- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Θερμὰ συγχαρητήρια, π. Μάξιμε

Χίος 4 Ἰουλίου 2013


Πανοσιολογιώτατε Ἡγούμενε π. Χρυσόστομε,


Ἀνέγνωσα στὸ τελευταῖο φύλλο τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Παπικοῦ «Ἐπισκόπου» Νικολάου πρὸς τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Μάξιμον Καραβᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου - Ἐορδαίας καὶ –κυριολεκτικῶς– ἔφριξα μὲ τὰ λιβελλογραφήματα τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν.


Ὁ π. Μάξιμος ἔκαμε τὸ καθῆκον του, ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ Ἕλληνας καὶ –κυρίως– ὡς Πνευματικὸς πατέρας ποὺ ὠφείλει νὰ προστατεύσει τὰ πνευματικά του τέκνα ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Παπισμοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀξίζουν μύρια συγχαρητήρια.


Ἀπεναντίας ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἀπέδειξε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν πλάνη στὴν ὁποία εὑρίσκονται ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς καθυποτάξουν στὶς ὀρέξεις τοὺς καὶ ποὺ ζητοῦν «τὴν κεφαλὴν ἐπὶ πίνακι», ὡς ἄλλη Ἡρωδιάς, ὅσων κηρύττουν Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα.


Ἐμεῖς, ἔχοντας ὡς ὑπόδειγμα μίμησης καὶ ἐνίσχυσης τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς (τὴν ὁποία οἱ Παπικοὶ ἔχουν διαστρεβλώσει καὶ ἔχουν φέρει στὰ δικά τους μέτρα καὶ σταθμά...) ἀλλὰ καὶ τὰ λόγια του μακαριστοῦ Γέροντός μας, π. Αὐγουστίνου, Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης, πορευόμαστε στὴ ζωή μας ἀποκρούοντας κάθε αἱρετικὸ λόγο, ἀπ᾽ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται, διαφωτίζοντας τὴ λογικὴ ποίμνη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτινάσσοντας δὲ παράλληλα καὶ τὸν ἐπικείμενο πνευματικὸ ζυγό τὸν ὁποῖο ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιβάλλουν στὸ ἑλληνικὸ κράτος οἱ ξενοκίνητες δυνάμεις ἐκείνων ποὺ ἀσπάζονται τὸ δόγμα καὶ τὶς ἰδέες τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ ὕπουλου αὐτοῦ ἐχθροῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. «Ἡμεῖς μένομεν ἐν οἷς οἴδαμεν καὶ ἐπιστώθημεν». Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπαληθεύθηκε πλήρως, πολλάκις, σὲ ὅτι εἶχε πεῖ γιὰ τὸν Πάπα: «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία». Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Καὶ ὁ ἔχων νοῦν ἂς σκεφθεῖ περισσότερο τὸ γιατί καὶ τὸ πῶς.

Θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πάλι στὸν π. Μάξιμο ἀλλὰ καὶ στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα», ποὺ ἀποτελεῖ μία πνευματικὴ ὄαση στὸν καύσωνα τῶν σύγχρονων ἡμερῶν καὶ ποὺ μᾶς ἐκφράζει ὅλους μὲ τὰ γραφόμενά της.

Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐκτίμηση

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος
Κήρυκας Θείου Λόγου (Ἱ. Μητροπόλεως Χίου)
πρ. Ἀντιδήμαρχος Χίου


――― * ―――

Σύντροφος καὶ εὐεργέτης


Adelaide 25-3-13


Πρὸς τὸ περιοδικὸν «Χριστιανικὴ Σπίθα»


Χαίρομαι καὶ εὐχαριστῶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου γιὰ τὰ τόσα χρόνια τῆς ἀποστολῆς τοῦ περιοδικοῦ σας πρὸς ἐμὲ καὶ τὴν σύζυγόν μου. Μοῦ στάθηκε σύντροφος καὶ εὐεργέτης γιὰ περίπου 30 χρόνια… Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πάντα τὸ διαβάζω καὶ πάντα κάτι παίρνω, πρὸ παντὸς ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ πρώην ἐπισκόπου Φλωρίνης πατέρα καὶ ἱεράρχου ἡμῶν Αὐγουστίνου Καντιώτη, καθὼς κ᾽ ἐγὼ τυγχάνω Φλωρινιώτης καὶ μάλιστα ἀπὸ Λευκῶνα Πρεσπῶν, τὸν ὁποῖον ἐγνώρισα ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια. Μᾶς ἔδωσε πάρα μὰ πάρα πολλὰ σὲ ὅλον τὸν ἅγιον βίο του. Εὔχομαι νὰ πρεσβεύη ὑπὲρ ὅλων ἡμῶν εἰς τὸν Σωτῆρα ἡμῶν πάντοτε.


Εὔχομαι εἰς ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἐργάζεστε στὸ περιοδικὸ αὐτό, ὁ Θεὸς τῶν ὅλων νὰ σᾶς δίνη ὑγεία χαρὰ καὶ ὄρεξιν πρὸς ἐργασίαν.


Μετὰ τιμῆς

Νίκος Παπαδόπουλος

――― * ―――

Τὰ πλέον θερμὰ συγχαρητήρια, ἅγιε Πειραιῶς


Περαία, 10 Ἰουλίου 2013


Σεβασμιώτατε πάτερ, εὐλογεῖτε.


Διάβασα τὴν ἐπιστολή σας γραμμένη σὲ γλῶσσα θαυμάσια πρὸς τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ προσοχή.


Ἦταν ἡ ἐπιστολή σας αὐτὴ κεραυνός. Σκληρὴ μέν, ἀλλὰ ἀληθινὴ καὶ ἐπιβεβλημένη.


Ἦταν ἔκφραση πόνου καὶ ἀγάπης γιὰ τὰ τολμηρά του ἀνοίγματα πρὸς τὸ πλῆθος τῶν «Ἐκκλησιῶν» – αἱρέσεων μὲ πρώτη καὶ βασικὴ ἐκείνη τοῦ Παπισμοῦ.


Εὐθύς, εἰλικρινὴς καὶ ἀποφασιστικός. Μὲ φρόνημα πατερικό, προμάχων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Βιώνετε καὶ ἐκφράζετε ἐκεῖνο τὸ «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια».


Θαύμασα τὴν παρρησία σας. Ἀλλὰ ὀφείλετε ὡς Ἐπίσκοπος νὰ «ὀρθοτομῆτε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας». Καθῆκον ἀσφαλῶς ὅλων τῶν Ἐπισκόπων, ἀλλὰ παραθεωρημένο, κατὰ κανόνα, ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους πλὴν ἐλαχίστων, ἐλαχιστοτάτων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πρῶτος εἶσθε σεῖς, Ἅγιε Πειραιῶς. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶνε Ἐκκλησία τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ, δική του προσωπικά, γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς ὁποίας, ἀπὸ κάθε νοθεία, ἔθεσε φύλακες ἀρχικὰ καὶ βασικὰ τοὺς ἐπισκόπους. Μιὰ Ἐκκλησία, τὴν ὁποία «περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος»!!! Ἆραγε ποιά θὰ εἶνε ἡ ἀπολογία ὅλων κατὰ τὴν Δευτέρα παρουσία Του;


Πιστεύω ὅτι ἡ Α.Θ. Παναγιότης μετὰ τὴν πρώτη ἀντίδρασή της γιὰ τὴν τολμηρή σας αὐτή, πλὴν πειστικὴ καὶ σωτήρια γραφή, θὰ προβληματισθεῖ καὶ σταδιακὰ θὰ ἀλλάξει πλεύση, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι δεσμευμένη.


Φιλῶ εὐλαβικὰ τὸ χέρι σας μὲ τὰ πλέον θερμὰ συγχαρητήρια τῆς μετριότητός μου. Καὶ μὲ τὴ θερμὴ εὐχή: Νὰ ζήσετε χρόνια γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας. Τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Δόξα τῷ Θεῷ. «Οὐκ ἐξέλιπεν ἄνδρας ἐν τῷ Ἰσραήλ».

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ


Comments