- Ἡ ῾Ρωσικὴ Ἐκκλησία γιὰ τὸ «ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα»Θ
έση γιὰ τὸ θέμα τοῦ λεγόμενου «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος», γράφει ἡ Romfea.gr, πῆρε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνεδρίαζε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μόσχας.«Ἡ Ἐκκλησία», ἀναφέρει ἡ Ἱ. Σύνοδος, «θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς ἀναγνώρισης καὶ αὐτοματοποιημένα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων καὶ ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς».Σὲ ἄλλο σημεῖο ἡ Ἱ. Σύνοδος ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν νέα τεχνολογία θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζει τὶς κινήσεις, τὶς ἀγορές, τὶς πληρωμές, τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ ἄλλες δρατηριότητες τῆς προσωπικῆς ζωῆς».Οἱ πληροφορίες τῆς Romfea.gr ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐκφράζει καὶ τὸν φόβο, πὼς ἡ ἀνεξέλεγκτη αὐτὴ συλλογὴ δεδομένων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἐκτὸς ἀπὸ βιομετρικὲς καὶ σὲ ἐμφυτεύσιμες ἠλεκτρονικὲς συσκευές.Τέλος, ἡ Σύνοδος δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ νέο σύστημα ἀναγνώρισης, τονίζοντας ὅτι πρέπει νὰ βρεθεῖ μία ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ ὅλους αὐτούς.


Comments