- Ἡ μετάνοια εἶνε μία πνευματικὴ ἄνοιξι

Τὸ γεγονὸς τὸ ἀφηγήθηκε μία ἐθελόντρια ἀδελφὴ νοσοκόμα καὶ συνέβη στὸ παλαιὸ νοσοκομεῖο τῶν Πατρῶν, στὸν «Ἅγιο Ἀνδρέα».

Εἶπε•
«Περὶ τὸ 1968-69 ἔκανα τὴν πρακτική μου ἐξάσκησι στὸ παλαιὸ νοσοκομεῖο τῶν Πατρῶν ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ κάστρο. Ἡ κατάστασι βέβαια ἦταν θλιβερὴ ἀπὸ κτηριακῆς πλευρᾶς, παρ᾽ ὅλες τὶς φιλότιμες προσπάθειες τοῦ λιγοστοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν γιατρῶν. Ἐμεῖς οἱ ἐθελόντριες βοηθούσαμε ὅσο μπορούσαμε τὶς μόνιμες ἀδελφὲς καὶ συγχρόνως ἐξασκούμεθα.

Ἕνα ἀπόγευμα τοῦ Δεκαπενταυγούστου, καθὼς μπῆκα στὸν θάλαμο τῶν γυναικῶν (μὲ 25-30 κρεβάτια!), εἶδα μία μεσόκοπη γυναίκα νὰ πηγαίνη παραπατώντας πρὸς τὸ κρεβάτι της καὶ ἴσα ποὺ πρόλαβε νὰ πέση ἐπάνω του ἡμιλιπόθυμη καὶ κατάχλωμη. Ξεσκέπαστη καὶ μισόγυμνη, δὲν εἶχε τὸ κουράγιο νὰ τραβήξη τὸ σεντόνι ἐπάνω της!

Τὴν πλησίασα, τὴν σκέπασα καὶ στεκόμουν ἀπὸ πάνω της κοιτώντας τὸ χλωμὸ πρόσωπό της ποὺ ἦταν ἱδρωμένο. Τὴν εἶχε περιλούσει κρύος ἱδρώτας! Φαινόταν ἀρχοντικὴ καὶ ὄμορφη γυναίκα. Πλησίασα στὸ αὐτί της καὶ τὴν ρώτησα ἂν θέλη νὰ τὴν βοηθήσω σὲ κάτι. Ἀντὶ γιὰ ἀπάντησι, ἅπλωσε τὸ χέρι της καὶ μοῦ ἔβαλε μὲ κόπο μέσα στὴ φούχτα μου ἕνα τσαλακωμένο κιτρινωπὸ χαρτί, χωρὶς ν᾽ ἀνοίξη τὰ μάτια της. Μόνο μοῦ ψιθύρισε•

–Σᾶς παρακαλῶ, διαβάστε τό μου!


Ξεδιπλώνω τὸ χαρτάκι καὶ τί νὰ δῶ! Ἦταν ἕνα κομμένο φύλλο, προφανῶς ἀπὸ κάποια «Σύνοψη» ἢ «Ὡρολόγιο» καὶ ἐπάνω ἦταν τυπωμένος ὁ πεντηκοστὸς ψαλμός, ὁ ψαλμὸς τῆς μετανοίας, τὸ «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου…»!


Ἄρχισα χαμηλόφωνα νὰ τῆς τὸν διαβάζω κοντὰ στὸ αὐτί της• «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἑξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου…». Καθὼς προχωροῦσα τὸ διάβασμα, πρόσεξα μὲ συγκίνησι πὼς ἀπὸ τὰ κλειστὰ μάτια της ἔτρεχαν δάκρυα, ποὺ κατρακυλοῦσαν κ᾽ ἔβρεχαν τὸ μαξιλάρι της.Ὅταν τελείωσα, ἄνοιξε τὰ μάτια της, εἶχε λίγο συνέλθει, καὶ μὲ ἔκπληξι εἶδα δύο γαλάζια παιδικὰ μάτια κατακάθαρα καὶ λαμπερὰ νὰ μὲ κοιτάζουν ἤρεμα καὶ ταπεινά. Ἀμέσως δέ, χωρὶς δυσκολία, ἄρχισε νὰ μοῦ λέη μὲ μεγάλη συντριβή•


–Ἀδελφή, εἶμαι πολὺ ἁμαρτωλή! Εἶχα κέντρο διασκεδάσεως καὶ… καταλαβαίνετε. Ὅμως μετάνοιωσα εἰλικρινά. Δὲν ξέρω ὅμως ἂν ὁ Θεὸς μὲ συγχώρησε.


Τότε τὴν ρώτησα•

Ἐξωμολογηθήκατε; Κοινωνήσατε;

Μοῦ ἀπάντησε καταφατικά. Τότε, μὲ μία θεία παρόρμησι ποὺ εἶχα ἐκείνη τὴ στιγμή, τῆς εἶπα μὲ ὅση πίστι διέθετε ἡ νεανική μου ψυχή, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα εἶχα διαβάσει στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο•
Καὶ βέβαια σᾶς συγχώρησε ὁ Χριστός! Ἡ ἄφεσι σᾶς δόθηκε μέσα στὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Μὴν ἀμφιβάλλετε γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.


Ἔπρεπε νὰ ὑπῆρχε ὁ τρόπος νὰ ἀποθανατιστοῦν οἱ λάμψεις τῆς χαρᾶς ποὺ φάνηκαν μέσα στὰ γαλάζια μάτια της. Χαρά, χαρά, πλημμύρα χαρᾶς! Συγκινήθηκα καὶ τῆς εἶπα, ἐνῷ ἀκουγόταν ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους ἡ Παράκλησι τῆς Παναγίας•


–Κάνετε ὑπομονή, νὰ γίνετε καλὰ καὶ νὰ πᾶτε νὰ ψάλλετε κ᾽ ἐσεῖς στὴν Ἐκκλησία.

Μοῦ ἀπάντησε ἤρεμα καὶ ξεκάθαρα•

–Δὲν πρόκειται νὰ ζήσω. Τὸ γνωρίζω. Ἔχω καρκίνο σὲ ὅλη τὴν κοιλιά. Θὰ πάω νὰ ψάλω ἐπάνω, στὴν Ἐκκλησία τ᾽ Οὐρανοῦ!


Τὸ εἶπε τόσο εἰρηνικά, σχεδὸν χαρούμενα, ὥστε μὲ ἐξέπληξε.


Πράγματι, ὅταν πῆγα στὸ νοσοκομεῖο τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα, τὸ κρεβάτι της ἦταν ἄδειο! Εἶχε τόση συντριβὴ καὶ τόση μετάνοια, ὥστε δὲν ἀμφιβάλλει κανεὶς πὼς θὰ βρῆκε ἔλεος ἀπὸ Ἐκεῖνον, ποὺ θυσιάστηκε γιὰ νὰ σώση τὸν κάθε ἁμαρτωλό. Ἡ ὀμορφιὰ τῆς μετανοίας αὐτῆς τῆς γυναίκας ἔμεινε ἀνεξίτηλη στὴ μνήμη μου...».


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἐκφράσεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου - Οὐράνια μηνύματα - Θαυμαστὰ γεγονότα», ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας, Δωρίδα 2009.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

ΜΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ (1973-2013)


Ἐφέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ «Αὐγουστινείου Πνευματικοῦ Κέντρου» Λευκῶν Πάρου (1973- 2013).

Στὸ τεῦχος αὐτὸ τῶν 64 σελίδων ἀναδημοσιεύονται κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶχαν γραφῆ καὶ δημοσιευθῆ στὸ περιοδικὸ «ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ «Αὐγουστινείου».


Ἀναδημοσιεύθηκαν, γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν οἱ νεώτεροι τὸν ἐνθουσιασμὸ τόσο τῶν μελῶν τοῦ ἱεραποστολικοῦ συνεργείου ποὺ ἔφεραν εἰς πέρας τὸ ἔργο ὅσο καὶ τῶν Λευκιανῶν, οἱ ὁποῖοι στήριξαν τὸν π. Αὐγουστῖνο στὸν ἅγιο ὁραματισμό του.

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως• Ἱ.Κοινοβιακὴ Μονὴ «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας, 84400 Πάρος, τηλ. 2284021202.Comments