- ΜΗΝΥΜΑ (Danielle Bonny)

Μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἀπέστειλε μία ἐν Χριστῷ ὀρθόδοξη ἀδελφή,
ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ κατοικεῖ στὴν ἙλλάδαΕὐλογεῖτε. Εἶμαι ξένη, ἀπὸ τὴ Γαλλία. Ζῶ στὴν Ἑλλάδα 20 χρόνια. Πρώην Καθολική, ἀσπάσθηκα τὴν Ὀρθοδοξία πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια. Ἔφυγα ἀπὸ τὸ «θέατρο», διότι μοῦ ἀποκαλύφθηκε ἡ Ἀλήθεια.


Μὲ τὴν ἀνάγνωσι τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ Ψαλτηρίου καὶ τὸν ἐκκλησιασμὸ ἦρθα σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Οὐδέποτε ἡ δυσκολία ποὺ ἀντιμετωπίζω στὴν κατανόησι τῶν Γραφῶν ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο στὴν κοινωνία μου μὲ τὸν Θεό.

Τὸ κάθε τι ἔχει λόγο ποὺ ὑπάρχει ὅπως ὑπάρχει. Ὁ Θεὸς μὲ τὴ χάρι Του ἀναπληρώνει ὅλα μας τὰ κενὰ καὶ τὶς ἐλλείψεις.

Ἂς μὴ γίνῃ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λόγια… Ἂς μὴν τὰ φέρουμε ὅλα κομμένα καὶ ῥαμμένα στὰ ἀνθρώπινα μέτρα μας.

Τόσα φωτεινὰ παραδείγματα σύγχρονων ἁγίων καὶ γερόντων οἱ ὁποῖοι κατεῑχαν ἐλάχιστη κατὰ κόσμον μόρφωσι καὶ ὅμως ἦταν τόσο πλούσιοι κατὰ Θεόν. Σήμερα γεμίσαμε ἀπόψεις, ὅλοι ἔχουμε ἀπόψεις γιὰ τὰ πάντα.

Πολλὰ λέμε γιὰ τὸ Θεό, ὅμως λίγα βιώνουμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέμε. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μιὰ θρησκεία, ἕνας σύλλογος, ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός· εἶναι ἡ ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.


Ἔτσι τὸ ζῶ, ἔτσι αἰσθάνθηκα ὅταν μὲ καλωσώρισε. Σ᾽ αὐτὸ τὸ σπίτι εὔχομαι νὰ παραμείνω μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ μέχρι νὰ ἀναχωρήσω γιὰ τὴν αἰώνια πατρίδα μας, αὐτὴν ποὺ χάσαμε καὶ ποθοῦμε ὅλοι.

Τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν ὄχι ὡς αὐτοσκοπὸς ἀλλὰ ὡς μέσο γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεό
. Καρδιακά, ὄχι ἐγκεφαλικά. Τὸν Θεὸ δὲν τὸν βρίσκει κανεὶς μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, γι᾿ αὐτὸ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος ὅτι «ἕνας ἀναστεναγμὸς μὲ πόνο ψυχῆς ἀξίζει 1000 “Κύριε, ἐλέησον”»…[περ. ΕΡΩ, τ. 2/Ἀπρίλ. – Ἰούνιος 2010, σ. 87]Ἡ ἀπόφασί της νὰ γράψῃ, ὅπως εἶπε, ἦταν ἐντελῶς αὐθόρμητη, κατόπιν μελέτης διαφόρων ἄρθρων ποὺ ἀναφέρονταν στὴν ἐπιθυμία μερικῶν γιὰ ἀλλαγὴ τῆς λειτουργικῆς μας γλώσσας. Ἐντύπωσι προκαλεῖ τὸ γεγονὸς πὼς προσεγγίζει τὸ θέμα μὲ βαθειὰ πίστι καὶ ὄχι μὲ ὀρθολογιστικὸ πνεῦμα. Οἱ νεοφώτιστοι πολλὲς φορὲς δίνουν μαθήματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ὅταν ἐμεῖς ποὺ γεννηθήκαμε μέσα στὴν Ὀρθοδοξία λοξοδρομοῦμε σὲ δυτικὲς ἀτραποὺς τύπου Βαρλαάμ.


Comments