- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 61ο - 62ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


61α΄. ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Σὲ κάποιο μικρὸ ναὸ στὰ Σούρμενα, ποὺ παλαιὰ ὑπάγονταν στὴν ἀπέραντη ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ σήμερα ἀνήκουν στὴν ἱ. μητρόπολι Γλυφάδας καὶ στὸν δῆμο Ἑλληνικοῦ, κηρύττει στὶς 9 Σεπτεμβρίου 1962 ὁ ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Εἶνε Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ. Τὸ ὄνομα τῆς περιοχῆς Σούρμενα προέρχεται ἀπὸ τὸν Πόντο, ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες, ἀπὸ τὸ ἔνδοξο παρελθόν. Καὶ ὁ ἱεροκήρυκας, ποὺ ἔχει διαβάσει καὶ ξέρει καλὰ τὴν ἱστορία, θὰ βρῇ εὐκαιρία νὰ θυμίσῃ στὸ ἀκροατήριό του τὴν ἁγιασμένη παράδοσι τοῦ γένους. Μὲ τὸν θερμό του λόγο στοχεύει νὰ ζεστάνῃ τὴν ἀγάπη στὸ Θεό, νὰ καυτηριάσῃ τὴν ἀσέβεια καὶ τὴ βλασφημία, ν᾽ ἀνὰψῃ τὸν ζῆλο τῆς πίστεως.
διάρκεια ὁμιλίας 24΄:05΄΄


61β΄. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ;
Ἡ Καισαριανὴ εἶνε μιὰ περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν μὲ πληθυσμὸ στὴν πλειονότητά του προσφυγικό, ἀνθρώπους φτωχοὺς καὶ ἐργατικούς, βιοπαλαιστὰς τοῦ μόχθου. Ἐδῶ λοιπὸν μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ἔρχεται νὰ μιλήσῃ ὁ π. Αὐγουστῖνος, στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1962 Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσι τοῦ σταυροῦ καὶ ἑορτὴ τῆς ἁγίας Εὐφημίας. Κηρύττει στὸ ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τὸν παλαιὸ βέβαια, σὲ μιὰ ἐνορία ὅπου ὑπηρετοῦσαν τότε ὡς κατηχηταὶ θεολόγοι - δικά του πνευματικὰ παιδιά. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ γνωστὸς σήμερα γιὰ τὸν ἀποστολικὸ ζῆλο, τὸ πατερικὸ φρόνημα καὶ τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία του σεβ. μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας.
διάρκεια ὁμιλίας 22΄:38΄΄


62α΄. ΤΡΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1962 ἦταν Κυριακὴ Α΄ τοῦ Λουκᾶ, ἡ ἑορτὴ τῆς συλλήψεως τοῦ Προδρόμου, καὶ ἡ μνήμη τοῦ νεομάρτυρος ἁγ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ μουσουλμάνων ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ μαρτύρησε στὸ Βραχώρι, δηλ. στὸ Ἀγρίνιο. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μολονότι ἀδιάθετος, ἔρχεται στὸν ἱ. ναὸ Ταξιαρχῶν (τὸν παλαιό, τοῦ Λόφου Ἀξιωματικῶν), ποὺ σήμερα ἀνήκει στὴν ἱ. μητρόπολι Περιστερίου. Ἐκεῖ κήρυττε τακτικὰ ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Θεοδώρου. Ὁ πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς ἦταν 80% Μικρασιᾶτες. Στὴν ὁμιλία αὐτὴ ἐκτὸς τῶν ἄλλων θὰ θίξῃ καὶ τὸ σοβαρὸ ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων.
διάρκεια ὁμιλίας 26΄:39΄΄


62β΄. «ΑΝ ΕΙΧΑ ΕΓΩ ΛΕΦΤΑ!…»
Μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε μέρες ἀκοῦμε τὸν π. Αὐγουστῖνο πάλι στὸ Περιστέρι. Εἶνε πιὰ φθινόπωρο, 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 1962, καὶ τὰ σχολεῖα ἄνοιξαν. Ὁ ἱεροκήρυκας ὁμιλεῖ στὸ ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸν καθεδρικὸ τῆς σημερινῆς μητροπόλεως Περιστερίου, ὅπου τακτικὸς ὁμιλητὴς ἦταν ὁ καθηγητὴς κ. Κουντουριώτης. Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες γίνονταν ἑορτασμοὶ γιὰ τὴ συμπλήρωσι πεντηκονταετίας ἀπὸ τοὺς νικηφόρους βαλκανικοὺς πολέμους (1912-1962). Γιὰ τὴν ἐθνικὴ αὐτὴ ἐπέτειο λέει, ὅτι θὰ γράψῃ σχετικὰ στὸ περιοδικὸ «Σπίθα». Καὶ πράγματι ἔγραψε (στὸ φύλλο 252-253 τοῦ Ὀκτωβρίου 1962) τὸ ἄρθρο «Μία πεντηκονταετηρίς», ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ βρῇ κανεὶς τώρα καὶ στὸ βιβλίο του «Ἐθνικαὶ ἐπέτειοι» στὶς σελίδες 189 κ.ἑ..
διάρκεια ὁμιλίας 23΄:06΄΄


Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ν᾽ ἀπευθύνωνται στὴν διεύθυνσι
Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments