- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Μάρτιο 2013 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου δέχθηκε τοὺς ἑξῆς:
- Τὸ Ψυχοσάββατο 9-3-2013 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Γέροντος.


- Τὸ Σάββατο 23-3-2013 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Στρατονίκη - Χαλκιδικῆς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἱερομ. Εὐστράτιο Λιασῆ.24-3-2013: Δέησις τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ μνῆμα τοῦ π. ΑὐγουστίνουἜγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 715/Μάρτιος 2013 φ. τῆς «Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ Ὀρθοδοξία, νά τὸ ἰδανικό μας», «Τί κακὰ κάνουν οἱ χριστιανοὶ τὶς Ἀποκριές» καὶ ἄλλα κείμενα.


2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ σύγχρονοι ἄσωτοι – “Καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως” (Λουκ. ιε΄ 13)» (φφ. 1, 5 καὶ 6-3-2013, σ. 17).


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1799/3-3-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου μὲ θέμα «Ἂς κλάψουμε…».


4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἑνότης - διαίρεσι – “Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς” (Ἰω. 17,11)» (φφ. 8 καὶ 12-3-2013, σ. 17).


5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7532/10-3-2013 (2001) φ. τῆς «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (19772), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω μὲ θέμα «Τὸ θεῖο δικαστήριο».


6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ παγκόσμιο δικαστήριο – “Καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη” (Ματθ. 25,32)» (φφ. 13 καὶ 14-3-2013, σ. 17).


7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ θεῖο δικαστήριο – “Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ…” (Ματθ. 25,31)» (φ. 15-3-2013, σ. 17).


8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8512/17-3-2013 πρωὶ (2002) φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 19652), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου μὲ θέμα «Ὑπνοβάτες».


9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1800/17-3-2013 ἑσπέρας φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1961) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου τοῦ Τριῳδίου μὲ θέμα «Ἡ ἐλεημοσύνη».


10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7572/20-3-2013 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 19752) στὸ Τριῴδιο, ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, μὲ θέμα «Τί εἶνε ἡ Προηγιασμένη».


11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8522/22-3-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 19712), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς Α΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Ὕψος - βάθος».


12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1801/24-3-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ βιβλία του (τοῦ 1961), ποὺ ἐκδίδονται μεταγλωττισμένα ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθοδοξία, νά τὸ ἰδανικό μας». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φ. (σ. 1).


13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6762/25-3-2013 (1999) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ 19772), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Τίποτε ἀδύνατο γιὰ τὸ Θεό».


14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ θησαυροὶ καὶ ὁ Θησαυρός – “Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν” (Ματθ. 6,20)» (φφ. 27 καὶ 28-3-2013, σ. 17).


15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7612/29-3-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 19612), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς Β΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν μὲ θέμα «Μετάνοια, ὁ δρόμος τῆς ἀνορθώσεως».


16) Ἡ καθημερινὴ ἐφημ. «Δημοκρατία» μαζὶ μὲ τὸ φ. 677 τοῦ Σαββάτου 30-3-2013 προσέφερε στοὺς ἀναγνῶστες της καὶ τὸ γνωστὸ βιβλίο του «Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν».


17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7112/ 31-3-2013 πρωὶ (2000) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 19912), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μὲ θέμα «Ἡ κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία».


18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1802/31-3-2013 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀποσπάσματα παλαιοτέρων ἄρθρων του (τοῦ 1958), ποὺ τώρα ἐκδίδονται μεταγλωττισμένα καὶ προσαρμοσμένα ἐξ ἀφορμῆς τῆς προηγηθείσης ἐθνικῆς ἐπετείου μὲ θέμα «Ἐπάνοδος στὴν πίστι».Μεταφράσεις - ἐκδόσειςΜετὰ τοὺς προηγουμένους τόμους (8ο καὶ 9ο – βλ. «Σπίθα» φ. 707/2012) δύο ἀκόμη μικροὶ τόμοι (τῶν 210 περίπου σελίδων) ἐκδόθηκαν στὴ ῾Ρουμανία τὸ διάστημα αὐτὸ μὲ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρύγματα ἢ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ τὸν γενικὸ τίτλο «Ne vorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul X (τόμος 10ος – 2012) καὶ Volumul XI (τόμος 11ος – 2013).Ἡ μετάφρασι στὴ ῥουμανικὴ γλῶσσα γίνεται ἀπὸ ἐπιτροπὴ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Τρεῖς Ἱεράρχαι» καὶ τὶς ἐκδόσεις Metamorfosi (Μεταμόρφωσις).Ὑπάρχει δίψα γιὰ λόγο Θεοῦ στοὺς ἐκεῖ ὀρθοδόξους.Οἱ δύο νέοι τόμοι 10ος (X) καὶ ὁ 11ος (XI) τῶν ῥουμανικῶν μεταφράσεων

Ἐλήφθησαν

1. Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε – σειρὰ Ἄνθη εὐσεβείας 4, νεοελληνικὴ ἀπόδοσις ὑπὸ τοῦ θεολόγου - φιλολόγου Γεωργίου Κατσούλα, ἐπιμέλεια ὑπὸ τῶν πατέρων τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερῶν, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι 1997, σσ. 341.

2. ἁγ. Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, Βίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας Εὐφροσύνης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει – σειρὰ Ἄνθη εὐσεβείας 5, Εἰσαγωγή, νεοελληνικὴ ἀπόδοσις, σχόλια ὑπὸ τῶν πατέρων τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας τῆς Χρυσοποδαριτίσσης, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι 1998, σσ. 230.

3. ἀρχιμ. Νικοδήμου ἡγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης, Ἡ μυστικὴ ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐκδόσεις «Τῆνος», ἐν Ἀθήναις 2011, σσ. 223.

4. πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ἀν. καθηγ. Παν. Ἀθηνῶν. Ὁ Ἑλληνισμὸς μαχόμενος, ἐκδόσεις «Τῆνος», ἐν Ἀθήναις 1995, σσ. 223.
Comments