- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 48ο - 49ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα48α΄. Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


Μὲ τὴν ὁμιλία ποὺ ἀκοῦμε στὴ συνέχεια ὁ ἱεροκήρυκας ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης γυρίζει στὴν «παλιὰ γειτονιά» του, γιὰ νὰ μιλήσῃ στὸν ἱ. ναὸ Γεννήσεως Χριστοῦ τῆς ὁδοῦ Χριστοκοπίδου, στὴ συνοικία τοῦ Ψυρρῆ - Ἀθηνῶν, ὅπου εἶχε ζήσει πέντε περίπου χρόνια (1952-1956). Λέει γιὰ τὴ δυσκολία ποὺ ἔχει ὁ ὁμιλητὴς ὅταν καλῆται νὰ κηρύξῃ πάλι στὸ ἴδιο θέμα καὶ στὸ ἴδιο ἀκροατήριο. Εἰδικὰ τὸ ἀκροατήριο τῆς πρωτευούσης, ὡς ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων, ποὺ ἤθελαν κάθε φορὰ «νὰ λένε καὶ νὰ ἀκοῦνε κάτι νεώτερο» (Πράξ. 17,21), ἔχει μεγαλύτερες ἀπαιτήσεις. Ὁ ἴδιος πάντως δὲν θὰ δυσκολευτῇ νὰ κρατήσῃ γιὰ εἴκοσι περίπου λεπτὰ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἐκκλησιάσματος. Εἶνε 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1962, ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.

διάρκεια ὁμιλίας 19:54΄΄

48β΄. ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ

…Καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες, τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 1962 ποὺ ἑώρταζε καὶ ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, ὁ π. Αὐγουστῖνος θ᾽ ἀνηφορίσῃ πρὸς τὶς ὑπώρειες τοῦ Ὑμηττοῦ. Ἔρχεται νὰ μιλήσῃ στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας• σήμερα ἀνήκει στὴν ἱερὰ μητρόπολι Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ, ἀλλὰ τότε ὑπαγόταν στὴν ἀπέραντη ἱερὰ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Κοινὸ σημεῖο τῶν δύο ὁμιλιῶν αὐτοῦ τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου –ἴσως καὶ γιατὶ χρονικὰ ἔγιναν τόσο κοντὰ μεταξύ τους– εἶνε ἡ ἄσκησι τῆς μυστικῆς ἀκοῆς τοῦ πιστοῦ, ὥστε νὰ ἀξιώνεται νὰ συλλαμβάνῃ τὶς οὐράνιες φωνὲς ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν. Στὴν ὁμιλία ποὺ ἀκολουθεῖ τώρα διακρίνει κανεὶς καὶ τὸν καημὸ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος γιὰ τὴν ταλαίπωρη πατρίδα μας• εἶνε ἕνας ἀσίγαστος πόνος του, ποὺ συχνὰ ἀκούγεται μέσα ἀπ᾽ τὰ κηρύγματά του.

διάρκεια ὁμιλίας 19:10΄΄

49α΄. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ»

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας, 11 Φεβρουαρίου 1962, καὶ ὁ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔρχεται στὸ ναὸ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς, στὸ κέντρο τοῦ ὁμωνύμου βορειοδυτικοῦ προαστίου τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ θέμα του ἀπηχεῖ ὅσα λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιὰ τὴ νοερὰ προσευχὴ καὶ ἴσως ὅσα ἄκουσε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν συγχωριανό του γέροντα Ἰωσὴφ Σπηλαιώτη στὴ Νέα Σκήτη ὅταν τὸν εἶχε ἐπισκεφθῆ στὸ Ἅγ. Ὄρος τὸ 1954. Γιὰ νὰ κατανοηθοῦν ὡρισμένα ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἐδῶ, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ περίοδος ποὺ ἐκφωνεῖται ἡ ὁμιλία εἶνε ἡμέρες ταραχῆς γιὰ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει παραιτηθῆ ὁ πρόσφατα ἐκλεγεὶς ἀρχιεπίσκοπος καὶ τώρα ἐπίκειται νέα ἐκλογή, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀνεβῇ στὸ θρόνο ἄλλος ἱεράρχης.
διάρκεια ὁμιλίας 25:11΄΄

49β΄. ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΩΜΑΣΤΕ

Ἀρχίζοντας τὴν ὁμιλία του ὁ π. Αὐγουστῖνος τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου στὸν ὡραῖο ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Πετραλώνων - Ἀθηνῶν μνημόνευσε μετὰ λύπης καὶ τιμητικῶς τὸν –κοιμηθέντα πλέον– ἐφημέριο π. Δημήτριο Μπιλάλη, ποὺ εἶχε ἐργασθῆ γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐνορίας καὶ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ναοῦ. Ἦταν 18 Φεβρουαρίου 1962 καὶ ἄνοιγε τὸ Τριῴδιο. Τὸ παράπονο τοῦ ἱεροκήρυκος εἶνε ὅτι, ἀπὸ τοὺς χιλιάδες ἐνορῖτες, λίγοι μόνο ἐκκλησιάζονται. Ἀλλὰ κι αὐτοὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἐκπληρώνουν ἆραγε τὸ χρέος τους ὅπως πρέπει; Γι᾽ αὐτὸ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἀπόντας• στρέφεται στοὺς παρόντας καὶ κάνει ἕνα βασικὸ μάθημα, ποὺ εἶνε πάντοτε χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο γιὰ κάθε πιστό.
διάρκεια ὁμιλίας 26:49΄΄


Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments