- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 67ο - 68ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα

67α΄. Η ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

Χωρὶς προσφώνησι καὶ μπαίνοντας ἀμέσως στὸ θέμα ἄρχισε τὸ κήρυγμά του ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κυριακὴ τῆς Συγκυπτούσης στὸν Ἐσταυρωμένο τοῦ Αἰγάλεω. Στὸ τέλος τῆς λειτουργίας θὰ γινόταν μνημόσυνο καὶ δὲν ἤθελε νὰ ξεπεράσῃ τὸν διατιθέμενο χρόνο. Ἦταν 9 Δεκεμβρίου 1962, χειμώνας, καὶ ἔκανε κρύο. Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ἡ εἴδησι, ὅτι νέφος αἰθάλης εἶχε σκεπάσει τὸ Λονδῖνο. Παρακολουθώντας στὴν Ἑλλάδα τὴν ἠθικὴ διαφθορὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα καὶ βλέποντας ὅτι ἡ πρωτεύουσά μας μαζὶ μὲ τὰ προάστιά της εἶχε φτάσει νὰ ἔχῃ τότε 2.000.000 πληθυσμό, ἀποφασίζει νὰ θίξῃ ἕνα ζήτημα Ἀποκαλυπτικῆς προοπτικῆς ἀλλὰ καὶ ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος.
διάρκεια ὁμιλίας 22΄:23΄΄


67β΄. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ!
Τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων, 16 Δεκεμβρίου 1962, ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου (Κολ. 3,4-11) στοὺς Ἁγ. Ἀναργύρους Ν. Ἰωνίας, ἐνορία μὲ προσφυγικὸ πληθυσμό. Λέει γιὰ τὶς Κολασσές, τὴν ὡραία πόλι τῆς Μ. Ἀσίας. Θὰ θυμίσῃ καὶ στιγμὲς φρίκης, ὅταν οἱ Τοῦρκοι στὴν παραλία τῆς Σμύρνης φώναζαν στοὺς Ἕλληνες «τσικάρ» (=βγάλτε τὰ ροῦχα σας!) καὶ τοὺς ἄφηναν γυμνούς. Ἐπειδὴ ξέρει ὅτι τὸ θέαμα ἑλκύει, ζωγραφίζει μὲ τὸ λόγο του μιὰ εἰκόνα, ἕνα θηρίο μὲ δώδεκα κεφάλια. Κ᾽ ἐπειδὴ ὁ καλὸς δάσκαλος δὲν τὰ λύνει ὅλα στὸ σχολεῖο, ἀφήνει καὶ μερικὰ νὰ τὰ βροῦν μόνοι τους βάζοντάς τους «ἐργασία» γιὰ τὸ σπίτι. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἑώρταζαν ἡ βασίλισσα Θεοφανώ, ποὺ ἐλεοῦσε τοὺς φτωχούς, καὶ ὁ προφήτης Ἀγγαῖος, ποὺ ἐλέγχει τοὺς πλεονέκτες.
διάρκεια ὁμιλίας 31΄:16΄΄


68α΄. Η ΠΙΣΤΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
Ἔφτασε πλέον ἡ μεγάλη ἑορτή. Προπαραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου 1962, Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔρχεται νὰ μιλήσῃ στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων Καλλιθέας. Θὰ πάρῃ τὸ θέμα ἀπὸ τὸν ἀπόστολο τῆς ἡμέρας. Ἀρχίζοντας ὅμως τὴν ὁμιλία του καὶ θέλοντας νὰ ἔχῃ τὴν προσοχὴ τῶν ἐκκλησιαζομένων σ᾽ αὐτὰ ποὺ θὰ τοὺς πῇ, ζητεῖ ἀπὸ τοὺς καλοὺς ἐπιτρόπους νὰ παύσουν νὰ μετροῦν τὰ κέρματα (τὸ αἴτημα γιὰ τὴν κατάργησι τῶν δίσκων στοὺς ναοὺς σιγὰ - σιγὰ ἐπικράτησε• σήμερα ἡ ἐνόχλησι αὐτὴ δὲν ὑπάρχει πλέον στὴ λατρεία). «Κοσκινίζοντας» τὸ ἐκκλησίασμα θὰ πῇ τὸν κρίσιμο λόγο• «Ἀμφιβάλλω ἂν στὴν ἐποχή μας ὑπάρχουν 100 πιστοὶ Χριστιανοί…».
διάρκεια ὁμιλίας 23΄:47΄΄


68β΄. «ΝΗΦΕ ΕΝ ΠΑΣΙ»
Ἔφτασε καὶ τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἡ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. Τὴν τελευταία αὐτὴ Κυριακὴ τοῦ χρόνου, 30 Δεκεμβρίου 1962, ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Τριάδος Ν. Φιλαδελφείας, ὁ ὁποῖος ἀνεγειρόταν μὲ τὴ βοήθεια τῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς. Τὴν ἐνορία ἐποίμαινε ὁ εὐλαβέστατος ἱερεὺς καὶ θεολόγος π. Χρῆστος Τσιαμπούρης, γέροντας σήμερα. Τὸ κήρυγμα εἶνε ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς ἡμέρας. Ὑπενθυμίζει τὸ καθῆκον τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, ἐκφράζει δὲ τὴ λύπη κάθε πιστοῦ, διότι ἡ Κυριακὴ αὐτὴ διὰ βασιλικοῦ διατάγματος κηρύχθηκε ἐργάσιμη, ἔγινε μία ἁπλῆ καθημερινή, μὲ ἀνοιχτὰ τὰ καταστήματα. Ἐπειδὴ ἀπευθύνεται σὲ Μικρασιᾶτες, τοὺς λέει ὅτι καὶ ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος (Χατζησταύρου) ἀρχικὰ ἦταν μητροπολίτης Ἐφέσου.
διάρκεια ὁμιλίας 29΄:16΄΄

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ν᾽ ἀπευθύνωνται στὴν διεύθυνσι:

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments