- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πυρφόρος κήρυξ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου

Ἅγιον Ὄρος Χριστούγεννα 2012


Τὴν Ὑμετέραν ἀγαπητὴν ἡμῖν Πανοσιολογιότητα φιλαδέλφως ἐν Κυρίῳ ἐπιφανέντι προσαγορεύομεν.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὰς ἁγίας ἑορτίους εὐχάς Σας, ὡς καὶ διὰ τὸ ἀποσταλὲν ὑπὸ τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ἐκδοθὲν ἡμερολόγιον τοῦ ἀειμνήστου καὶ ἐν οὐρανοῖς ἀναπαυομένου πυρφόρου κήρυκος τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου…

Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας
Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος
καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ――― * ―――


Εἴθε ὁ Κύριος νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα Του


Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Πάντων 4-1-2013

Ἀγαπητοί μοι ἀδελφοί, π. Χρυσόστομε, μετὰ τῆς ἱερᾶς συνοδείας σας, εὐλογεῖτε.

…Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα Του καὶ νὰ ἐλεήση τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν μεγάλο κατατρεγμὸ καὶ τὴν μεγάλη φτώχεια, χάριν τοῦ πλήθους τῶν Ἑλλήνων ἁγίων.
Καὶ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνας νὰ μᾶς φωτίζει νὰ εἴμεθα χριστιανοὶ ὄχι στὸ ὄνομα καὶ στὴν πρᾶξι εἰδωλολάτρες, ἀλλὰ χριστιανοὶ πιστοὶ ζωντανοὶ ὅπως οἱ προπάτορές μας…

Μὲ πολλὴ ἀγάπη
Αὐγουστῖνος ἱερομ.


――― * ―――


Δὲν πρέπει νὰ κρυβώμεθα


Ἅγιοι Ἀνάργυροι 16-01-2013

Σεβαστὲ καθηγούμενε μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας σας…,

Λάβετε καὶ πάλιν τὸ ἄροτρον τῆς γλυκυτάτης ᾽Ορθοδοξίας καὶ ὡς ἄξιος διάδοχος τῆς ἀειθαλοῦς δρυὸς τῆς Φλωρίνης ἀνακατασκευάσατε καὶ λαλήσατε τὶς διδαχὲς ἐκείνου, τοῦ μεγάλου ποδηγέτου ποιμενάρχου καὶ πνευματικοῦ μας πατρὸς κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὁ ὁποῖος ἐπὶ 2 χρυσᾶ ἰωβηλαῖα ἐκήρυξεν Χριστὸν καὶ Ἑλλάδα…

Εἴμαστε τέκνα τοῦ ἰδίου πνευματικοῦ πατέρα. Δὲν πρέπει νὰ κρυβόμεθα ποτέ. Ἐχειροτονήθην διάκονος στὶς 13 Φεβρουαρίου 1977 εἰς Ἁγίαν Παρασκευὴν πόλεως Φλωρίνης, πρεσβύτερος στὶς 9 Ἰουλίου 1978 εἰς Κοίμησιν Θεοτόκου Ἀτραποῦ Φλωρίνης. Καὶ μετὰ ὀλίγα ἔτη [μετετέθην] εἰς Ἀθήνα…

Εὔξασθε - Ὑγιαίνετε - Γρηγορεῖτε

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης
Ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσιν
ἱερεὺς Ἰωάννης Κ. Γκάνος


――― * ―――


Μιὰ ἐλπίδα

Ἀθήνα 14/2/13

Σεβαστοὶ πατέρες, εὐλογεῖτε.

…Περιμένω μὲ χαρὰ κάθε μήνα τὴν «Σπίθα». Εἶναι μιὰ δροσιὰ στὴν ψυχὴ μιὰ ἐλπίδα καὶ ἀνακούφιση.

Θέλω νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ θυμηθεῖτε στὴν προσευχή σας τὴν οἰκογένειά μου… Εἶμαι ἀσθενὴς μὲ πολλὲς εὐλογίες ποὺ δὲν τὶς ἀξίζω…

Τὴν εὐχή σας καὶ σᾶς εὐχαριστῶ
Μάχη Κορίκη


――― * ―――Νὰ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου

30 Ἰανουαρίου 2013

Πρὸς τὸ σεβαστὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» καὶ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ὡραῖο καὶ ὠφέλιμο περιοδικό σας. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δυναμώνει καὶ νὰ σᾶς στηρίζει ὥστε νὰ συνεχίζετε τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου καὶ νὰ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ποὺ διψᾶμε ὅλοι ἐμεῖς νὰ τὴν ἀκούσωμε.

Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ καὶ πλούσια τὰ ἀγαθὰ τοῦ Χριστοῦ μας.

Μὲ σεβασμὸ
Λευτέρης - Πηνελόπη Σπανοῦ καὶ οἰκογένεια


――― * ―――Ἐτίμησαν τὸ Χριστιανικὸ Μοναχικὸ ῥάσο

Ἀθήνα, μεσοῦντος τοῦ πρώτου Μηνός, τοῦ Σωτηρ. Ἔτ. 2013

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Καθηγούμενε Κύριε Χρυσόστομε,
Ὁσιώτατοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Μονῆς Λογγοβάρδας.
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Γιὰ μᾶς τοὺς παληοὺς Παριανοὺς, ἡ ἠγαπημένη καὶ Ἁγία Μονή σας εἶναι ὁ Ἄθωνας τῆς Πάρου καὶ ἡ δεύτερη μετὰ τὸν παλαίφατον Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κυρίας Ἑκατονταπυλιανῆς. Ὅθεν, αἱ ἐκδημίαι τοῦ Μακαριστοῦ πατρὸς Γαβριὴλ καὶ τοῦ ἐπίσης Μακαριστοῦ πατρὸς Ἰακώβου μᾶς συνεκίνησαν πολύ.

Ὁ πρῶτος γιὰ πολλὲς δεκαετίες ὑπῆρξε τὸ δεξὶ χέρι τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Ἠλία Σιδέρη στὴν Κατοικιά, ποὺ ἀποτελοῦσε τὴν τροφοδότιδα τῆς Μονῆς, καὶ μετὰ μόνος του, ὡς ἐντόπιος, ἦτο ἐργατικὴ μέλισσα.

Ὁ δεύτερος, καίτοι ἐκ τῆς Ἑσπερίας προερχόμενος, ἐτίμησε τὸ Χριστιανικὸ Μοναχικὸ ῥάσο, μὲ τὴν ἐν γένει στάση του, τὴν εὐγένεια καὶ τὴν πιστὴ ὑπακοή του στὴν Λογγοβαρδίτικη παράδοση! Ἐμεῖς, ὡς νέα παιδιά, πολλάκις καὶ κυρίως σὲ ἐποχὴ ἐλλείψεως τῶν πάντων, δεχθήκαμε τὸ δῶρο τῆς πατερικῆς καὶ χριστιανικῆς των ἀγάπης• λίγα σῦκα, ἀμύγδαλα, μισὸ Λογγοβαρδίτικο ψωμί, λίγο λάδι καὶ μέλι κλπ. τότε ποὺ ἡ Μονὴ ἦταν ὑπεραυτάρκης καὶ μὲ πληθὺν Μοναχῶν, πάντων καὶ εἰς πάντα ἐργαζομένων.

Εἴθε ἡ Ὑπεραγία, ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ τῆς Λογγοβάρδας, διὰ τῶν πρεσβειῶν της, ποὺ ὑπὸ τὴν σκέπην Της ἐβίωσαν τὰς ἀσκητικάς των ἡμέρας, νὰ μεσιτεύσει, νὰ ἀναπαύσει τὰς ἀγαθὰς χριστιανικὰς ψυχάς των, αἰώνια καὶ εἰρηνικὰ στὴν χώραν τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς καὶ εἴθε ἀκόμη νὰ τύχουν τῆς καλῆς ἀπολογίας. Εἰς Ὑμᾶς δὲ δαψιλῆν χορηγίαν παραμυθίας καὶ κατ᾽ ἄμφω ἐνδυνάμωσιν, νὰ συνεχίζετε ὁδεύοντες τὴν ἀνηφορικὴν ἀτραπόν, τὴν ἄγουσαν εἰς τὸν Οὐρανόν, φωτιζομένην ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γένοιντο!

Θερμῶς εὐχαριστῶ διὰ τὰς ἐπὶ τῷ ἐν τροχιᾷ Νέῳ Σωτηρίῳ Ἔτει εὐχάς σας καὶ τὸ πολύτιμο ὡς ἐκ τοῦ περιεχομένου συνημμένο λίαν καλαίσθητον ἡμερολόγιον τοῦ 2013.
Καὶ πάλιν ἑρῶ, χαίρετε!

Μετὰ τοῦ δέοντος σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης
Σπ. Δελαγρ. Ναυπλιώτης


――― * ―――


Οἱ Ἕλληνες νὰ γυρίσουμε πίσω στὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας


Ἅγιοι πατέρες, εὐλογεῖτε!

Μιὰ μικρὴ συμβολὴ γιὰ τὸ ἔργο σας. Ὅπως κι ἐμεῖς ἀπ᾽ ἐδῶ μὲ τὶς προσευχὲς τῶν γερόντων μας π. Ἐφραὶμ καὶ π. Παϊσίου, εὐχόμαστε ἡ Πατρίδα μας καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ γυρίσουμε πίσω στὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας…

Ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν σας
Ἀριστοτέλης, Εὐγενία Μακροδημήτρη


――― * ―――Ὁ λόγος του γάργαρη πηγὴ

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε πατέρα Χρυσόστομε εὐλογεῖτε!…

Εὔχομαι τὸ γράμμα μου νὰ σᾶς βρεῖ μὲ τὸ καλὸ μετὰ τῆς ἱερῆς σας συνοδείας. Ὀνομάζομαι Ἀγγελικὴ Βογδάνη…

Ἡ καταγωγή μου εἶναι ἀπὸ τὴν Φλώρινα, ἀπὸ τὸ Ἀμμοχώρι κι ὁ σύζυγός μου εἶναι ἀπὸ τὸ χωριὸ Παπαγιάννης. Χρωστᾶμε πολλὰ στὴν Πάρο, ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ πνευματικὴ Ἑλλάδα καὶ ὄχι μόνο. Γιατὶ μᾶς δώσατε τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο Πατέρα! Ποιμενάρχη! καὶ Πατριάρχη τῆς Ὀρθοδοξίας!…

Εἶμαι 65 χρονῶν. Ὅταν ἦρθε ὁ γέροντας στὴν Φλώρινα ἑτοίμαζα τὰ χαρτιὰ νὰ ἔρθω στὴν Αὐστραλία. Ἐκείνη τὴν ἱστορικὴ καὶ εὐλογημένη ἡμέρα ἤμουν στὴν Φλώρινα –19 χρονῶν τότε– καὶ εἶδα τὴν λαοθάλασσα καὶ ἀποροῦσα! Τί γίνεται ἐδῶ; Ἀνέβηκα σὰν τὸν Ζακχαῖο στὴν συκομουριὰ καὶ μόλις τόσο ποὺ τὸν εἶδα! Τότε (1967) θὰ γινόταν ἡ ἐνθρόνισί του• ποῦ νὰ ἤξερα τότε! Δὲν τὸν ξαναεῖδα παρὰ ὕστερα ἀπὸ 30 χρόνια ποὺ ἦρθα στὴν Ἑλλάδα. Κι ἂν δὲν τὸν ἔβλεπα τόσα χρόνια, ὅμως ὁ λόγος του σὰν γάργαρη πηγὴ ἔφτασε στὴν Αὐστραλία καὶ πότισε τὰ διψασμένα ἐλάφια, ξύπνησε συνειδήσεις καὶ ὕψωσε τὴν Φλώρινα.

Ποιός μᾶς λογάριαζε ὣς τότε; Μᾶς λογάριαζε ὅμως ὁ Θεός• ἴσως γιατὶ ἤμαστε παρὰ τὶς ἁμαρτίες μας εὐγενικοὶ ἄνθρωποι, καθὼς μᾶς ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας καὶ ὁ Γέροντας πάντα ἔλεγε τὴν ἀλήθεια. Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε.


――― * ―――


Βρίσκεται στὸν ὄμορφο Παράδεισο

Ἐν Καλαμάτᾳ

Ἅγιοι πατέρες,
Στεργιοπούλου Δόμνα λέγομαι, τὴν εὐχή Σας. Εὔχομαι καλὴ χρονιὰ ὑγεία καὶ κουράγιο γιὰ νὰ συνεχίσετε μὲ τὴ δύναμη τοῦ Κυρίου τὴν Χριστ. Σπίθα…

Καὶ νὰ μὴ λησμονήσω• πρὶν πολλὰ χρόνια ὁ Σεβασμιώτατος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ποὺ εἶχα τὸν ἄντρα μου ἄρρωστο μὲ ἐγκεφαλικὸ καὶ βηματοδότη, πόσο μὲ εἶχε βοηθήσει. Καὶ ὄχι μόνο ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ τηλέφωνο μὲ ἔπαιρνε νὰ ρωτήση, πῶς εἶναι καὶ αὐτὸς μοῦ πρωτόστειλε τὴ Χριστ. Σπίθα. Πόσο μοῦ λείπει! Ἔχω τὴν φωτογραφία του καὶ τὸν κοιτάζω. Χαίρομαι ὅμως, γιατὶ βρίσκεται στὸν ὄμορφο Παράδεισο μὲ τὸ Χριστό, τοὺς Ἀγγέλους καὶ Ἀρχαγγέλους ἡ ὄμορφη ψυχή του, ποὺ σήμερα πολὺ λίγοι πᾶνε. Ἐδῶ… ἀδιαφοροῦν…


――― * ―――


Εὐλογήθηκε ἡ πατρίδα μας


Ἀθήνα 1/1/13

Σεβαστὲ Γέροντα,

Σήμερα, παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, ἔλαβα μὲ ξεχωριστὴ συγκίνηση τὶς εὐχές σας καὶ τὸ πολύτιμο ἡμερολόγιο ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴν αἴσθηση ἑνὸς μηνύματος ἀπὸ τὸν παράδεισο, ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύεται ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης Αὐγουστῖνος.

Εὐλογήθηκε ἡ πατρίδα μας καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἀκροατὲς τῶν θεόπνευστων κηρυγμάτων του.

Εὐχηθῆτε, παρακαλῶ, …νὰ ἐμπνέη καὶ σὲ μᾶς τὴν δύναμη τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ γνήσιου εὐαγγελικοῦ λόγου ποὺ μὲ τόσο ζῆλο μεταλαμπάδευσε στὶς ψυχές μας.

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστῶ καὶ ἀσπάζομαι μὲ βαθειὰ ἐκτίμηση καὶ σεβασμὸ τὴν δεξιάν σας
Νίκη Καπόλλα


――― * ―――Εὐχαριστίες

Εἶμαι ὁ διαχειριστὴς τοῦ blog "....."• κατάγομαι ἀπό .... Φλώρινας καὶ μένω στὴν K....

Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐξομολογηθῶ ὅτι προσωπικὰ γιὰ μένα ὁ λόγος τοῦ π. Αὐγουστίνου εἶναι μία ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ποὺ ἀνακάλυψα μόλις τὸν τελευταῖο καιρό.

Πέρασα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς μου μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὅταν ἔμενα στὸ χωριὸ ἤμουν ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν γενικὴ ἀντίληψη ὅτι ὁ πατὴρ Αὐγουστίνος ἦταν «ἕνας φανατικός»...

Δυστυχῶς, ἔπρεπε νὰ φτάσω ἐδῶ γιὰ νὰ ἀνακαλύψω ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ τοῦ θεωρούμενου «ὀπισθοδρομικοῦ» ἀνθρώπου ἦταν προφητικὸς καὶ ἔτη φωτὸς μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή του...

Νὰ εἶστε καλὰ νὰ διαδώσετε τὸν λόγο καὶ τὸ ἔργο του.
Τ. Φ. 

Comments