- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Ἰούλιο (β΄ 15ήμερο) καὶ Αὔγουστο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου εὐτρεπίσθηκε μὲ ἀπέριττο ψηφιδωτὸ διάκοσμο.

Στὸ διάστημα αὐτὸ τὸ ἐπισκέφθηκαν καὶ προσκύνησαν οἱ ἑξῆς.
 
  • Τὴ Δευτέρα 16-7-2012 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἁγ. Νικολάου Κιρκιζάτων τῆς ἱ. μητροπόλεως Πρεβέζης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Δημήτριο Μεγαπάνο.
  • Τὴν Κυριακὴ 29-7-2012 τὸ ἀπόγευμα ὁ μακαρ. ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερώνυμος, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς σεβ. μητροπολίτας Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Κοζάνης κ. Παῦλο, Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, Φλωρίνης κ. Θεόκλητο καὶ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Συνόδου θεοφιλ. Διαυλείας κ. Γαβριὴλ καὶ ἄλλους κληρικούς, ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.
  • Τὴν Τρίτη 31-7-2012 ὁ αἰδ. Χαράλαμπος Χαραμπάτης ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη ἐτέλεσε τρισάγιο.
  • Τὸ Σάββατο 4-8-2012 ὁ σεβ. μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. Φλωρίνης κ. Θεόκλητο ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.
  • Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ σεβ. κ. Θεόκλητος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τῆς μακαριστῆς Δωροθέας ῾Ρεσναλῆ, ποὺ βρίσκεται στὸν περίβολο τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἀνατολικὰ τοῦ καθολικοῦ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς της.
  • Τὴν Πέμπτη 9-8-2012 ὁ ἱερομ. Χαρίτων Ἀρσένης, ἐφημέριος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Μάρκου Φλωρίνης ἐτέλεσε τρισάγιο.
  • Τὴν Κυριακὴ 12-8-2012 ὁ πρωτοπρ. Νήφων Ἀλεξίου, ἀπόστρατος στρατιωτικὸς ἱερεὺς μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ στρατηγοῦ, ὁ ὁποῖος διετέλεσε διευθυντὴς τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Σ. καὶ ΓΕ.Ε.ΕΘ.Α., συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰωαννίκιο Ἀθανασιάδη, αἰδ. Ἀπόστολο Νόβα καὶ αἰδ. Ἀναστάσιο Γκερτσάκη, ἐτέλεσε τρισάγιο καὶ ἀνεμνήσθη ἡμερῶν συνεργασίας μὲ τὸν π. Αὐγουστῖνο.
  • Τὴν Τρίτη 21-8-2012 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν Πρέβεζα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἐφημέριο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πρεβέζης αἰδ. Δημήτριο Γκαραγκούνη, τοὺς ὁποίους συνώδευε καὶ ὁ αἰδ. Σωτήριος Παρδάλης ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Φλωρίνης.
  • Τὴν Πέμπτη 23-8-2012 ὁ ῾Ρουμᾶνος αἰδ. Νικόλαος Ταnase.
  • Τὴν Παρασκευὴ 24-8-2012 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν Κύπρο. 
Διετὲς μνημόσυνο 
Μὲ τὸ τέλος τοῦ Αὐγούστου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησι τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ συντάκτου τῆς «Σπίθας» π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ αὐτῇ ἔγιναν τὰ ἑξῆς.

Τὸ Σάββατο 25-8-2012 στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ θ. λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεόκλητου καὶ περιστοιχιζομένου ἀπὸ ἡγουμένους ἱ. μονῶν, κληρικοὺς διαφόρων ἱ. μητροπόλεων καὶ προσκυνητὰς ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς πατρίδος καὶ τὸ ἐξωτερικό. Μετὰ τὰ ἀναγνώσματα ἀντὶ κηρύγματος ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἀοιδίμου ἱεράρχου «Φλογέρα τ. Α΄» παλαιὸ ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1947) μὲ τίτλο «Κάτω ἀπὸ τὴν μάσκαν» (σσ. 106-110), τὸ ὁποῖο μεταγλωττισμένο καὶ συντομευμένο δημοσιεύεται στὸ παρὸν φύλλο (σελ. 1 κ.ἑ.). Μετὰ τὸ πέρας τῆς θ. λειτουργίας ἀκολούθησε τὸ μνημόσυνο τοῦ γέροντος Αὐγουστίνου, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ σεβ. κ. Θεόκλητος ἀπηύθυνε σύντομη προσλαλιά, κατόπιν δὲ ἐτέλεσε τρισάγιο καὶ στὸν τάφο. Τὸ μεσημέρι παρετέθη τράπεζα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ἀκούστηκαν συγκινητικὲς ἀναμνήσεις γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ δρᾶσι τοῦ ἐκλιπόντος. Ὡς ἀναμνηστικὸ καὶ εὐλογία ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου ἐξέδωσε καὶ προσέφερε στοὺς παρευρεθέντας εἰδικὸ ψηφιακὸ δίσκο (cd).

Ἀξίζει ἀκόμη νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὴν ἑσπέρα τῆς Παρασκευῆς 24-8-2012 εἶχε προηγηθῆ ἡ ἀκολουθία τῆς παννυχίδος προεξάρχοντος τοῦ καθηγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Πήχου καὶ ἐν συνεχείᾳ τρισάγιο στὸν τάφο. Ἐνῷ τὴν Τρίτη 28-8-2012, ποὺ ἦταν ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία ἀπὸ τῆς ἐκδημίας, ἔγινε ἀφ᾽ ἑσπέρας ἀγρυπνία καὶ στὸ τέλος πάλι μνημόσυνο καὶ τρισάγιο στὸν τάφο. 
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 
Τοὺς μῆνες Ἰούλιο (β΄ 15ήμερο) καὶ Αὔγουστο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 708/Ἰούλ. - Αὔγουστος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ὅσο ὑπάρχει καιρός…», «Ἐγγὺς ὁ καιρός…» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἥρωες ὑπομονῆς» (φφ. 17, 18, 21, 25, 27 καὶ 28-7-2012, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ ἱστορικὸ Πισοδέρι» (φφ. 18 & 20-7-2012, σ. 17).

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1763/22-7-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1960), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Ζ΄ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Ἕνα ἐρώτημα».

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ κόσμος χωρὶς τὴν Ἑλλάδα» (φ. 24-7-2012, σ. 17).

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας» (φ. 24-7-2012, σ. 25).


7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Λάμπει τὸ Φῶς στὴν Ἐκκλησία!» (φ. 25-7-2012, σσ. 19-20).

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1764/ 26-7-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1978), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καὶ μὲ θέμα «Οἱ τρεῖς ἀρετὲς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἑλλὰς καὶ Χριστός» (φ. 26-7-2012, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (φ. 26-7-2012, σσ. 12-13).

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1765/27-7-2012 φύλλο τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1975), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Παντελεήμονος καὶ θέμα «Πνευματικὴ ἐνδυνάμωσις».

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἔλεγχος τῆς Μάρθας» (φ. 27-7-2012, σσ. 12-13).

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἔρημος περιβόλι τοῦ Χριστοῦ» (φ. 28-7-2012, σσ. 12-13).

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1766/29-7-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ τοῦ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Ἡ ἔρημος περιβόλι τοῦ Χριστοῦ».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἔρημος περιβόλι τοῦ Χριστοῦ» (φ. 31-7-2012, σσ. 16-17).

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Πάρου «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει πίστις;» (φ. 130/Ἰούλιος 2012, σσ. 10).

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1767/ 5-8-2012 φύλλο τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας».

18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1768/6-8-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1991), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ μὲ θέμα «Λάμπει τὸ Φῶς στὴν Ἐκκλησία!».

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1769/12-8-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1991), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ τοῦ Ματθαίου καὶ μὲ θέμα «Ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

20) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1770/15-8-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ θέμα «Ὁ ἔλεγχος τῆς Μάρθας».

21) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1771/19-8-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Δύο ἀριθμοί».

22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σύγχρονοι εἰδωλολάτρες» (φφ. 21 & 22-8-2012, σ. 17).

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Διετὲς μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ» (φφ. 22 καὶ 25-8-2012, σσ. 1).

24) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὰ καταστήματα τῆς Βαβυλῶνος» (φφ. 23 & 24-8-2012, σ. 17).

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ μοιχεία» (φφ. 25-8-2012, σσ. 16-17).

26) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1772/26-8-2012 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου καὶ θέμα «Ἡ μοιχεία».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Θεὸς φροντίζει γιὰ μᾶς» (φ. 31-8-2012, σ. 17). 
 
Ἐλήφθησαν 
1) ἁγίου Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Νὰ μὴν ἀπελπίζεται κανένας, οὐδέποτε, γιὰ ὁ,τιδήποτε, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 15.

2) ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, Γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2012, σσ. 46.

3) γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄ – Περὶ προσευχῆς, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ - Θεσσαλονίκης 2012, σσ. 299.

4) Ἡ Ἀπολογία τοῦ π. Γρηγορίου Πετρὼφ καὶ ἡ βαρυσήμαντη ἐγκύκλιος τοῦ 1927 τοῦ μακαριστοῦ Μητρ. Κασσανδρείας κυροῦ Εἰρηναίου, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 53.

5) ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, Προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος - Σαγματᾶ, Θήβα 2009, σσ. 150.

6) ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Χατζηγιάγκου, Ἁμαρτία, μετάνοια, σωτηρία, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 7.

7) πρωτοπρ. Ἀθανασίου Ἀ. Ἀττὰρτ λυκειάρχου,Ἕνας φάρος στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας – Ἡ Χρυσοσπηλαιώτισσα, Ἀθῆναι 2010, σσ. 358.

8) Constantine Cavarnos, Man’s Spiritual Evolution – Ἡ Πνευματικὴ Ἐξέλιξις τοῦ Ἀνθρώπου, ed. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, Massachusetts U.S.A., second edition 2011, pp. 167.

9) μοναχῆς Μαριάμ (Αἰκατερίνης Ἀεράκη), Ἡ Ἐκκλησία, ἡ πνευματική μας μάνα καὶ τροφός, ἔκδ. ἱ. μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου – Σμυρνιωτάκης, Μικρόκαστρο, σσ. 134. «Ἀφιερώνεται: Στὸν ἀείμνηστο Γέροντα: τὸν πελώριο φάρο τῆς ὀρθοδοξίας, τὸν ἀδίστακτο κράχτη τοῦ θείου λόγου, τὸν ἀτρόμητο ὁμολογητὴ τῆς ἀλήθειας, τῆς Πατρίδας τὸ καύχημα, τῶν ἱερέων τὸ κόσμημα, τῶν ἀρχιερέων τὴ δόξα, τὸν σημαιοφόρο τῆς Ἐκκλησίας, τὸν μακαριστὸ ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης. Αἰωνία του ἡ μνήμη. Μαριὰμ Μοναχή».

10) δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη, Παιδεία, ἐκδ. Δόναξ, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 167.

11) δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη, Σύντομο Λεξικὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐκδ. ἑβδόμη βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη Δόναξ, δαπάναις τῆς Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 103.

12) Ἐνδιαφέρουσες θέσεις γιὰ τὸν καλλωπισμό, τὸ ντύσιμο, τὴν κοσμιότητα, τὴν μόδα, τὴν ἀναισχυντία, καὶ τὶς φοβερὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἀποστασίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 95.
Comments