- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 54ο - 56ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα

54α΄. Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων τοῦ 1962 ὁ τότε ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸν ἱ. ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στὸ Μοσχᾶτο, ὅπου ἐφημερεύει ὁ φίλος του ἀρχιμ. Εὐσέβιος Μπερερῆς. Εἶνε 13 Μαΐου καὶ ἑορτάζει ἡ ἁγία Γλυκερία. Στὰ πρῶτα λεπτά, ὅπως δείχνει μιὰ στιγμιαία διακοπή, παρατηρεῖ μὲ τὸ βλέμμα κάποια ἀταξία λέγοντας μόνο «Παιδί μου… – τὸ κατάλαβες», ἐνῷ στὸ περιθώριο τῆς ὁμιλίας θὰ ἐλέγξῃ μὲ ὀργὴ τὰ λαϊκὰ «νυφοπάζαρα» στοὺς ναούς. Κάποια ἐπίσης γεγονότα τῆς δημοσίας ζωῆς τὸν κάνουν νὰ ἐκφράζεται μὲ δυσφορία γιὰ τὸ «ὀρθόδοξο βασίλειό» μας καὶ τὰ «πολυχρόνια» ποὺ ψάλλουμε στοὺς ναούς.
διάρκεια ὁμιλίας 21΄:17΄΄


54β΄. ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Μετὰ μία ἑβδομάδα, στὶς 20 Μαΐου 1962 – Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, ἀκοῦμε τὸν π. Αὐγουστῖνο νὰ κηρύττῃ στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία. Ἔρχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Καβάλα, ὅπου ὁ θρόνος χηρεύει, γιὰ μία σειρὰ κηρυγμάτων. Εἶνε προσκεκλημένος τοῦ τοποτηρητοῦ μητροπολίτου, τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου. Μένει στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Σίλα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι καὶ τὸ πρωὶ κηρύττει στὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Στὴν ἀρχὴ ἀναφέρει, ὅτι στὸ ναὸ αὐτὸν κηρύττει τακτικὰ ὁ ἐκλεκτὸς θεολόγος κ. Χαρώνης. Τὸ ἔντονο ὕφος καὶ οἱ αἰχμὲς κατὰ τῆς πολιτειακῆς ἀρχῆς ὀφείλονται στὸ ὅτι –ἐν μέσῳ κρίσεως καὶ τότε– ἔγιναν στὶς 14 Μαΐου μεγαλοπρεπεῖς βασιλικοὶ γάμοι, τῆς πριγκιπίσσης Σοφίας μὲ τὸν Χουὰν Κάρλος τῆς Ἱσπανίας.
διάρκεια ὁμιλίας 27΄:03΄΄


55α΄. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΙΣ «ΠΑΤΗΡ»

Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀγαποῦσε τὶς φτωχικὲς περιοχές. Τὴν Κυριακὴ τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 10 Ἰουνίου τοῦ 1962, τὸν βρίσκουμε νὰ κηρύττῃ σ᾽ ἕνα μικρὸ καὶ ταπεινὸ ἐκκλησάκι, τὸν Ἅγιο Σάββα στὸ Βοτανικό. Ἦταν τότε 55 ἐτῶν, στὸ μέσον τῆς ζωῆς του. Στὸν στενὸ ἐκεῖνο χῶρο συνωστίζεται τὸ ἐκκλησίασμα καὶ μικρὰ παιδιά. Ὁ ναὸς εἶνε σὲ βιομηχανικὴ περιοχή, ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ, λεωφόρου μὲ μεγάλη κίνησι, καὶ παρ᾽ ὅτι εἶνε Κυριακὴ ἀκούγονται ἔξω ἀπὸ τὰ παράθυρά του νὰ περνοῦν συνεχῶς βαρέα ὀχήματα. Ἂς ἀναφέρουμε, εἰς μνημόσυνον, ὅτι νεωκόρος τοῦ ναοῦ ἦταν ἡ ἀείμνηστη Μαρία Χομπιτάκη, συνεργάτις τοῦ π. Αὐγουστίνου στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο.
διάρκεια ὁμιλίας 17΄:27΄΄


55β΄. ΕΧΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ;

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς τὸ πρωί, 17 Ἰουνίου 1962, ὁ π. Αὐγουστῖνος κάνει ἕνα ἀφυπνιστικὸ κήρυγμα, γιὰ ν᾽ ἀποσπάσῃ τὶς καρδιὲς ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ νὰ τὶς στρέψῃ στὸν κόσμο τοῦ Πνεύματος. Κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ - Ἀθηνῶν. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ἐπαινεῖ τοὺς πτωχοὺς ἐνορῖτες γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ὡραίου ναοῦ τους. Ἀναφέρεται ἐπίσης μὲ ἐκτίμησι στὸν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ π. Ἰωάννη• πρόκειται γιὰ τὸν –ἀείμνηστο τώρα πλέον (κοιμήθηκε τὸ 1987)– πρῶτο ἐφημέριο καὶ κτήτορα τοῦ ναοῦ πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Βεντούρη, κληρικὸ ἀκριβῶς συνομήλικό του ἀλλὰ καὶ συμπατριώτη του ἀπὸ τὴν Ἀπολλωνιάδα τῆς Σίφνου - Κυκλάδων. Ἡ ἡμέρα εἶνε μεγάλη, δὲν πρέπει νὰ περάσῃ χωρὶς μετάγγισι χάριτος.
διάρκεια ὁμιλίας 26΄:00΄΄


56α΄. ΜΙΜΗΘΗΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Στὸν Τσακὸ - Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς καὶ συγκεκριμένα στὸ ναὸ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ κηρύττει τὴν Κυριακὴ τῶν ἁγίων Πάντων ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Προϊστάμενος τοῦ ναοῦ –στὸν ὁποῖον ἀκοῦμε ν᾽ ἀπευθύνεται σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ λόγου– ἦταν ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης, μετέπειτα ἐπίσκοπος Μαρεώτιδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας (1977) καὶ τώρα πλέον μακαριστὸς π. Ἀμβρόσιος Φρούσιος (†1998). Εἶνε 24 Ἰουνίου 1962, μνήμη τοῦ Γενεσίου τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου• μιὰ ἡμερομηνία, ποὺ δυστυχῶς γιὰ πολλοὺς συνδέεται μὲ τὸ εἰδωλολατρικὸ ἔθιμο ν᾽ ἀνάβουν φωτιὲς καὶ νὰ πηδοῦν πάνω ἀπὸ τὶς φλόγες. Αὐτὸ ἀκριβῶς, ποὺ συνέβη τὸ προηγούμενο βράδυ, θὰ ἐλέγξῃ ὁ κήρυκας.
διάρκεια ὁμιλίας 24΄:06΄΄

56β΄. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πέρασε πιὰ ἡ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ἦρθε ἡ πρωτομηνιὰ τοῦ Ἰουλίου 1962. Ἦταν Β΄ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου καὶ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Τὸ πρωὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔρχεται νὰ κηρύξῃ στὸν γνώριμό του ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἦρθε ἐκεῖ βαδίζοντας μὲ τὰ πόδια, ἀφοῦ τότε ἔμενε πολὺ κοντά, στὸ ἵδρυμα τῆς ὁδοῦ Παλαμηδίου 76. Ὁ ναὸς εἶνε μεγάλος καὶ ὁ ἄμβωνας ψηλά• ἐκεῖ μᾶλλον πρέπει ν᾽ ἀποδοθῇ καὶ ἡ κάπως μειωμένη ἀκουστική, λόγῳ τῆς ἀποστάσεως καὶ τῶν ἀντηχήσεων. Τὸ ὄνομα τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς ἡμέρας κάνουν τὸν ὁμιλητή, στὸ κατ᾽ ἐξοχὴν χριστοκεντρικὸ θέμα του, νὰ παρεμβάλῃ καὶ ἀναφορὲς στὸν ἅγιο Γεώργιο καὶ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους.
διάρκεια ὁμιλίας 20΄:28΄΄

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.


Comments