά μας. 

Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί μου!