- ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Τ
ὸν Φεβρουάριο 2013 τὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ γέρ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου δέχθηκε τοὺς ἑξῆς:


-Τὴν Παρασκευὴ 8-2-2013 ἡ ὁσιολογ. μοναχὴ Μελάνη, καθηγουμένη τῆς ἱ. μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος - Θεσσαλονίκης, μαζὶ μὲ μέλη τῆς συνοδείας της.
-Τὴν Τετάρτη 20-2-2013 ὁ αἰδ. Κωνσταντῖνος Καλεάδης, κληρικὸς τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, συνοδεύοντας τὸν Ἁγιορείτη γέροντα π. Κοσμᾶ ἐτέλεσαν τρισάγιο.
-Τὴν ἴδια μέρα ὁ ἱερομ. π. Ἠλίας, ἀπὸ τὴν Πάτμο, ἐτέλεσε τρισάγιο συνοδευόμενος ἀπὸ τὸ ζεῦγος Γιαγκουλίδη.
-Τὴν Τρίτη 26-2-2013 στὸν τάφο τοῦ γέροντος ἐτέλεσε τρισάγιο ὁ σεβ. μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος.
-Τὴν Πέμπτη 28-2-2013 ὁ γέροντας Εὐδόκιμος τῆς ἱ. μονῆς Παναχράντου Ἄνδρου, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς πατέρας Ἀέτιο καὶ Χριστόδουλο, μετέφεραν στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης γιὰ προσκύνησι τὴν τιμία κάρα τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγ. Παντελεήμονος καὶ προσκύνησαν στὸν τάφο (φωτ.).

Η τιμία κάρα τοῦ ἁγ. Παντελεήμονος στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου
Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 714/Φεβρουάριος 2013 φ. τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Οὔτε ἕνα γιῶτα!», «Γιὰ τὴν ἐπιχειρουμένη κατάλυσι τῆς Κυριακῆς ἀργίας» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δικαιοσύνη καὶ ἔλεος» (φ. 1-2-2013, σ. 17).

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7482/2-2-2013 (2001) φ. τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19622)• ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μὲ θέμα «Ὁ πρεσβύτης Συμεών».

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8192/3-2-2013 (2001) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1962 ἢ 19642)• ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ΙΕ΄ Κυριακῆς (ΙΕ΄ Ματθ.) μὲ θέμα «Διαμάντια τοῦ Χριστοῦ».

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ κατὰ Θεὸν διχασμός – “Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν” (Ἰω. 7,43)» (φφ. 5 καὶ 6-2-2013, σ. 17).

6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7502/6-2-2013 (2001) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19742), ποὺ τώρα συντετμημένο ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Φωτίου μὲ θέμα «“Μία ποίμνη, εἷς ποιμήν” (Ἰω. 10,16)».

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀληθινὴ ἀλλαγή; Μόνο ὁ Χριστός!» (φ. 8-2-2013, σ. 17).

8) Ἡ καθημερινὴ ἐφημ. «Δημοκρατία» μαζὶ μὲ τὸ φ. 234(640) τοῦ Σαββάτου 9-2-2013 προσέφερε στοὺς ἀναγνῶστες της καὶ τὸ γνωστὸ βιβλίο του «Κυριακή».

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8452/10-2-2013 (2002) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία τοῦ 19782, ποὺ ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Γιατί ζοῦμε;».

10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1798/12-2-2013 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ σύνθεσι δύο κειμένων, ἑνὸς γραπτοῦ κηρύγματος τοῦ 1951 καὶ ἑνὸς ἀποσπάσματος ἄρθρου τοῦ 1954-55• ἐκδίδονται ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγ. Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας μὲ θέμα «Οὔτε ἕνα γιῶτα» (δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φ. τῆς «Σπίθας»).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί ζοῦμε; – “Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ…” (Ματθ. 25,26)» (φφ. 12 καὶ 13-2-2013, σ. 17).

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κάνε τὸ καλό» (φ. 14-2-2013, σ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8462/17-2-2013 (2002) φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19812), ποὺ ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ΙΖ΄ Κυριακῆς τῆς Χαναναίας μὲ θέμα «Ὑπόδειγμα πίστεως».

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐπιμονὴ στὴν προσευχή – “Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν” (Ματθ. 15,23)» (φ. 19 καὶ 21-2-2013, σ. 17).

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τί εἶνε τὸ σῶμα μας; – “Ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος” (Β΄ Κορ. 6,16)» (φφ. 22 καὶ 26-2-2013, σ. 17).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7492/24-2-2013 (2001) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ 19612), ποὺ ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου & Φαρισαίου μὲ θέμα «Σύγχρονοι ὑπερήφανοι».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε» (φ. 28-2-2013, σ. 17).

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ ἐκστρατεία τῶν ἀθέων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας» (φ. 137/Φεβρουάριος 2013, σ. 10).

19) Στὸ περιοδικὸ «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τ. 53/ Ὀκτ.-Δεκ. 2012 γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὸν π. Αὐγουστῖνο στὸ ἄρθρο «Κοινωνικὰ Θέματα• “Ρομὰ” ἢ “Ἀθίγγανοι” ἢ κοινῶς “Γύφτοι”, ἁγνοὶ καὶ ὑγιῶς ἐθνικῶς, θρησκευτικῶς καὶ κοινωνικῶς σκεπτόμενοι, μᾶς διδάσκουν πῶς νὰ ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας, τὴν οἰκογένειά μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία», σσ. 50-61, ἐνῷ καὶ στὸ ἐξώφυλλο ὑπάρχει σχετικὴ φωτογραφία μὲ τὸν τίτλο• «Ὁ Θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος τὸ ἔτος 1968 κατηχῶν τοὺς ἀθιγγάνους καὶ ἀναγεννῶν αὐτοὺς εἰς πρότυπα εὐσεβείας, ταπεινοφροσύνης, τάξεως, καθαριότητος, ἡσυχίας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας!!!».


Ἐλήφθησαν1. Θεομητορικόν, ἐκδ. ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἑορδαίας, Φλώρινα 2013, σσ. 144.

2. Ἡ ὁδὸς τῶν δακρύων (κατὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸ νέο Θεολόγο), ἐπιμ. ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Εὐθυβούλου, ἔκδ. Ὀρθοδ. πνευματ. κέντρου Λεμεσοῦ, σσ. 32.

3. Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ, ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας, ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ ἱερομον. Δημητρίου Καββαδία, Χίος 2012, σσ. 72.

4. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Προφητικοὶ λόγοι ἀφυπνίσεως γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας – ἄρθρα γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὴν Πατρίδα, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 128.

5. ἐπισκόπου Ἐλαίας Θεοδωρήτου Τσιριγώτη, ἀποφοίτου, πρ. καθηγητοῦ τῆς Πατμιάδος τοῦ Γένους Σχολῆς, Πανηγυρικὸς λόγος ἐπὶ τῇ τριακοσιοστῇ ἀμφιετηρίδι (͵αψιγ΄-͵βιγ΄) ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς πανευφήμου Πατμιάδος τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐκφωνηθεὶς τῇ ΙΖ΄ Ἰανουαρίου ͵βιγ΄ ἑορτῇ τοῦ κτήτορος αὐτῆς ὁσίου Μακαρίου ἱεροδιακόνου τοῦ Καλογερᾶ, Ἀθῆναι ͵βιγ΄, σσ. 20.

6. ἀρχιμ. Ἀθανασίου Γ. Σιαμάκη, Παράκλησις Γραφῶν – σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους, ἐκδόσεις «Κάλαμος», Ἀθήνα 2012, σσ. 279.

7. ἀρχιμ. Νικηφόρου π΄΄Χρ. Μανάδη & πρωτοπρ. Θεοφίλου Π. Φραγκουλίδη, 40χρονα ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Σκέπης Πτολεμαΐδος (1972-2012), ἔκδοσι Ἱ. Ν. Ἁγίας Σκέπης, Πτολεμαΐδα 2012, σσ. 426.

8. Βασιλείου Π. Μουστάκη δ.θ., Στὰ ἴχνη τοῦ Ἀρχιποίμενος – ὀρθόδοξο κυριακοδρόμιο μὲ ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα ὅλου τοῦ ἔτους, πρόλογος - ἐπιμέλεια Π. Β. Πάσχου ὁμοτ. καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκδόσεις «Παρρησία», Ἀθήνα 2012, σσ. 279.

9. Φιόντορ Μ. Ντοστογιέφσκι, Ὁ μέγας ἱεροεξεταστής (ἤγουν, περὶ δαιμονολογίας τῆς παπικῆς ἐξουσίας), εἰσαγωγὴ - μετάφραση - θεολογικὸς καὶ φιλολογικὸς σχολιασμὸς Ἀντώνη Ἰακ. Ἐλευθεριάδη, ἐκδ. Σύγχρονη Πέννα, Ἀθήνα 2013, σσ. 125. Ὁ πρόλογος ἀναδημοσιεύθηκε στὶς σσ. 2-3 τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας».

10. Γιώργου Ἀνωμερίτη, Πατριαρχικὰ σιγίλλια πρὸς τὰ ἁγιονήσια τῶν Κυκλάδων 1553-1821, ἐκδ. Μίλητος, Ἀθήνα 2012, σσ. 413.

11. Βασίλη Βασιλείου, Ὁ ἱστορικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἄρπερας στὴν Τερσεφάνου, ἔκδ. ἱ. ναοῦ ἁγ. Μαρίνας καὶ ἁγ. Νεκταρίου Τερσεφάνου, Λάρνακα 2011, σσ. 76.

12. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Ἀναστάσιμο Γεροντικό, ἐπιμ. ἀρχιμ. Ἐπιφανίου (Εὐθυβούλου), ἔκδ. Ὀρθοδ. πνευματ. κέντρου Λεμεσοῦ, Λεμεσὸς - Κύπρος 2012, σσ. 84.

13. Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου, Μπροστὰ στὶς αἰώνιες ἀλήθειες (ὀρθόδοξοι στοχασμοί, σκέψεις καὶ ἑρμηνεῖες), Χίος 2012, σσ. 159.

14. ἱεροψάλτη Μάρκου Σκουλάτου, Μυριπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου (ἔμμετροι βίοι ἁγίων), γλωσσικὴ καὶ μετρικὴ ἐπιμ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος, τ. 1ο, Νάξος 2011, σσ.328.

15. Βίος - μαρτύριον - ἀκολουθία τῶν ἐν Ἄθῳ ὁσιομαρτύρων Θεοφάνους καὶ Παϊσίου τῶν κολλυβάδων Ἁγιαννανιτῶν, ἐπιμ. ἔκδοσις Κ.Β. Δημητρᾶς, Μεσολόγγι 2012, σσ. 80.

16. Ἱερὰ μονὴ Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, 2006, σσ. 186.

17. Πανηγυρικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ ἀγαρηνῶν, ἐπιμ. Ἐλευθέριος Χαμπεσῆς, ἔκδ. ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἱ. Σκήτης Καυσοκαλυβίων, Ἅγ. Ὄρος 2011, σσ. 80.

18. Παρακλητικὸς κανὼν καὶ 24 οἶκοι εἰς τὴν ἁγίαν Τριάδα, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, σσ. 39.

19. Πρακτικὸς ὁδηγὸς ἐξομολογουμένου• ἡ ἐξομολόγηση βῆμα - βῆμα, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, 20122, σσ. 47.

20. Διαχρονικὲς λυτρωτικὲς ἀλήθειες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 172.

21. Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Νικολάου ἐπισκόπου Ἀχρίδος καὶ Ἰουστίνου τοῦ Τσέλιγιε, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 88.

Comments