- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸ β΄ 15ήμερο τοῦ Ἰουλίου καὶ τὸν Αὔγουστο 2013 ὁ τάφος τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δέχθηκε τὶς ἑξῆς ἐπισκέψεις:


Τὴν Παρασκευὴ 23-8-2013 τὸ ἑσπέρας ἐτελέσθη παννυχίδα - κτιτορικὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ στὸ τέλος τρισάγιο στὸν τάφο προεξάρχοντος τοῦ ἡγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Χρυσοστόμου.


Τὸ Σαββάτο 24-8-2013 τὸ πρωὶ ἐτελέσθη ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο ἀπὸ τοὺς σεβ. Προικοννήσου κ. Ἰωσὴφ καὶ σεβ. Φλωρίνης κ. Θεόκλητο καὶ στὸ τέλος τρισάγιο στὸν τάφο.


Τὴν ἴδια μέρα τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ἀρχιερατικὸ τρισάγιο στὸ μνῆμα ἀπὸ τοὺς σεβ. ἀρχιερεῖς Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, Γόρτυνος κ. Ἰερεμία, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο καὶ Φλωρίνης κ. Θεόκλητο, πλαισιουμένων ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης καὶ παρισταμένων τῶν δημοτικῶν καὶ πολιτειακῶν ἀρχῶν.


Τὴν Κυριακὴ 25-8-2013 ἐτέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος μετὰ τὸ μεσημέρι ὁ σεβ. μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, τὸ δὲ ἀπόγευμα ὁ σεβ. μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

Τὴν Δευτέρα 26-8-2013 τὸ ἑσπέρας ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο ὁ σεβ. μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος.


24-8-2013: πανιερατικὸ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ π. Αὐγουστίνου
μὲ ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦἜγγραφα - ἄρθραΤὸ β΄ 15ήμερο τοῦ Ἰουλίου καὶ τὸν Αὔγουστο 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.


1
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 719/Ἰούλ.-Αὔγουστος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Πῶς θ᾽ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίσι», «Νὰ συγκληθῇ ἐκτάκτως ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας διὰ νὰ καταδικασθῇ ὁ οἰκουμενισμός» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστιανὸς φῶς τοῦ κόσμου – “Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου” (Ματθ. 5,14)» (φφ. 16 καὶ 17-7-2013, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου» (φφ. 18 καὶ 19-7-2013, σ. 17).

4
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10892/20-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19852), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου μὲ θέμα «Ἡ εὐφορία τῆς γῆς».

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7922/21-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19712), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Πίστις, ἡ μεγαλυτέρα δύναμις».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀλήθεια εἴμαστε Χριστιανοί; – “Ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. 5,19)» (φφ. 23 καὶ 24-7-2013, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7182/25-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς μὲ θέμα «Ἕνας βράχος ἀρετῆς».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἑκατὸνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως – “Μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου” (Ματθ. 8,8)» (φφ. 25 καὶ 26-7-2013, σ. 17).

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 15152/26-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19772), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2009), γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς μὲ θέμα «Γυναῖκες, στολισθῆτε!».

10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6862/27-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19692), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος μὲ θέμα «“Στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός”».

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6842/28-7-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ε΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «“Κατὰ κρημνοῦ”».

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει διάβολος – “῾Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν…” (Ματθ. 8,31)» (φφ. 30 καὶ 31-7-2013, σ. 17).

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἀλήθεια εἴμαστε Χριστιανοί;» (φ. 142/Ἰούλιος 2013, σ. 10).

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7972/1-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1971), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται, γιὰ τὴν εἴσοδο στὶς παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου μὲ θέμα «Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Δευτέρα Παρουσία» (φφ. 1 καὶ 2-8-2013, σ. 17).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1815/4-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Ἡ ἀκτινογραφία τῆς καρδιᾶς».

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6882/6-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19772), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μὲ θέμα «Ἡ φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό».

18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1816/11-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ζ΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Πρὸς τὴν ὕπαιθρο».

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7232/15-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Διδάγματα ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου».

20) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1817/18-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Κανείς πεινασμένος».

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς – “Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ…” (Ματθ. 9,27» (φφ. 20 καὶ 21-8-2013, σ. 17).

22)
Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ φοβερώτερο βάρος – “Εἶπε τῷ παραλυτικῷ• Θάρσει, τέκνον• ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου” (Ματθ. 9,2)» (φφ. 22 καὶ 23-8-2013, σ. 16).

23) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6872/25-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς Θ΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «Ἀγοράστε ἀσύρματο!».

24) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8052/29-8-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19672), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου μὲ θέμα «Τέσσερα διδάγματα».

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ Παναγία πρότυπο γιὰ τὶς γυναῖκες» (φ. 143/Αὔγουστος 2013, σ. 10).Τὸ τριετὲς μνημόσυνο τοῦ π. Αὐγουστίνου
Γιὰ τὴν συμπλήρωσι τριετίας ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου (28-8-2010) ἡ ἱ. μητρόπολις Φλωρίνης ἐτέλεσε ἀρχιερατικὴ λειτουργία στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 24-8-2013, μὲ συνιερουργὸ καὶ ὁμιλητὴ τὸν σεβ. μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐν συνεχείᾳ μνημόσυνο στὸ ναὸ καὶ τρισάγιο στὸν τάφο, καθὼς καὶ πανιερατικὸ τρισάγιο τῶν κληρικῶν της τὸ ἀπόγευμα στὸ μνῆμα του προεξάρχοντος τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καὶ συμπαραστατουμένου ἀπὸ ἄλλους παρευρισκομένους ἐπισκόπους, τὸν δήμαρχο Φλωρίνης κ. Ἰω. Βοσκόπουλο καὶ τὸν ἀντιπεριφερειάρχη τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης κ Δημ. Ἠλιάδη.


Κατόπιν στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου (ᾨδείου) τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης συνεκρότησε ἑσπερίδα ἀφιερωμένη στὸν ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο, κατὰ τὴν ὁποία μετὰ τοὺς συνήθεις χαιρετισμοὺς προήδρευσε ὁ σεβ. μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παῦλος καὶ μίλησαν γιὰ τὸν τιμώμενο Γέροντα οἱ σεβ. μητροπολῖτες Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας (ἡ εἰσήγησίς του δημοσιεύεται στὴν 1η σελ. τοῦ παρόντος φύλλου), Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, καὶ Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Ἡ ὁμιλία τοῦ τελευταίου προκάλεσε ἀναταραχὴ λόγῳ κάποιας ἀνακριβείας, ἀπάντησι στὴν ὁποία δίδεται στὴν σελ. 1 τοῦ παρόντος φύλλου.


Τέλος ἀκολούθησε ἡ προβολὴ ταινίας τεκμηριώσεως (ντοκυμανταὶρ) μὲ τίτλο «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ», στὴν ὁποία πολλοὶ κατέθεσαν τὴ μαρτυρία τους γιὰ τὰ διάφορα στάδια τοῦ βίου τοῦ τιμωμένου ἐπισκόπου.


Τὴν ἑπομένη ἡμέρα Κυριακὴ 25 Αὐγούστου στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης ἔγινε πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο ἀπὸ δεκαπέντε περίπου ἀρχιερεῖς, κατὰ τὸ ὁποῖο τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ σεβ. μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, ἐν συνεχείᾳ μνημόσυνο, κατὰ τὸ ὁποῖο μίλησε γιὰ τὸν μεταστάντα ὡς ἐπίσκοπος τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδος ὁ σεβ. μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, μετὰ δὲ τὸ τέλος τῆς θ. λειτουργίας στὸν χῶρο ἔμπροσθεν τοῦ ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν, τιμητικοῦ ἀγήματος, τοῦ ἱ. κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τοῦ τιμωμένου ἐπισκόπου τὴν ὁποία φιλοτέχνησε σὲ μάρμαρο ἐκ Πάρου ὁ Τήνιος γλύπτης κ. Καγιώργης.

Κατ᾽ αὐτὴν ὡμίλησε συγκινητικὰ ὁ διάδοχος τοῦ μεταστάντος καὶ τιμωμένου Γέροντος σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος.


Ἡ ἀποκαλυφθεῖσα προτομὴ

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραχθεῖσα καὶ προβληθεῖσα ταινία ἡ ἱ. μητρόπολις Φλωρίνης ἐπὶ τῷ τριετεῖ μνημοσύνῳ ἐξέδωσε σὲ νέα ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη (Δ΄) ἔκδοσι τὸ κυριακοδρόμιο ἀποστόλων τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Σπινθῆρες ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο μὲ τὸν ἐπετειακὸ τίτλο «Ἀκούσατε λόγον Κυρίου».


Παραλλήλως μὲ τὴν ἱ. μητρόπολι, ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου ἀναπαύεται τὸ σκήνωμα τοῦ σεβασμίου ἐπισκόπου, ἐτέλεσε κτητορικὸ μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνὰπαυσι τῆς ψυχῆς του τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 23-8-2013, καθὼς καὶ –γιὰ τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία κοιμήσεως τοῦ κτήτορος ἱδρυτοῦ της– ἀγρυπνία μετὰ μνημοσύνου τὸ βράδυ τῆς Τρίτης πρὸς Τετάρτη (27 πρὸς 28-8-2013), ἡμέρα ποὺ ἔγινε καὶ ἡ κοίμησις τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος.

Παρήγαγε δὲ καὶ προσέφερε ὡς εὐλογίαν τὸν ψηφιακὸ δίσκο «Ἀκολουθία καὶ ὁμιλίες ἀπὸ τὴν χειροτονία τοῦ π. Αὐγουστίνου εἰς ἐπίσκοπον [Ἀθήνα 25-6-1967]», καὶ ἐδέχθη ὅλους τοὺς προσκυνητὰς ποὺ ἔσπευσαν νὰ παρευρεθοῦν στὰ γεγονότα αὐτὰ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό.


Ἀπὸ τὴν ὁμιλία στὰ ἀποκαλυπτήρια


Ἐλήφθησαν


1. γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Σοφὲς καὶ σωτήριες πατρικὲς νουθεσίες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σσ. 80.
2. μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Θεομητορικὰ νεύματα, ἔκδ. ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Λαμία 2013, σσ. 105.
3. ἀρχιμ. Μελετίου Ἀπ. Βαδραχάνη, Τὸ θαῦμα τῆς Κανᾶ καὶ τὸ θαῦμα κάθε γάμου, Ἀθήνα 2013, σσ. 112.
4. Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στουδίτης – Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν ἡρωϊκώτερο ὁμολογητὴ καὶ συντελεστὴ τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν Εἰκόνων, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σσ. 32.
5. Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη θεολόγου - ἱεροκήρυκος, Ἡ φροντίδα μας γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, ἐκδ. ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20125, σσ. 31.
6. Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη θεολόγου - ἱεροκήρυκος, Τὸ μεγαλεῖο τῆς συγχωρήσεως, ἐκδ. ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20135, σσ. 62.
7. Εἰρήνης Πολυκρέτη θεολόγου, Πανηγυρικὴ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τῶν ἐν τῇ νήσῳ Νὰξῳ διαλαμψάντων ἑνὸς καὶ δέκα ἁγίων, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία», 2013, σσ. 52.
8. Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων, ἐπιμέλεια Θεοφάνης Μαλκίδης, ἐκδ. «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» – σειρὰ Ἰαματικὰ Νὰματα 7, 2013, σσ. 111.
9. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια χημικοῦ, Χαιρετιστήριοι οἶκοι εἰς τὸν ὅσιον καὶ θεοφόρον πατέρα ἡμῶν Κυριακὸν τὸν ἀναχωρητήν, ἐκδίδονται προνοίᾳ καὶ δαπάνῃ Κυριάκου Μ. Μπούσια, Ἀθῆναι 1994, σσ. 23.
10. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Κανὼν παρακλητικὸς καὶ Χαιρετιστήριοι οἶκοι εἰς τὸν ἔνδοξον ἀπόστολον Βαρνὰβαν ψαλλόμενοι ἐν πάσῃ περιστάσει καὶ θλίψει, Λευκωσία 2007, σσ. 56.
11. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Ὁ φουστανελλᾶς Γεώργιος, ὁ νεομάρτυς πολιοῦχος τῶν Ἰωαννίνων, ἔκδ. Ἑνώσεως Πολυτέκνων Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2008, σσ. 79.
12. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μνὰσωνος ἐπισκόπου Ταμασοῦ, ἔκδ. ἱ. μητροπόλεως Ταμασοῦ, Ἀθῆναι 2008, σσ. 47.
13. δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Ἀκολουθία μετὰ Παρακλητικοῦ κανόνος τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Κλαυδίας τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καὶ Θεοτέκνης μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης Χαιρετιστήριοι οἶκοι, Ἅγια Μετέωρα 2009, σσ. 64.

Τὸ ἐκδοθὲν κυριακοδρόμιο 


Comments