- Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΣΟΧΟΥ

Τὴν 7η Σεπτεμβρίου 2013 ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου ἐξῆλθε ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους γιὰ προσκύνημα στὴν γυναικεία ἱ. μονὴ Παναγίας Θεοσκεπάστου στὸ Σοχὸ - Θεσσαλονίκης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πανηγύρεως τῆς ἀνωτέρω γυναικείας ἱ. μονῆς, ἡ ὁποία εἶνε μετόχι τῆς μονῆς Δοχειαρίου. Στὴ μονὴ Θεοσκεπάστου συρρέει κάθε χρόνο πλῆθος κόσμου καὶ ἰδιαιτέρως γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἐπωφελοῦνται τὴν εὐκαιρία αὐτή, δεδομένου ὅτι δὲν μποροῦν νὰ προσκυνήσουν τὴν Γοργοϋπήκοο στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Τὴν εἰκόνα ὑποδέχθηκε λαὸς πολὺς στὴν πόλι τοῦ Σοχοῦ. Κατὰ τὴν ὑποδοχὴ μίλησε συντόμως ὁ παριστάμενος ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πῆχος. Ὅταν ἡ ἁγία εἰκόνα ἔφθασε στὴ μονὴ Θεοσκεπάστου ἐτελέσθη ἐκεῖ ἀγρυπνία μὲ ἑσπερινὸ καὶ ὄρθρο κατὰ τὸ ἁγιορειτικὸ τυπικό.


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ

...Εἶναι μεγάλη ἡ εὐλογία γιὰ τὴν πόλι τοῦ Σοχοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Μακεδονία μας ἡ ἔξοδος τοῦ σεπτοῦ ἐκτυπώματος τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου.

Στὴν Ὀρθόδοξο Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ὑπάρχουν πολλὲς θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας μας• τὸ Ἄξιόν Ἐστιν, ἡ Πορταΐτισσα, ἡ Οἰκονόμισσα, ἡ Ἀχειροποίητος, ἡ Παντάνασσα, ἡ Σουμελᾶ, ἡ Ἐλεοῦσα, ἡ Προυσσιώτισσα καὶ ἄλλες πάρα πολλές. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἅγιες εἰκόνες τὸ ἐπίθετο τὸ ἔδωσαν οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ εἴτε γιὰ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ἡ καθεμιά τους, εἴτε ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ ἐκείνη εἶχε διαλέξει γιὰ νὰ στέλνη τὶς θαυμαστὲς εὐλογίες της.

Ἡ Γοργοϋπήκοος ὅμως συγκαταλέγεται στὶς ἐλάχιστες ἐκεῖνες εἰκόνες, στὶς ὁποῖες ἡ ἴδια ἡ Παναγία μας ἔδωσε τὸ ἐπίθετὸ της. «Γοργοϋπήκοο», εἶπε, «θὰ μὲ φωνὰζετε καὶ γοργὰ θὰ ἐκπληρώνω τὰ αἰτήματά σας». Καὶ αὐτὸ τὸ ἔχει ἀποδείξει ἐπὶ αἰῶνες καὶ αἰῶνες.

Στὴν Γοργοϋπήκοο κατέφευγαν οἱ πρόγονοί μας τότε, στὴν Γοργοϋπήκοο καταφεύγουμε κ᾽ ἐμεῖς σήμερα. Τὴν παρακαλοῦμε νὰ διαλύση τὰ νέφη τοῦ τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ποὺ ἐπισωρεύονται στὴ Μέση Ἀνατολή. Τὴν παρακαλοῦμε νὰ μὴν ἐπιτρέψη νὰ γίνη ὁ πόλεμος αὐτός, τὸν ὁποῖο προετοιμάζουν οἱ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ πιὸ καταστρεπτικὸς πόλεμος. Ρώτησαν τὸν Ἀϊνστάϊν πῶς θὰ γίνῃ ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, κ᾽ ἐκεῖνος ἀπήντησε• Δὲν γνωρίζω πῶς θὰ γίνη ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος• γνωρίζω ὅμως πῶς θὰ γίνῃ ὁ τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος. Ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ γίνη μὲ ξύλα καὶ πέτρες. Τόσο μεγάλη θὰ εἶναι ἡ καταστροφὴ ἀπὸ τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Ἂς παρακαλέσουμε ὅμως τὴν Γοργοϋπήκοο νὰ βάλη τὸ χεράκι της καὶ στὴν εὐλογημένη πατρίδα μας, ποὺ εἶναι γῆ ποτισμένη μὲ αἵματα καὶ ἱδρῶτες ἁγίων καὶ ἡρώων τοῦ Γένους μας. Βαρειὰ εἶναι ἡ μπότα τῶν οἰκονομικῶν κατακτητῶν. Οἱ κατακτηταὶ ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι. Μᾶς προγραμματίζουν νὰ πάρουμε μιὰ ἀνὰσα, καὶ ὄχι νὰ ἐλαφρυνθῆ τὸ χρέος μας, περὶ τὸ 2045 ἕως 2050. Ἡ γενιὰ δηλαδὴ ἡ δική μας δὲν θὰ προλάβη νὰ δῆ αὐτὴν τὴν ἀνὰσα.

Ποιοί φταῖνε γι᾽ αὐτό; Ἐμεῖς φταῖμε! Φταῖμε, γιατὶ πέσαμε στὴν πνευματικὴ ἐξαθλίωσι τῆς καλοπεράσεως, τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς ἐν γένει ἁμαρτίας. Τὰ ἀγκάθια τῆς οἰκονομικῆς καχεξίας φύτρωσαν στὶς ψυχές μας, ποὺ εἶχαν γεμίσει μὲ τὴν κοπριὰ τοῦ διαβόλου, τὴν ἁμαρτία.

Τί πρέπει νὰ κάνουμε; Νὰ πάρουμε στὰ χέρια μας τὰ ὅπλα! Νὰ ἀντισταθοῦμε κρατώντας στὰ χέρια μας τὰ ὅπλα τὰ ἱερά! Ποιά εἶναι τὰ ὅπλα αὐτά; Πρῶτο ὅπλο· Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Νὰ μετανοήσουμε, ἀδελφοί. Ὁ φθονερὸς νὰ σταματήση νὰ μισῆ, ὁ βλάσφημος νὰ γίνη εὐλαβής, ὁ πότης νὰ γίνη νηφάλιος, ὁ ἀκόλαστος, ὁ πόρνος, ὁ μοιχός, ὁ ὁμοφυλόφιλος νὰ γίνουν ἐγκρατεῖς, ὁ νέος καὶ ἡ νέα νὰ γίνουν σεμνοί, ἡ μάνα νὰ γίνη φιλόστοργη, νὰ μὴ σκοτώνη τὰ παιδιά της μὲ τὶς ἐκτρώσεις. 500.000 ἐκτρώσεις γίνονται τὸ χρόνο στὴν πατρίδα μας, ποτάμια ὁλόκληρα αἵματος αὐλακώνουν τὴν ἱερή μας γῆ. Νὰ ξεντυθοῦμε, ἀδελφοί μου, τὰ λερωμένα ροῦχα τῆς ἁμαρτίας μπροστὰ σὲ ἕναν ἐξομολόγο - πνευματικὸ καὶ νὰ φορέσουμε τὰ καθαρὰ καὶ καινούργια ροῦχα, ποὺ ντυθήκαμε στὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ πατροπαράδοτα ἁγνὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ Γένους μας.

Δεύτερο ὅπλο: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ! Νὰ γίνουμε ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε· «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. 26,41). Νὰ προσπέσουμε καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὴν Γοργοϋπήκοο νὰ μᾶς λυπηθῆ. Νὰ παρακαλέσουμε γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς μας, γιὰ τοὺς πονεμένους, γιὰ τοὺς ἀρρώστους, γιὰ τοὺς κατατρεγμένους καὶ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι διώκονται ὅπου γῆς καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Ἑλληνορθοδόξους τῆς Συρίας.

Τρίτο ὅπλο· Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ! Στὰ δυσκολώτερα χρόνια ποὺ ἔρχονται νὰ μοιραζώμαστε τὸ ψωμί μας μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν. Νὰ μαλακώσουν οἱ καρδιές μας ἀπὸ ἀγάπη καὶ συμπόνια στὸν πλησίον, γιὰ νὰ αὐξηθῆ ἔτσι καὶ ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό.

Ἄν, ἀδελφοί μου, μετανοήσουμε, ἂν γίνουμε λαὸς προσευχῆς, ἂν ἀγαπήσουμε τὴν ἐλεημοσύνη καὶ μισήσουμε τὴν πλεονεξία καὶ τὴν φιληδονία, τότε ἡ Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος θὰ παρακαλέση τὸν Υἱὸ καὶ Θεό της καὶ Θεὸν ἡμῶν νὰ διαγράψη τὶς ἁμαρτίες, τὶς ἀνομίες, τὶς κακουργίες καὶ τὶς ἀκολασίες ὅλων ἡμῶν ποὺ τὴν λιτανεύουμε σήμερα.

Ἔτσι θὰ ἔλθῃ ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀνὰπαυσι στὸν κόσμο. Τότε θὰ σταματήση αὐτομάτως ἡ λεγομένη κρίσι, καὶ οἱ οἰκονομικοὶ κατακτηταὶ καὶ δυνὰσται θὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους γιὰ νὰ βγάλουν μὲ ἄλλο τρόπο τὸ ψωμάκι τους. Τότε οἱ ἄνθρωποι θὰ αἰσθάνωνται ἀσφάλεια, σιγουριά, θὰ ἔχουν πλάτη νὰ πατᾶνε καὶ δὲν θὰ τοὺς τρώγη ἡ ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο.

Ἂς μετανοήσουμε λοιπὸν καὶ ἂς παρακαλέσουμε τὴν Γοργοϋπήκοο· «Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνὰγκης καὶ θλίψεως». Ἀμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τὴν ἑπομένη ἐτελέσθη θεία λειτουργία σύμφωνα πάλι μὲ τὸ ἁγιορειτικὸ τυπικό, τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ σεβ. μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ ῾Ρεντίνης κ. Ἰωάννης πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς καθηγουμένους τῶν ἱ. μονῶν Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Χρυσόστομο Πῆχο, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ ἀρχιμ. Ἰωαννίκιο Κοτσώνη καὶ Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων ἀρχιμ. Ἰσαὰκ Τσαπόγλου. Συμπροσευχόμενος παρέστη καὶ ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους ἀρχιμ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος εἶνε ὁ πνευματικὸς τῆς γυναικείας ἱ. μονῆς Παναγίας Θεοσκεπάστου.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας του πρὸς τὸ παριστάμενο πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ὁ σεβ. μητροπολίτης ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸ νόημα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐφιστῶν τὴν προσοχὴ τῶν πιστῶν στὸ μεγάλο ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων. Μεταξὺ δὲ ἄλλων ἐτὸνισε χαρακτηριστικά, ὅτι ἡ τεκνοποιΐα εἶνε μεγάλη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς θείας λειτουργίας ὁ σεβασμιώτατος προέστη τῆς ἱερᾶς λιτανείας τῆς Εἰκόνος, ἡ ὁποία ἐτελέσθη πέριξ τῆς μονῆς συνοδείᾳ πλήθους προσκυνητῶν. Ὁ εὐλογημένος αὐτὸς λαὸς προσῆλθε ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ λάβουν τὴν χάρι καὶ εὐλογία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Γοργοϋπηκόου. Στὴ συνέχεια παρετέθη πανηγυρικὴ τράπεζα γιὰ ὅλους.

Comments