- Οἱ ἅγιοι ἦταν ὁμολογηταὶ καὶ διαμαρτύρονταν

Δημητσάνα, 17 Ὀκτωβρίου 2012 

Θέλω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πάλι νὰ γράψω γι᾽ αὐτὸ τὸ ἐπαίσχυντο καὶ βλάσφημο ἔργο, ποὺ τὸ λένε Corpus Christi. Καὶ τὸ θεωρῶ ὡς ἀνάγκη νὰ γράψω, γιατὶ ὡς νὰ μοῦ φαίνεται ὅτι φύγαμε ἀπὸ τὸ θέμα καὶ τὸ πᾶμε ἀλλοῦ. 

Τὸ θέμα μας εἶναι νὰ πονέσουμε καὶ νὰ κλάψουμε γι᾽ αὐτὸ τὸ μόλυσμα ποὺ ἔγινε στὴν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, τὴν χώρα τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων.

Καὶ τὸ θέμα μας εἶναι πάλι νὰ παρακαλέσουμε μὲ δάκρυα τὴν Παναγία Δέσποινα γιὰ νὰ ἱκετεύσει τὸν Κύριο μὴν ἔλθει ἡ ὀργή Του κατεπάνω μας, γιατὶ ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα νὰ συμβεῖ στὶς ἡμέρες μας τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μὲ παρεξηγήσουν οἱ «θεολογοῦντες» τῆς «νεοπατερικῆς θεολογίας», ὡς «ὀργὴ Θεοῦ», ποὺ εἶπα, ἐννοῶ τὴν ἄρση τῆς θείας Χάριτος, γιατὶ ὁ Θεὸς δέν παύει ποτὲ νὰ εἶναι ἀγάπη.

Ἡ λεγομένη «ὀργὴ Θεοῦ» εἶναι ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς ἀγάπης Του!

2. Ἐμμένω σταθερὰ στὴν πίστη, τὴν ὁποία ἤδη διετύπωσα, ὅτι τὸ βλάσφημο αὐτὸ ἔργο, ποὺ ἀποτελεῖ σημεῖο τῶν καιρῶν, ἔπρεπε νὰ δεχθεῖ τὴν δυναμικὴ ἀντίδραση καὶ τὴν πολεμικὴ κλήρου καὶ λαοῦ, τὴν ὁποία ἐξέφρασαν ὀλίγοι μόνον εὐσεβεῖς χριστιανοί.

Ὡς ἀρχιερεὺς Χριστοῦ εὔχομαι πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὶς οἰκογένειες αὐτῶν ποὺ διαμαρτυρήθηκαν φανερὰ κατὰ τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ ἔργου καὶ ἂς καταλογίσει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ὁμολογία τους αὐτὴ τὴν Ἡμέραν τῆς Κρίσεως πρὸς σωτηρίαν τους.

Ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τὸν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου γιὰ τὴν ἀρετή του ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς» (Ἀποκ. 2,2). Καὶ ὡς «κακοὶ» στὸ χωρίο αὐτὸ τῆς Ἀποκαλύψεως ἐννοοῦνται οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ βλάσφημοι.

3. Ἀλλὰ κάτι ἄλλο θέλω νὰ πῶ: Ἔφυγε τὸ θέμα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγανάκτηση κατὰ τοῦ αἰσχροῦ ἔργου καὶ ἀπὸ τὴν μετάνοιά μας ποὺ πρέπει νὰ δείξουμε ὅλοι μας γιὰ τὴν ἐμφάνισή του καὶ ὁ λόγος ἐστράφη πρὸς τὴν «Χρυσῆ Αὐγή».

Εἶναι ἀνάγκη νὰ γράψω περὶ αὐτοῦ, γιατὶ καὶ ἐγὼ κατηγορήθηκα ἀπὸ μερικοὺς γιὰ τὸν ἔπαινό μου πρὸς τοὺς διαμαρτυρηθέντας, ἐπειδὴ μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ Χρυσαυγῖτες. Κατὰ πρῶτον θέλω νὰ πῶ ὅτι δὲν τὸ ἐγνώριζα αὐτὸ ἐγώ, γιατὶ –ἂς τὸ πῶ– δὲν βλέπω τηλεόραση, οὔτε γνωρίζω νὰ χειρίζομαι ἴντερνετ, οὔτε καὶ ἀκούω συστηματικὰ εἰδήσεις. Δεύτερον, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀποτελεῖ πολιτικὸ κόμμα καὶ μὲ πολλὴ εἰλικρίνεια λέγω –ὅπως τὸ γνωρίζουν αὐτὸ οἱ ἀκροατὲς τῶν κηρυγμάτων μου– ὅτι δὲν ταυτίζομαι μὲ κανένα πολιτικὸ κόμμα, γιατὶ αὐτὰ ἔχουν λάθη, ὡς ἀνθρώπινα δημιουργήματα ποὺ εἶναι. Δέχομαι ὅμως τὰ κόμματα ὡς ἰδεολογίες, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ σέβομαι.

Ἀλλὰ μισῶ καὶ ἀποστρέφομαι τὸ κόμμα ἐκεῖνο ποὺ τὸ σύστημά του ἔχει εἴτε ἀθεΐα εἴτε βία. Ὁμοίως ἀπὸ τὴν μελέτη μου στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μάλιστα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη δέχομαι τὴν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὴν ἐκήρυτταν ἀπὸ παλαιὰ οἱ Προφῆτες (ἰδιαίτερα ὁ ἄγνωστος συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰωνᾶ), οἱ ὁποῖοι χαρίζουν στὴν ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα παγκόσμια τὴν μορφὴ τοῦ Λυτρωτοῦ Μεσσία.

Ἑπομένως δὲν δέχομαι τὴν κακοδοξία ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι τῆς Ἑλλάδος μόνο καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη εἶναι περιφρονημένα. Ἡ Παναγία μας ἦταν Ἑβραιοπούλα!

4. Πιστεύω ὅτι κατὰ τοῦ αἰσχίστου ἔργου Corpus Christi ἔπρεπε νὰ κατέλθουν πρὸς διαμαρτυρία ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς πατρίδας μας.

Γιατί νὰ διαμαρτυρηθοῦν καὶ νὰ κατεβοῦν στὸ πεζοδρόμιο μόνο μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ ὄχι ὀπαδοὶ καὶ ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων;

Ὅλοι, ἀκόμη καὶ οἱ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες –ποὺ τὸ λέγει ὁ λόγος!– ἔπρεπε νὰ ἐμφανιστοῦν γιὰ διαμαρτυρία.

Ὥστε λοιπὸν γιὰ τὸ θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως τοὐλάχιστον τὸ ἐννοῶ ἐγώ, ἔπρεπε νὰ πεῖ αὐτὸς ποὺ διαφωνεῖ πρὸς τὸ κόμμα αὐτό:

Διαφωνῶ ἰδεολογικὰ μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Δὲν δέχομαι τὴν γραμμή της. Ὅμως μπράβο της, γιατὶ στὸ βλάσφημο κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔργο ποὺ παίχτηκε, αὐτοὶ μόνον παρουσιάστηκαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως. Γιατί ἀπουσίασαν τὰ ἄλλα κόμματα; Γιατί δὲν πῆγε καὶ ὁ δικός μου ὑπουργὸς ποὺ ψήφισα;

5. Ἀδελφοί μου, τὰ χρόνια μας εἶναι δύσκολα, εἶναι χρόνια ποὺ προφήτευσε ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου.

Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀνέβηκαν στὰ μπαλκόνια καὶ φωνάζουν μὲ ἠχηρὰ μεγάφωνα, ἡ ἁμαρτία βραβεύεται, ὅπως τὸ πολυκέφαλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως παρουσιάζεται στεφανωμένο.

Σ᾽ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια πρέπει νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ μᾶς θερμάνει τὴν πίστη μας καὶ τὴν ἀγάπη μας σ᾽ Αὐτὸν καὶ ἀκόμη νὰ μᾶς δώσει καὶ πόθο μαρτυρίου. Ναί, τὰ συμβαίνοντα στὴν ἐποχή μας πράγματα θὰ μᾶς ὁδηγήσουν αὔριο σὲ μαρτύριο.

Ἂς αὐξήσουμε λοιπὸν τὴν προσευχὴ στὴν Παναγία μας, ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ τηροῦμε τὸ πανάγιο θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἂς μελετοῦμε τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας, γιὰ νὰ ρυθμίζουμε καὶ ἡμεῖς ἀνάλογα τὴν ζωή μας στοὺς ἀποκαλυπτικοὺς αὐτοὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε.

Πάντως, ἀπὸ ὅσα διαβάζω στὰ ἱερὰ Συναξάρια, οἱ ἅγιοι ἦταν ὁμολογητὲς καὶ διαμαρτύρονταν γιὰ τὰ ἀκουόμενα καὶ ἐμφανιζόμενα στὴν ἐποχή τους βλάσφημα κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐκεῖνα τὰ βλάσφημα ἦταν πολὺ ὀλιγότερο βλάσφημα ἀπὸ αὐτὸ τὸ βρώμικο ἔργο, ποὺ τὸ λένε Corpus Christi. 

† Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας 
Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως


Comments