- Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ & ΜΟΝΑΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄ (τελευταῖο)


15
. Δι᾽ αὐτὸ χαιρετίζουμε εὐγνωμόνως τὴν σθεναρὰ στάση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀπέναντι στὸν ἰσχυρισμὸ τῆς Μασονίας, ὅτι ἐξέχων Ἕλλην ἱερωμένος ἐμυήθη προσφάτως εἰς τὸν 18ο βαθμὸν καὶ ὅτι ἔχουν ἐνταχθεῖ στοὺς κόλπους της ἀκόμη τρεῖς Κληρικοί. Ὁ ἅγιος Πειραιῶς εὐθαρσῶς διεκήρυξε, ὅτι θὰ ὑποβάλει μήνυση, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ, ὅτι «ἐκτὸς ἀπὸ σατανολάτρες οἱ Μασόνοι εἶναι καὶ συκοφάνται τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», καὶ ὅτι θὰ φέρει τὸ θέμα εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἀπαντήσουν οἱ Μασόνοι, ὅτι «ἔκαμαν λάθος»! [14].16. Εἶναι, ἐπίσης, λίαν τιμητικὸν δι᾽ αὐτήν, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στὸ ἑλληνόφωνο τμῆμά της, ἔλαβε ἐνωρὶς θέση ἀπέναντι στὸν Τεκτονισμό, ὑπογραμμίζοντας τὸν σκοτεινὸ ρόλο του καὶ τὴν ἀντιχριστιανικότητά του. Ἡ πρώτη θεωρητικὴ καταδίκη τοῦ Τεκτονισμοῦ στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔγινε σχεδὸν σύγχρονα μὲ τὴν ἵδρυση Στοῶν στὴν «καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολήν». Μαρτυρία ἁγιορειτικοῦ χειρογράφου ἀναφέρει τὴν ἔκδοση συνοδικοῦ καταδικαστικοῦ γράμματος κατὰ τῆς Μασονίας τὸ 1745 [15]. Ὁ πατριαρχικὸς ἐπίσης ἀφορισμὸς τοῦ 1793 (πατριάρχης Νεόφυτος Β΄) συμπεριελάμβανε «τοὺς Βολταίρους καὶ Φρανκμαζόνας καὶ Ροσσοὺς καὶ Σπινόζας», τοὺς πρωτεργάτες δηλαδὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐπαινοῦμε ἐπίσης τὴν σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐπανειλημμένως ἐπίσημη καταδίκη τῆς Μασονίας (1933, 1968, 1972 καὶ 1996), ὡς καὶ εἰς τὰ «Πρὸς τὸν Λαό» δημοσιευόμενα κατὰ καιροὺς (1984 καὶ 1996) κείμενά της, γιὰ τὴν προφύλαξη τοῦ Ποιμνίου ἀπὸ τὴ μασονικὴ λύμη. Ἱεράρχαι ἐπίσης στὸ παρελθόν, ὅπως οἱ πρ. Φλωρίνης Αὐγουστῖνος καὶ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, κατεδίκασαν ἐπανειλημμένως στοὺς λόγους καὶ τὰ δημοσιεύματά τους τὴν μασονικὴ πλάνη, προφυλάσσοντας τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀπὸ τὸν μασωνικὸ κίνδυνο. Τὸ παράδειγμα αὐτῶν ἀκολουθοῦν καὶ σήμερα πολλοὶ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες μας, οἱ ὁποῖοι δὲν παύουν μὲ δηλώσεις, ἀρθρογραφία καὶ βιβλία τους νὰ διαφωτίζουν τὸ Ποίμνιο καὶ ὁλόκληρο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.17
. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν συνεχῆ πληροφόρηση τοῦ ποιμνίου στὶς Ἐνορίες μας εἶναι ἀνάγκη νὰ διαμορφωθεῖ ἡ ἀναγκαία ποιμαντικὴ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ἐκείνων, ποὺ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴ Μασονία. Δὲν πρέπει νὰ λησμονεῖται, ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ μεγαλύτερο καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅπλο μας [16]. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ ἀπαγορεύεται ἡ συμμετοχὴ ἀποδεδειγμένα ἐνεργῶν μασόνων στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο στὴ Θεία Κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀναδόχων σὲ βαπτίσεις. Ἐπίσης, μόνιμη μέριμνα τῶν ἐφημερίων πρέπει νὰ εἶναι ἡ κατηχητικὴ ἐνημέρωση καὶ στήριξη τῶν οἰκογενειῶν ἐκείνων, ποὺ κάποιο μέλος τους ἀνήκει σὲ τεκτονικὴ στοά, γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἀντιμετώπισή τους.


18. Περισσότερο ὅμως δραστικὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τῆς Ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπέναντι στοὺς Χριστιανοὺς ἐκείνους, ποὺ πιστεύουν ὅτι παραμένουν ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ παρὰ τὴν ἔνταξή τους στὴ Μασονία. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ κατηχηθοῦν, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἐκεῖνοι, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ Μασονία καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Μητέρα Ἐκκλησία. Καὶ αὐτοὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ κατηχηθοῦν, διότι ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος εἶναι καρπὸς πλημμελοῦς ἐντάξεως σ᾽ αὐτὸ καὶ ἀγνοίας τῆς ὀρθοδόξου Ἀληθείας. Οἱ ἄγευστοι ὀρθοδόξου ἐμπειρίας εὔκολα πέφτουν θύματα τῶν προσηλυτιστῶν ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς Μασονίας. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ γίνεται μὲ ὑπογραφὴ λιβέλλου, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς ἐξ αἱρέσεων ἐπιστρέφοντες. Πόσο μᾶλλον, ποὺ ὁ Τεκτονισμὸς δὲν εἶναι μία «χριστιανικὴ» αἵρεση, ἀλλὰ παναίρεση καὶ σατανικὴ θρησκεία. Μετὰ δὲ τὸν λίβελλο ἀπαιτεῖται ἀπαραίτητα ἡ ἀναμύρωση τοῦ ἐπιστρέφοντος, ἂν εἶχε μυηθεῖ εἰς ὁποιονδήποτε μασονικὸ βαθμό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅταν γίνει τεκμηριωμένα γνωστὴ ἡ εἴσοδος ὀρθοδόξου Κληρικοῦ στὴ Μασονία, εἶναι ἐπιταγὴ τῆς Συνοδικῆς παραδόσεώς μας ἡ καθαίρεσή του, «ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι» (Α΄ Τιμ. 5,20).


19. Στηρίζουμε ἐκθύμως τὸ Ψήφισμα, ποὺ ὑπέβαλε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας (19.11.2012) [17] γιὰ μία νέα καταδίκη τῆς Μασονίας, ἐπιτακτικὴ σήμερα καὶ ἐπιβαλλόμενη ἀπὸ τὴ νέα θρασεῖα ἐπίθεση τῆς Στοᾶς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν καταγγελία γιὰ δῆθεν προσχώρηση Ἱεραρχῶν σ᾽ αὐτήν. Ἡ καταδίκη θὰ εἶναι καὶ νέα ὁμολογία τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας διὰ τὴν ἀπουσία κάθε σχέσεως Ἱεραρχῶν μας μὲ τὸν Τεκτονισμό [18].
20. Εἶναι, τέλος, χρέος τῆς Πολιτείας ἡ ἀνάκληση τῶν περὶ τῆς Μασονίας διαταγμάτων της καὶ διάλυση τῶν μασονικῶν Στοῶν. Ἐπίσης εἶναι ἀνάγκη διαλύσεως τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος, διότι ἐμφανίζεται ὡς Ἵδρυμα, ἐνῶ, κατὰ τόν Ἅγιον Πειραιῶς, νομικὰ ἔχει ἐκφύγει τῶν σκοπῶν τῆς Ἱδρύσεώς του. Ὁ Τεκτονισμὸς δὲν εἶναι «γνωστὴ θρησκεία» (ἄρθρο 13,2 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος), ἡ δὲ ἵδρυση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος εἶναι καρπὸς ψεύδους καὶ ἐξαπατήσεως τῆς Πολιτείας, τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς Κοινωνίας [19].


Γιὰ τὴ Σύναξη
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ὑποσημειώσεις:

[14]
. Βλ. Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», φ. 139/2012, σ. 7.


[15]
. Βλ. Ἀγαπίου Κολυβᾶ ..., ὅπ. π., σ. 12.


[16]
. Πρβλ. τὴν εὐχὴ τῆς Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου: «... τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ».


[17]
. Βλ. στὴν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 30.11.2012 καὶ 7.12.2012. Πρβλ. καὶ τὸ Ψήφισμα τῆς ὀργανωμένης ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα «Χριστιανική» στὶς 29.11.2009 στόν Πειραιᾶ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς Ἡμερίδος μὲ θέμα: «Μασονία καὶ Νέα Τάξη. Σχέσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ μὲ τὸν Χριστιανισμό, τὴν Πολιτικὴ καὶ τὴ Δημοκρατία». Ὁμιληταὶ ἦσαν: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ποὺ ἀπηύθυνε Χαιρετισμό, καὶ οἱ: π. Γεώργιος Μεταλληνός, κ. Ἐμμ. Μηλιαράκης, Πρόεδρος τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» καὶ ὁ δημοσιογράφος κ. Κώστας Τσαρούχας.


[18]
. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χριστόδουλος σὲ ἕνα ἐγκύκλιο κείμενό του μὲ τὸν τίτλο «Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ εἶμαι μασῶνος» (1998) γράφει: «Ὡς Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀνήκω στὴν Μασωνία». Καὶ σημειώνει συμπερασματικά: «Ἡ Μασωνία, κατὰ τὴν Ἐκκλησία μας, εἶναι σύστημα ἀντιχριστιανικὸν καὶ πεπλανημένον, διὰ τοῦτο καὶ δὲν συμβιβάζεται ἡ ἰδιότης τοῦ Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Μασώνου. Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ ἀπέχουν τῆς Μασωνίας. Καὶ ὅσοι παρεπλανήθησαν καλοῦνται νὰ μετανοήσουν καὶ ἐπανέλθουν στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». Καὶ ἡ ἀκροτελεύτεια φράση τοῦ κειμένου: «Ἂν γίνω μασῶνος, πρέπει νὰ παύσω νὰ εἶμαι Ὀρθόδοξος καὶ Ἕλλην»! Συνεπῶς οὐδέν πρόβλημα ὑπάρχει, ἂν ἡ Ἱεραρχία μας, γιὰ μία ακόμη φορά, ἀνανεώσει τὶς παλαιότερες διακηρύξεις της γιὰ τὴ Μασονία.

Συμπερασματικά, δὲν μπορεῖ νὰ τίθεται ἐρώτημα, ἂν ὁ Μασονισμὸς ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας. Διότι ἔχει ἐλεγχθεῖ ἐπανειλημμένα, καὶ μάλιστα ὡς συγκριτιστικὴ πολιτικοθρησκευτικὴ πολυεθνικὴ Ὀργάνωση, ἀσυμβίβαστη πρὸς τὸν Χριιστιανισμὸ ὡς Ὀρθοδοξία. Τὸν πολιτικό του ρόλο σήμερα διεθνῶς πραγματοποιεῖ ἡ Λέσχη Bilderberg, ποὺ ἔχει αἰχμαλωτίσει τὴν πλειονότητα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας.

[19]
. Τὸ Πολυμελές Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 2060/6.12.1969 ἀπόφασή του θεωρεῖ τὴ Μασονία «μυστικὴν ὀργάνωσιν ἄγνωστον κατὰ τὸ περιεχόμενον, οὐ μόνον εἰς τοὺς πολλούς, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς τέκτονας», γι᾽ αὐτὸ καὶ κατεδίκασε τὴ Μασονία. Τὸ 1984 καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἀρθρογραφία καὶ προβληματισμοὺς ψηφίστηκε ἀπ᾽ τὸν τότε ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Γ. Α. Μαγκάκη νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπαγορεύεται οἱ Δικαστὲς νὰ εἶναι καὶ Μασόνοι. Ὁ Ὑπουργὸς ἔκαμε τὴν δήλωση (Ἐλευθεροτυπία 29.2.1984) ὅτι «σοβαρὸ πειθαρχικὸ ἀδίκημα (ἀποτελεῖ) ἡ συμμετοχὴ δικαστῶν σὲ ὀργάνωση, ποὺ ἐπιβάλλει τὴν μυστικότητα» (πρβλ. τὸν Νόμο 1796/1968, ἄρθρο 40, § 7), ἐννοώντας προφανῶς τὴν Μασονία.


Comments