- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ αἱμάσσουσαν τὴν καρδίαν
Πέμπτη Μ. Κανόνος 2013Θεέ καὶ Κύριε• ὁποία ἀρνησιχριστία!

Νὰ εὐχηθοῦμε ἄραγε καὶ καλὴ περιτομή;
«Στήριξον Ὀρθοδοξίᾳ τὴν Ἐκκλησίαν Σου, Χριστέ»
—«φώτισόν μας τὸ σκότος, Κύριε» (Γρ. Παλαμᾶς)


Ἅγιε Κομοτηνῆς κύριε Παντελεήμων,
Παρακαλῶ δεχθῆτε τὰ θερμά μου συλλυπητήρια διὰ τὴν πρόωρον μουσουλμανικήν Σας πρόοδον (ἐπαίσχυντο παραλαβὴ Κορανίου, μέλλουσα συγκρητιστικὴ ἔκδοσι γιὰ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ τεμένη τῆς Θράκης κ.λπ., κ.λπ.).
Διερωτῶμαι μετὰ λύπης καὶ ἐντροπῆς πολλῆς: Δὲν ὑπάρχει Ἱερὰ Σύνοδος νὰ Σᾶς μαζέψῃ;
Κατασκανδαλίσατε τὸν πιστὸν λαόν. Μᾶς ξεβαπτίσατε. Ἀπορῶ πῶς μετὰ ταῦτα μὲ τὰς μιαράς σας πλέον χεῖρας ἅπτεσθε τοῦ προδομένου Εὐαγγελίου καὶ τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου.
Ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ταύτῃ προδοσίᾳ σας, ἡ ὁποία ἐγένετο μάλιστα εἰς τὰ πρῶτα Σας βήματα ὡς Ἱεράρχου, Σᾶς ἀποστέλλω δύο (2) Ἱερὰς εἰκόνας, μίαν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ (20 Ἰουλίου Βασ. Δ΄) καὶ μίαν τοῦ δικαίου καὶ ζηλωτοῦ Φινεὲς (12 Μαρτίου - Ἀριθμοὶ κε΄) μὲ τὴν ἐλπίδα ν᾿ ἀνανήψητε καὶ νὰ μετανοήσητε καὶ ν᾿ ἀφήσητε τὸ ὠμοφόριόν Σας ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ νὰ ἀπέλθητε εἰς τὴν ἁγιοτόκον ἔρημον νὰ κλαύσητε τὴν ἁμαρτίαν Σας• ἄλλως ὁ Ἠλιοὺ ἔρχεται καὶ μάχαιρα Ὑμᾶς κατέδεται.
Ὁ Κύριος ἐγγύς.
Μὲ σεβασμό, πόνο ψυχῆς καὶ αἱμάσσουσαν τὴν καρδίαν,

ἐλάχιστος διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
Ἀρχιμ. Νικόδημος Θ. Πετρόπουλος
Προϊστάμενος
Ἱ. Ν. Ἀπ. Παύλου Πατρῶν

Κοινοποίησις:

1) Ἱερὰν Σύνοδον. «Οὐαὶ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (ὁ Κύριος). Μαζεῦτε τον, Συνετίσατέ τον.

Καὶ ποῦ εἶστε; μὴν ξεχάσετε νὰ δώσετε τὰ συγχαρητήρια ἐκ μέρους τῶν πιστῶν στοὺς ἐκλέκτοράς του.

2) Ἅγιον Ὄρος διὰ τὰς δικάς σας εὐθύνας καὶ δυναμικὰς ἐνεργείας.


――― * ―――

Ἀνεξίτηλα παραμένουν στὴν μνήμη μου τὰ ζωηρὰ κηρύγματα τοῦ π. Αὐγουστινου

Θεσσ/νίκη 24/4/2013 (Π.Η. 11/4)


Ἀγαπητὲ καὶ σεβαστέ μου Γέροντα πάτερ Χρυσόστομε,


ὑγιαίνετε και χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ σταυρωθέντι τε καὶ Ἀναστάντι!


Δὲν μὲ γνωρίζετε. Ἀνεξίτηλα παραμένουν στὴν μνήμη μου τὰ ζωηρὰ κηρύγματα τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὁ ὁποῖος, ταπεινῶς φρονῶ, εἶναι (ἐνάρθρως) Ὁ Ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος.


Θὰ ἤθελα νὰ μὲ ἐγγράψετε συνδρομητὴ στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα»…


Εὐχαριστῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς
Ἀθανάσιος Χ. Καφὲς

――― * ―――


Διαφωτίζετε σὲ ὅλα τὰ θέματα τῆς πίστεώς μας

27/2/13
Ἀγαπητή μας «Σπίθα»,

Σᾶς στέλνομε τὴν συνδρομήν μας καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε ὁλόθερμα, διότι μὲ τὰ γραφόμενά σας μᾶς διδάσκετε καὶ διαφωτίζετε σὲ ὅλα τὰ θέματα τῆς πίστεώς μας. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνει δύναμη καὶ ὑγιεία.

Μὲ πολὺ σεβασμὸ
Γρηγόρης Μαυροματίδης

――― * ―――


Ἀνόθευτος καὶ ἀκέραιος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας

Πάσχα 2013

Σεβαστὲ πάτερ,


Μέσα στὴν θύελλα των καιρῶν, εὔχομαι ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ σᾶς καθοδηγῆ, νὰ σᾶς ἐμπνέη καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύη, ὥστε μὲ τὸν αἰσιόδοξο καὶ γενναῖο ἀγῶνά σας νὰ ἀκούεται ἀνόθευτος καὶ ἀκέραιος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας.


Μὲ βαθειὰ ἐκτίμηση και σεβασμὸ
ἀσπάζομαι τὴν δεξιάν σας
Νίκη Καπόλλα

Comments