- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Μάιο 2013 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δέχθηκε τοὺς ἑξῆς:
- Τὴν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 8-5-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν ἱ. μητρόπολι Ἐλευθερουπόλεως, τοὺς ὁποίους συνώδευαν ὁ γενικὸς ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης καὶ ὁ ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Εὐδοκίδης, οἱ ὁποῖοι τέλεσαν καὶ τρισάγιο (φωτογραφία).- Τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 9-5-2013 τὸν ἐκ τῶν ἐφημερίων τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν αἰδ. Πασχάλη Γρίβα μὲ τὴν πρεσβυτέρα του Μαρία καθηγήτρια τῶν φυσικῶν.- Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου 11-5-2013 τὰ μέλη τοῦ κύκλου συμμελέτης ἁγ. Γραφῆς Καβάλας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Μαρία Ἀλεξανδρίδου.- Τὴν ἴδια ἡμέρα ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἄνω Περαία τῆς ἱ. μητροπόλεως Κασσανδρείας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Νικόλαο Κουρασαντζῆ, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.

Ὁ πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης (8-5-2013) παρὰ τὸ μνῆμα

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ἐπίσης ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Καβάλα.- Τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 12-5-2013 ὅμιλο προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἀριδαία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιμ. Παντελεήμονα Καραλάζο.- Τὴν Πέμπτη 16-5-2013 ἐκδρομεῖς ἀπὸ τὴν Ν. Καλλικράτεια - Χαλκιδικῆς τῆς ἱ. μητροπόλεως Κασσανδρείας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιμ. Ἠσαΐα Μαραντίδη, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος (φωτογραφία).- Τὴν Τρίτη 28-5-2013 προσκυνητὰς ἀπὸ τὴν Φιλιππιάδα - Ἠπείρου τῆς ἱ. μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης, συνοδευόμενοι ἀπὸ τοὺς ἀρχιμανδρῖτες Σάββα Δημητρέα καὶ Ἄβελ Κωνσταντινίδη καὶ τοὺς αἰδεσιμωτάτους Βασίλειο Λάμπρου καὶ Ἠλία Καραλῆ, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν καὶ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ γέροντος.


Ὁ ἀρχιμ. Ἠσαΐας Μαραντίδης (16-5-2013) παρὰ τὸ μνῆμαἜγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Μάιο 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 717/Μάιος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Γιατί ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία», «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι θῦμα τῆς τοκογλυφίας τῶν Γερμανῶν» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8682/1-5-2013 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19922), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002), γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Τετάρτης μὲ θέμα «“Βλέπε, χρημάτων ἐραστά”».


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7142/2-5-2013 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ τὸ δεύτερο μέρος παλαιοτέρας ὁμιλίας του (τοῦ ἔτους 19632), ποὺ τώρα συντετμημένο ἐπανεκδίδεται (2000), γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Πέμπτης μὲ θέμα «Ἔνοχοι τοῦ ἀνοσιουργήματος».


4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποιός εἶναι αὐτός;… – “Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη ἡ πόλις λέγουσα• Τίς ἐστιν οὗτος;” (Ματθ. 21,10)» (φ. 2-5-2013, σ. 17).


5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1806/3-5-2013 πρωὶ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1981), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Παρασκευῆς μὲ θέμα «“Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος” (Ματθ. 27,54)».


6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1807/3-5-2013 βράδυ φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1978), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς Μ. Παρασκευῆς μὲ θέμα «“Ὥσπερ πελεκάν…” (Ἐγκώμ. β΄ στάσις)».


7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1808/5-5-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1975), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, γιὰ τὸ Πεντηκοστάριο ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μὲ θέμα «Οἱ δύο τράπεζες».


8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ βασιλεύει – “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος” (Ἰωάν. 1,1)» (φφ. 8 καὶ 9-5-2013, σ. 17).


9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πρακτικὰ διδάγματα – “Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ” (Ἰωάν. 12,13)» (φφ. 10 καὶ 14-5-2013, σ. 17).


10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9722/12-5-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ μὲ θέμα «Ἕνα σπουδαιότατο εὐαγγέλιο».


11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πασχαλινὸς χαιρετισμός – “Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως” (Λουκ. 24,34)» (φφ. 15 καὶ 16-5-2013, σ. 17).


12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἐλευθερία γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου – “Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;” (Ἰωάν. 5,7)» (φ. 17-5-2013, σ. 17).


13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6972/19-5-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19792), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων μὲ θέμα «Ἡ καλὴ καὶ ἡ κακὴ γυναίκα».


14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς τὸ κέντρο τῆς ἀνθρωπότητος» (φφ. 22 καὶ 23-5-2013, σ. 17).


15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ βασιλεύει – “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος” (Ἰωάν. 1,1)» (φφ. 24 καὶ 28-5-2013, σ. 17).


16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9742/26-5-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19572), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου μὲ θέμα «Παράλυτος καὶ παράλυτοι».


17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1809/29-5-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1953), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως μὲ θέμα «Γιατί ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία;». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».


18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ – “Ἴδε ὑγιὴς γέγονας• μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται” (Ἰωάν. 5,14)» (φ. 30-5-2013, σ. 17).


19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς τὸ κέντρο τῆς ἀνθρωπότητος» (φ. 31-5-2013, σ. 17).Ἐλήφθησαν


1. ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἀσκητικὲς ἐμπειρίες, τ. Α΄, μτφρ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 20092, σσ. 406.

2. ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἀσκητικὲς ἐμπειρίες, τ. Β΄, μτφρ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 2009, σσ. 436.


3. ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἀσκητικὲς ἐμπειρίες, τ. Γ΄, μτφρ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 2010, σσ. 319.


4. ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἀσκητικὲς ἐμπειρίες, τ. Δ΄, μτφρ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 2012, σσ. 358.


5. (†) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν – ὁμιλίες ἀπομαγνητοφωνημένες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Στόμιον Λαρίσσης – Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012, σσ. 199.


6. Χρυσοστόμου μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ δρᾶμα τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, Ἐλευθερούπολη 2013, σσ. 319.


7. ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Ἐκλησία καὶ Ἀριστερά• ὁμοιότητες καὶ διαφορές, Ἱ. Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Δημητσάνα-Μεγαλόπολις Ἀπρ. 2013, σσ. 38.


8. ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Ὁ Προφήτης Ἰωήλ, (σειρά• Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, Κείμενο Ο΄ καὶ Μετάφραση ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ), Ἱ. Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Μάϊος 2013, σσ. 22.


9. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Παραινέσεις πατρικὲς γιὰ θλίψεις, δοκιμασίες, πειρασμοὺς καὶ τὴν ἀντιμετώπισή τους, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 59.


10. [Ἀθανασίου ἱερομονάχου Σιμωνοπετρίτου ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, (δὲν ἀναγράφεται στὸ ἐξώφυλλο)], Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Ἀχρίδος καὶ Ἰουστίνου τοῦ Τσελίγιε, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 88.


11. ἀρχιμ. π. Γερβασίου Ἰ. Ραπτοπούλου, ἱεροκήρυκος, Λόγος περὶ μετανοίας, ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», σσ. 15.


12. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Ἡ πνευματικὴ κρίση - αἴτια - ἀποτελέσματα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, σσ. 16.


13. ἱερομ. Νικοδήμου Γιαννακοπούλου, Πάντα πεπλήρωται φωτός (Μικρὸ ἀναστάσιμο ὁδοιπορικό), ἔκδ. Χριστιανικὴ Στέγη Καλαμάτας, σσ. 46.


14. († μοναχῆς Μακαρίας καθηγουμένης), Σύντομος βίος καὶ παράκλησις τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ τοῦ ὄρους τῶν Ἀμώμων Ἀττικῆς, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη ἄ.χ., σσ. 39.


15. (†) Σπυρίδωνος Μακρῆ καθηγητοῦ τῆς ἀναισθησιολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Ἡ ἐπιστήμη μπροστὰ στὴν σταύρωση καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 40.


16. (†) Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου καθηγητοῦ πανεπιστημίου, Ἅγιος Σάββας ὁ νέος ὁ ἐν Καλύμνῳ (†1948) – ἡ πορεία του, ἡ ἄσκησή του, τὰ χαρίσματά του, ἐκδ. ἱ. μονῆς Ἁγίων Πάντων Καλύμνου, Ἀθήνα 2010, σσ. 116.


17. Νόννας Δ. Παπαδημητρίου ἀναπλ. καθηγητρίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ ἐπισκοπὴ Πλαταμῶνος καὶ Λυκοστομίου (Ἱστορικὴ Γεωγραφία - Τοπικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία), Ἀθῆναι 20072, σσ. 460.


18. Νόννας Δ. Παπαδημητρίου, «Τὸ κελλίον ὑψοῖ» – Προσέγγιση στὸ πνεῦμα καὶ στὸ βίωμα τοῦ μοναχικοῦ κελλιοῦ μὲ βάση τὶς πηγές», Ἀθῆναι 2011, σσ. 460.


19. Ἱ. Μονὴ Παρακλήτου• ἔκδοση ἀναμνηστικὴ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ (12 Νοεμ. 2000), (μεγάλο μέγεθος 28Χ28,50), Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2000, σσ. 155.


20. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Ψήγματα ἀπὸ τὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα ἐπιστολὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, Χίος 2013, σσ. 23.


Comments