- Ειδήσεις

 
Τὸν μῆνα Δεκέμβριο 2012 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου σκέπασαν χιόνια καὶ οἱ ἐπισκέψεις δὲν ἦταν εὔκολες. Τὸ καντήλι καίει πάντα, νύχτα καὶ μέρα. Ὅσοι ἔρχονται νὰ
προσευχηθοῦν ἀσπάζονται τὸν ξύλινο σταυρό, εὔχονται γιὰ τὴν ἀνάπαυσί του καὶ ζητοῦν τὴν εὐχή του. Ἡ μορφή του ζωντανεύει τὴν ὥρα τῆς λατρείας, ὅταν διαβάζονται τὰ κηρύγματά του ἀπὸ τὴν «Κυριακή». 
 
Ἔγγραφα - ἄρθρα 
 
Τὸν μῆνα Δεκέμβριο 2012 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 712/Δεκέμβριος 2012 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Τὸ “ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα”», «Τί περιθώρια ἀπομένουν;» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Ἡ καθημερινὴ ἐφημερίδα «Δημοκρατία» μαζὶ μὲ τὸ φ. 179 (585) τοῦ Σαββάτου 1-12-2012 προσέφερε στοὺς ἀναγνῶστες της καὶ δεύτερο ψηφιακὸ δίσκο ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Οἱ ἱστορικὲς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης – Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὁ φλογερὸς ἱεροκήρυκας» μὲ ὁμιλίες του ὑπὸ τὸν τίτλο «1. Ἡ κατάρα τοῦ ἔθνους. 2. Ἡ δύναμη τοῦ ἔθνους. 3. Ἡ ἅλωση τῆς κοινωνίας».

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1790/2-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1992), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΔ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Τὸ “Κύριε, ἐλέησον” μὲ ὅλη τὴν καρδιά».

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ προσέξουμε τὴν οἰκογένεια» (φ. 4-12-2012, σ. 16-17).

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ ὑπακοῆς – “Κύριε, …μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου” (Ματθ. 8, 8)» (φφ. 5 καὶ 6-12-2012, σ. 17).

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ψυχικῶς παράλυτοι» (φφ. 7 καὶ 11-12-2012, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1791/9-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1964;), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ὁ ὑποκριτής».

 

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀνθρώπου» (φφ. 12 καὶ 13-12-2012, σ. 17).


9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1792/16-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ τοῦ Λουκᾶ καὶ μὲ θέμα «Ἡ θεία κλῆσις».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει διάβολος» (φ. 18-12-2012, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ θεία κλῆσις – “Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα” (Λουκ. 14,17)» (φ. 20-12-
2012, σ. 17).

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ» (φ. 21-12-2012, σ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1793/23-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μὲ θέμα «Τὸ “ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα”». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σ. 1).

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1794/ 25-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1959), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντομευμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ θέμα «“Ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”».

15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1795/ 30-12-2012 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1943), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο καὶ ἐλαφρὰ συντομευμένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ θέμα «Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός;».

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Γιατί ἄργησε; (“Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου”)» (φ. 135/Δεκέμβριος 2012, σ. 10). 
 
Ἐλήφθησαν 
 
1. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Μοναχικὰ ἐντρυφήματα, ἔκδοσις μοναστικῆς ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος - Θεσσαλονίκη 19822, σσ. 238.

2. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Ἐξ ἐρήμου διατυπώσεις – τόμ. Ε΄, ἔκδοσις μοναστικῆς ἀδελφότητος Δανιηλαίων, 1985, σσ. 255.

3. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Πατρικαὶ διδαχαί – τόμ. Γ΄, ἔκδοσις μοναστικῆς ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος - Θεσσαλονίκη 19892, σσ. 237.

4. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Ἀγγελικὸς βίος, ἔκδοσις μοναστικῆς ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος - Θεσσαλονίκη 19994, σσ. 185.

5. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Συμβουλευτικὸν περὶ χριστιανικῆς τελειότητος, ἔκδοσις ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος 2009, σσ. 173.

6. Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Περὶ παρθενίας, ἔκδοσις ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος 2009, σσ. 78.

7. Ἅγιος Νεκτάριος - Δανιὴλ Κατουνακιώτης – Ἀναφορὰ στὴν ἀλληλογραφία τους, εἰσαγωγὴ πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, ἔκδοσις ἱ. Ἡσυχαστηρίου Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, Ἅγιον Ὄρος 1997, σσ. 195.

8. ἀρχιμ. Εἰρηναίου Ἰ. Χατζηεφραιμίδη, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Πραγματιστὴς τοῦ παρόντος, ὁραματιστὴς τοῦ μέλλοντος, ἔκδ. Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 407.

9. Παναγιώτου Ἰ. Μπούμη, Ἀναψηλάφηση τῆς δίκης τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς (αὐτο)καταδίκης τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ἐκδόσεις 89.5 Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2012, σσ. 156.

Comments