- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Ἰούνιο καὶ τὸ α΄ 15ήμερο τοῦ Ἰουλίου 2013 ὁ τάφος τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δέχθηκε τὶς ἑξῆς ἐπισκέψεις.- Τὴν Τρίτη 4-6-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν ἱ. μητρόπολι Αἰτωλ/νίας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς π. Μακάριο Ἀντωνόπουλο καὶ π. Νεκτάριο Τριάντη, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν τρισάγιο.


- Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸν πανιερ. μητροπολίτη Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου κ. Ἀθανάσιο συνοδευόμενο ἀπὸ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα.


- Τὸ Σάββατο 8-6-2013 τὸν σεβ. μητροπολίτη Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο.


- Τὴν ἴδια ἡμέρα ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα.


- Τὴν Τρίτη 18-6-2013 ὁ τάφος δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψι ἁγιογραφικοῦ κύκλου γυναικῶν ἀπὸ τὴ Θεσ/νίκη μὲ διδάσκουσα τὴν ἐκπαιδευτικὸ δ. Δέσποινα Ζαχοπούλου• τὸν ὅμιλο συνώδευε ὁ παλαίμαχος ἐκπαιδευτικὸς π. Χρῆστος Κυριαζόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.


- Τὴν Πέμπτη 20-6-2013 τὰ κατηχ. σχολεῖα Ἁγ. Ἀχιλλείου Λάβας - Σερβίων καὶ Ἁγ. Παρασκευῆς Πλατανορεύματος - Κοζάνης συνοδευόμενα ἀπὸ τὸν π. Λουκᾶ Κουρκούτα.


- Τὴν ἴδια μέρα τὸν ἐκ Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰωσὴφ Ἀϊβάζογλου, προϊστάμενο τοῦ ἱ. ναοῦ Παναγίας Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.


- Τὸ Σαββάτο 29-6-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν π. Ἰωάννη Μαρῆ, ἐφημέριο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Εὐθυμίου Κερατσινίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Νικαίας, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.


- Τὴν Κυριακὴ 7-7-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Βόλο.


- Τὴν Δευτέρα 8-7-2013 ἄλλο ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὸν Βόλο μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν καθηγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας ἀρχιμ. Γρηγόριο Χατζηνικολάου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος συμπαραστατούμενος ἀπὸ πνευματικά του τέκνα.


- Τὸ Σαββάτο 13-7-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Ν. Σάντα-Κιλκὶς συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν αἰδ. Χρῆστο Κασνακίδη.
Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου

Τὸ Σάββατο 15 Ἰουνίου ἔγινε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου ἐπισκ. Ἱππῶνος στὴν φερώνυμη ἱ. μονὴ τῆς Φλωρίνης.

Τὴν Παρασκευὴ 14-6-2013, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, τὸ ἑσπέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεόκλητου καὶ στὸ τέλος ἔγινε λιτανεία γύρω ἀπὸ τὸ καθολικό, ἡ ὁποία κατέληξε μὲ τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ γέροντος Αὐγουστίνου. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ θεολόγος - φιλόλογος κ. Δημ. ῾Ρῖζος μὲ θέμα «Tole et lege». Συνέδραμε πλῆθος πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη καὶ πολλοὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ συνδεόμενοι μὲ τὸν ἀείμνηστο ἱδρυτὴ τῆς ἑορταζούσης μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε ἀγρυπνία, ἡ ὁποία τελείωσε τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς (Σάββατο 15-6-2013). Τέλος παρετέθη ἡ καθιερωμένη τράπεζα, κατὰ τὴν ὁποία μεταξὺ τῶν ἄλλων μίλησε ὁ γνωστὸς ἀρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Ὡς εὐλογία στοὺς προσκυνητὰς προσεφέρθη ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ ὁ προσφάτως ἐκδοθεὶς ψηφιακὸς δίσκος ὑπ᾽ ἀριθμ. 53 τῆς σειρᾶς «Φωνὴ βοῶντος», ποὺ περιέχει τὰ κηρύγματα τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου μὲ θέματα «Βάλε νέο ἔνδυμα» καὶ «“Ἀνέστη Χριστός…”».
Τὸ κόλλυβο τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου

Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Ἰούνιο καὶ τὸ α΄ 15ήμερο τοῦ Ἰουλίου 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 718/Ἰούνιος 2013 φ. τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ ἔρημος γῆ κῆπος Θεοῦ», «Ἀνεπιθύμητος ὁ Παῦλος στοὺς σημερινοὺς πανηγυρτζῆδες» κ.ἄ..

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7822/2-6-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19652), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2008), ἐπὶ τῆς ἀποστ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος μὲ θέμα «Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε στὶς θλίψεις».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς τὸ κέντρο τῆς ἀνθρωπότητος» (φ. 4-6-2013, σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μίλα γιὰ τὸ Χριστό – “Ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις• Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα” (Ἰωάν. 4,28-29)» (φφ. 5 καὶ 6-6-2013, σ. 17).

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9792/9-6-2013 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19642), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς ἀποστολ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ μὲ θέμα «Ἡ μαγεία».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ψυχὲς διψοῦν, κ᾽ ἐμεῖς ἀδρανοῦμε;–“…Ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα” (Ἰω. 4,14)» (φφ. 10 καὶ 11-6-2013, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί πάσχουμε; – “῾Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;” (Ἰωάν. 9,2)» (φφ. 12 καὶ 13-6-2013, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1810/13-6-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1991), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὸ Πεντηκοστάριο ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως μὲ θέμα «Ἀνάστασις – Ἀνάληψις».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6812/16-6-2013 φ. τῆς «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19682), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὲ θέμα «Ἡ προσευχή».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θὰ ἑνωθῇ ποτὲ ἡ ἀνθρωπότης; – “…Ἵνα πάντες ἓν ὦσι” (Ἰω. 17,21)» (φφ. 18 καὶ 19-6-2013, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δὲν εἶναι ψέμα ἡ πίστι μας» (φφ. 20 καὶ 21-6-2013, σ. 17).

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1811/23-6-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὸ Πεντηκοστάριο ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς μὲ θέμα «Ἔχουμε Πνεῦμα ἅγιο;».

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1812/24-6-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1989), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὸ Πεντηκοστάριο ἐπὶ τῆς Δευτέρας τοῦ ἁγ. Πνεύματος μὲ θέμα «Ἡ ἁγία Τριὰς πρότυπο ἑνότητος».

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί κλαίει ὁ Χριστός; – “Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ” (Λουκ. 19,41» (φφ. 26 καὶ 27-6-2013, σ. 17).

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εἶσθε ἕτοιμοι γιὰ νὰ πλησιάσετε στὴ θεία κοινωνία; – “Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…” (Μᾶρκ. 10,33» (φ. 28-6-2013 καὶ φφ. 2 καὶ 3-7-2013, σ. 17).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9852/29-6-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19692), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου μὲ θέμα «Παῦλος ὁ ἀπόστολος».

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1813/30-6-2013 φ, τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὸ Πεντηκοστάριο ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων μὲ θέμα «Ἡ ἔρημος γῆ κῆπος Θεοῦ». Ἐδημοσιεύθη στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ “Πιστεύω” τῶν Πατέρων στὴ γῆ τῶν προγόνων» (φ. 141/Ἰούνιος 2013, σ. 10).

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1814/1-7-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1955), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένη ὡς περιστασιακὴ μὲ θέμα «Πῶς θ᾽ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίσι;». Δημοσιεύεται στὸ παρὸν φ. τῆς «Σπίθας» (σ. 1).

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀγάπη – “Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Ματθ. 10,37» (φφ. 4 καὶ 5-7-2013, σ. 17).

21) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7902/7-7-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19712), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀποστόλων».

22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀποστόλων–“Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ” (Ματθ. 4,20» (φφ. 9 καὶ 10-7-2013, σ. 17).

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Προσέξτε τὸ παιδί! – “Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ• Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε• Παιδιόθεν” (Μᾶρκ. 9,21» (φφ. 11 καὶ 12-7-2013, σ. 17).

24) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 9872/14-7-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19812), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου μὲ θέμα «Ὁ Χριστιανὸς φῶς τοῦ κόσμου».


Μεταφράσεις - ἐκδόσεις


Συνεχίζεται στὴ ῾Ρουμανία ἡ μετάφρασι καὶ ἔκδοσι ἐκεῖ, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Metamorfosi (Μεταμόρφωσις), κηρυγμάτων ἢ ἄρθρων τοῦ π. Αὐγουστίνου.


Προσφάτως ἐκδόθηκαν δύο ἀκόμη μικροὶ τόμοι (τῶν 210 περίπου σελίδων) ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Ne vorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν».


Εἶνε οἱ Volumul XII καὶ Volumul XIIII (τόμ. 12ος καὶ τόμ. 13ος – 2013). Μακάρι νὰ ὠφελοῦνται ἀδελφοί μας καὶ νὰ σῴζωνται ψυχές.


Οἱ δύο νέοι τόμοι 12ος (XII) καὶ 13ος (XIII) τῶν ῥουμανικῶν μεταφράσεωνComments