- Η Ι. ΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Διαφωνεῖ μὲ τὴν φιλοπαπικὴν καὶ φιλοοικουμενιστικὴν γραμμὴν τῆς ἐξισώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν αἱρετικῶνΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ, αἱ ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, μέσῳ ἐκκλησιαστικῶν διαδικτυακῶν ἱστοτόπων, καὶ δὲν διεψεύσθησαν, ἀναφέρουν ὅτι ὁ Καθηγούμενος καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου, ἀπεφάσισαν νὰ μὴ παραστοῦν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἐνῶ ἀπουσίαζον καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τὴν Ἀθωνικὴν Πολιτείαν διὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.


Ὁ διαδικτυακὸς ἐκκλησιαστικὸς ἱστότοπος «Ἁγιορείτικο Βῆμα» ὑπεστήριξε τὴν 19ην Ὀκτωβρίου ὅτι ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὑρίσκεται εἰς τὴν ὁδὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου (παλαιὰ ἀδελφότης).


Ἐὰν ἔχουν τὰ πράγματα ὅπως περιγράφονται, τότε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου διαφωνεῖ μὲ τὴν φιλοπαπικὴν καὶ φιλοοικουμενιστικὴν ἰσοπεδωτικὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ κατέθεσε τὴν διαφωνίαν της ἀρνουμένη νὰ ἀποστείλη ἐκπροσώπους εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Πατριάρχου.


Προσευχόμεθα ὅπως ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς φωτίση τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν οἰκουμενιστὰς Ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγους, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν γραμμὴν τῆς προδοσίας τῆς πίστεως.[ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» φ. 1995/25 Ὀκτ. 2013, σελ. 1]

Comments