- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 50ὸ - 51ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


50α΄. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ


Τὸ Τριῴδιο προχωρεῖ. Εἴμαστε στὴν Δευτέρα Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου, τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου. Εἶνε 25 Φεβρουαρίου 1962. Ὁ ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀκολουθώντας τὸ πρόγραμμα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἔρχεται τὸ πρωὶ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Γαργαρέττας. Τὴν περίοδο αὐτὴ –ὅπως θὰ μποροῦσε νὰ παρατηρήσῃ ἕνας τακτικὸς ἀκροατής του, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν καὶ σημείωναν μὲ προσοχὴ τὰ θέματα ποὺ ἀνέπτυσσε– ἐπισκέπτεται τὶς ἐνορίες καὶ κάνει μιὰ σειρὰ ἀπὸ εἰδικὰ πνευματικὰ θέματα• μιλάει περὶ ἁμαρτίας καὶ τῶν συνεπειῶν της, περὶ μετανοίας, περὶ ἀγαθοεργίας, περὶ προσευχῆς, περὶ ἐκκλησιασμοῦ, περὶ συγχωρήσεως. Ἀποφεύγει νὰ ἀσκήσῃ ἔλεγχο τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἡμέρας. Ὄχι ἀπὸ δειλία. Θέλει νὰ στηρίξῃ τὸν ἀδύναμο ἄνθρωπο καὶ ν᾽ ἀποτρέψῃ σκανδαλισμοὺς ποὺ ψυχραίνουν τὴν πίστι.

διάρκεια ὁμιλίας 19΄:34΄΄

50β΄. ΕΙΝΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠῌΣ ΣΥΓΧΩΡΩ;

Στὶς 11 Μαρτίου 1962, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, ὁ π. Αὐγουστῖνος φέρνει τὰ βήματά του πάλι πρὸς τὶς ὑπώρειες τοῦ Ὑμηττοῦ. Ἔρχεται στὸ Σιμωνοπετρίτικο μετόχι τῆς Ἀναλήψεως, στὸν Βύρωνα τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἐφημερεύει ὁ εὐλαβὴς ἱερομόναχος –ἀείμνηστος τώρα πιά– π. Φώτιος. Ὁ π. Φώτιος ἀγαπᾷ τὸ κήρυγμα καὶ τὸν προτρέπει νὰ κηρύξῃ. Καὶ ὁ ἱεροκήρυκας ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα, παρὰ τὴν ἐξασθένησι ποὺ νιώθει –ἀκούγεται νὰ βήχῃ ἀκόμη–, γιατὶ οἱ ἡμέρες εἶνε πονηρὲς καὶ δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του νὰ σιωπήσῃ. Ἐκθέτει ἕνα ἐνδιαφέρον θεματολόγιο κηρυγμάτων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν τὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδο στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τέλος διαλέγει ἕνα θέμα ἀπολύτως ἀναγκαῖο καὶ ταιριαστὸ μὲ τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῆς καταλλαγῆς καὶ συμφιλιώσεως.

διάρκεια ὁμιλίας 18΄:46΄΄

51α΄. ΚΑΤΩ ΑΠ᾽ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Γιὰ πολλὰ θέματα μπορεῖ νὰ μιλήσῃ ὁ ἄμβωνας τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴ μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα θὰ πάρῃ ἀφορμὴ ἀπὸ μία λεπτομέρεια τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου. Εἶνε 18 Μαρτίου τοῦ 1962 καὶ ὁμιλεῖ στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου Κολωνοῦ.
διάρκεια ὁμιλίας 17΄:05΄΄

51β΄. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Τὸ 1962 ἡ διπλῆ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἔπεφτε ἡμέρα Κυριακή. Κανονικὰ ἦταν Δευτέρα Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ἀλλὰ ἡ 25η Μαρτίου, μὲ τὸν διττὸ πανηγυρικό της χαρακτῆρα, παραμερίζει γιὰ λίγο τὸ πένθιμο κλίμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ μὲ τὴ λάμψι της φωτίζει τὸν κόσμο, ἰδιαίτερα ὅμως τὴν πατρίδα μας. Τί θὰ πῇ τὴν ἡμέρα αὐτὴ π. Αὐγουστῖνος; Ἂς τὸν ἀκούσουμε. Κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς Ἰλισσοῦ, στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ.
διάρκεια ὁμιλίας 17΄:30΄΄

51γ΄. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἢ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Πρωταπριλιὰ τοῦ 1962, καὶ ὁ ἱερομόναχος π. Αὐ­γουστῖνος ἔρχεται πρωὶ στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Τριάδος Βύρωνος, σὲ μικρὴ ἀπόστασι ἀπ᾽ τὸ νεκροταφεῖο τῆς προσφυγικῆς αὐτῆς περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν. Δὲν θὰ πῇ πρωταπριλιάτικα ψέματα• θὰ θίξῃ ἕνα καίριο ζήτημα, καὶ κάποια στιγμὴ δὲν θὰ παραλείψῃ νὰ χαρακτηρίσῃ δεόντως τὸ κράτος…
διάρκεια ὁμιλίας 20΄:02΄΄


Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments