- «ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΘΡΗΣΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, μὲ
πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν μικρῶν καταστημάτων.

Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθηκε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύεται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι τάχα χάριν οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότητα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.

Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν ἀγορά, ὅπως διαμηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ καθιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο Κράτος. Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλήλους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέτρο.

 

Comments