- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 52ο - 53ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


52α΄. ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!


Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 8 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1962, εἴκοσι μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα. Ὅπως γνωρίζουμε, τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καλλιεργεῖται ἡ ἐγρήγορσις καὶ φροντίδα γιὰ τὰ μεγάλα καὶ σοβαρὰ ζητήματα. Μέσα στὸ κλίμα αὐτὸ καὶ ὁ ἱεροκήρυκας Ἀθηνῶν ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀποφασίζει νὰ θίξῃ στὸ πρωινὸ κήρυγμά του ἕνα θέμα μὲ μεγάλη παιδαγωγικὴ σπουδαιότητα. Μιλάει στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τῆς περιοχῆς Βύρωνος. Ἡ ἐνορία αὐτὴ τότε ὑπαγόταν στὴ μεγάλη ἀρχιεπισκοπὴ τῆς πρωτευούσης• σήμερα ἀνήκει στὴν ἱερὰ μητρόπολι Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ. Ὁ ὁμιλητὴς θέλει νὰ καταλήξῃ μὲ ἐλπίδα, δὲν μπορεῖ ὡστόσο νὰ μὴν ἐλέγξῃ τοὺς γονεῖς καὶ πρὸ παντὸς τὸ κράτος γιὰ τὶς εὐθῦνες τους ἀπέναντι στὴ νεολαία.
διάρκεια ὁμιλίας 17΄:07΄΄

52β΄. ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΖΗΤΑΤΕ;

Τελευταία Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ 1962, Πέμπτη (Ε΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 15 Ἀπριλίου. Ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστῖνος κηρύττει στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ, στὰ νοτιοανατολικὰ προάστια τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ ὁδὸς Αἰόλου, ποὺ ἀναφέρει σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ λόγου του, εἶνε γνωστὴ στὸ ἐκκλησίασμα ὡς πολυσύχναστος ἐμπορικὸς δρόμος τῆς πρωτευούσης, ἐνῷ ἡ Παναγία ἡ Γρηγοροῦσα εἶνε ναὸς στὴν Πλάκα, κοντὰ στὴν Ἀκρόπολι, ποὺ δέχεται προσκυνητάς. Ὁ ζωηρὸς λόγος τοῦ ὁμιλητοῦ κάποια στιγμὴ θὰ κάνῃ ὡρισμένους νὰ γελάσουν, ἀλλ᾽ αὐτὸς θὰ πῇ ἔντονα «Σὲ παρακαλῶ, σὲ παρακαλῶ!» καὶ θὰ τοὺς ἀνακαλέσῃ στὴν σοβαρότητα.
διάρκεια ὁμιλίας 19΄:31΄΄

53α΄. ΒΑΛΕ ΝΕΟ ΕΝΔΥΜΑ

Ἦρθε ἡ ἄνοιξι. Ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ τελείωσε καὶ τώρα ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Πρωὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 22 Ἀπριλίου τοῦ 1962, καὶ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα νὰ κηρύξῃ. Γιὰ ἄλλες ὁμιλίες του γνωρίζουμε ποῦ ἐκφωνήθηκαν, γιὰ τὴν ὁμιλία αὐτὴ εἶνε ἄγνωστος ὁ ναὸς ποὺ ἔγινε• οὔτε ἐξωτερικὴ οὔτε ἐσωτερικὴ μαρτυρία ἔχουμε. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα πειρασμὸ ἰσχυρὸ ἀποτελοῦσε ὁ κινηματογράφος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀκοῦμε τὸν κήρυκα νὰ ἐφιστᾷ τὴν προσοχή• ἦταν περίπου ὅ,τι εἶνε σήμερα ἡ τηλεόρασι. Ἀναπτύσσοντας τὸ θέμα του θὰ θυμηθῇ καὶ ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια μία στιχομυθία μὲ τὸν ἀείμνηστο πατέρα του, ποὺ τοῦ ἐξηγοῦσε τί θὰ πῇ «φόρεσε τὸ μαῦρο πουκάμισο»…

διάρκεια ὁμιλίας 21΄:05΄΄

53β΄. «ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ…»

Στὸν ἱ. ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου Γούβας - Ἀθηνῶν, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φιλολάου, μεταξὺ Παγκρατίου καὶ λεωφόρου Βουλιαγμένης, κηρύττει ὁ π. Αὐγουστῖνος μετὰ τὸ Πάσχα τοῦ 1962. Πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ 6 Μαΐου. Τὴν ὥρα τοῦ κηρύγματος ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα καὶ εἶνε χείμαρρος. Μεθάει ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ λόγος του ξεχειλίζει σὰν ποτάμι. Παρ᾽ ὅλο τὸν ταχὺ ῥυθμὸ τῆς ὁμιλίας, δὲν προλαβαίνει καὶ πάλι νὰ πῇ ὅλα ὅσα θὰ ἤθελε. Ὁ χρόνος δὲν τοῦ φτάνει. «Δὲν ἔχω καιρό», τὸν ἀκοῦμε νὰ λέῃ. Κάπου πάει νὰ ἐλέγξῃ τὴ φιλαργυρία τῶν σημερινῶν ἐκπροσώπων τῆς θρησκείας, μὰ τὸ παρατρέχει, ἁπλῶς τὸ ὑπαινίσσεται.

διάρκεια ὁμιλίας 20΄:38΄΄

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments