- ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 τὸν τάφο τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς:

- Τὴν Τρίτη 1-10-2013 ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας συνοδευόμενος ἀπὸ πατέρας τῆς ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγ. Ὄρους ἐτέλεσαν τρισάγιο.

- Τὴν Πέμπτη 3-10-2013 ὁ σεβ. μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν Κυριακὴ 6-10-2013 ὁ ἐκ Λαρίσσης ἐφημέριος Κουφονησίων - Κυκλάδων αἰδ. Μιχαὴλ Σωτηρίου ἐτέλεσε τρισάγιο συνοδευόμενος ἀπὸ φίλους του.

- Τὴν Κυριακὴ 13-10-2013 ὅμιλος κατηχητοπαίδων ἀπὸ τὴν Κόνιτσα, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν ἐν Φλωρίνῃ φιλόλογο καθηγητὴ κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχιμ. Χερουβὶμ Σουτόπουλο ἐτέλεσαν τρισάγιο.
- Τὴν Δευτέρα 14-10-2013 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἡλιούπολη - Ἀθηνῶν μὲ ἐπὶκεφαλῆς τὸν αἰδ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, γραμματέα Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ἐφημέριο τοῦ ἱ. ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως, καὶ ὁ αἰδ. Χαράλαμπος Γρίλλας ἐτέλεσαν τρισάγιο, ἐπισημαίνοντας τὴν ἐθνικὴ προσφορὰ τοῦ π. Αὐγουστίνου, τῶν κηρυγμάτων τοῦ ὁποίου ὁ π. Σπυρίδων ὑπῆρξε ἀκροατὴς στὴν Ἀθήνα.


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 721/Ὀκτώβριος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ θρησκευτικότης τῶν Ἑλλήνων», «Μὴ βιάζεις τὰ πράγματα!» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ χρυσοῦς κανών – “Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. 6,31)» (φφ. 1 καὶ 2-10-2013, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε;» (φφ. 3 καὶ 4-10-2013, σ. 17).

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1821/6-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἔπαινος χηρῶν».

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ νεκροὶ θ᾽ ἀναστηθοῦν» (φφ. 8 καὶ 9-10-2013, σ. 17).

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ διωγμὸς τῶν εὐσεβῶν “Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται” (Β΄ Τιμ. 3,12)» (φφ. 10 καὶ 11-10-2013, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9072/13-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κείμενο ἐκπομπῆς του (τοῦ ἔτους 19912), ποὺ τώρα συντετμημένο καὶ μεταγλωττισμένο ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ ἢ Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου μὲ θέμα «Τέσσερις κατηγορίες ἀκροατῶν».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τέσσερις κατηγορίες ἀκροατῶν “Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή…” (Λουκ. 8,10)» (φφ. 15 καὶ 17-10-2013, σ. 17).

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10082/18-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19832), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ὁ βίος καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ ἁγίου».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δικαιοσύνη καὶ ἔλεος» (φφ. 18 καὶ 22-10-2013, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10112/20-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19912), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Λεγεών».

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Λεγεών “Ὁ δὲ εἶπε• Λεγεών” (Λουκ. 8,30)» (φφ. 23 καὶ 24-10-2013, σ. 17).

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ὅρασι “Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων• Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε• Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ἀνάβλεψον• ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν” (Λουκ. 18,41-43)» (φφ. 25 καὶ 30-10-2013, σ. 17).

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7332/26-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19762), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου μὲ θέμα «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μας!».

15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1822/27-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΗ΄ [Α΄ τοῦ Λουκᾶ] μὲ θέμα «Εἴδη σπορᾶς».

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1823/28-10-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης μὲ θέμα «Ἡ θρησκευτικότης τῶν Ἑλλήνων». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλλὰς στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος» (φ. 145/Ὀκτώβριος 2013, σ. 8).

18) Τὰ δημοσιεύματα στὸ περιοδικὸ «Παριανά» (τ. 130/Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2013) μὲ τίτλο «Τιμητικὲς ἐκδηλώσεις στὴ Φλώρινα στὴ μνήμη τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (τρία χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του)» (σσ. 314-315), «Βιβλία τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα» (σ. 330).

Ἐλήφθησαν

1. μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέου, Ὁ ἱερὸς προσκυνηματικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα, ἔκδ. ἱ. μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Κόνιτσα 2005, σσ. 86.

2. ἱ. μητροπόλεως Ἐλασσῶνος, Ἁγία Τριάδα Λιβαδίου - Ἕνα μοναστήρι ξαναζωντανεύει, ἔκδ. ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Λιβαδίου Ἐλασσῶνος, Λιβάδι 2005, σσ. 40.

3. † Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Παρθένιον ἐπίσκοπον Λαμψάκου τὸν θαυματουργόν, ἰατροῦ τῆς νόσου τοῦ καρκίνου, ἔκδ. Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγίου Παρθενίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τ. Σταυροῦ Συνοικισμοῦ Πάνω Πολεμιδίων Λεμεσοῦ, Κύπρος, σσ. 30.

4. Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου - Πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ 25 χρόνια (1987-2012), (ἔγχρωμος τόμος - ἄλμπουμ) ἔκδ. Συλλόγου Φίλων Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀθήνα 2012, σσ. 239.

5. Γέροντας Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής, τευχίδιον, Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, 2010, σσ. 64.

6. ἀρχιμ. Σεβαστιανοῦ Τοπάλη, Ὁ Δεκαπενταύγουστος τῆς προσευχῆς, Ἀμύνταιο 2013, σσ. 498.

7. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον - προσευχητάριον, ἐπιμέλεια κειμένων Ἀθανάσιος Οἰκονόμου, κεντρικὴ διάθεση τηλ. 6978048648, Ἀθήνα 2013, σσ. 205.

8. (†) Ἀποστόλου Εὐστρ. Παπαχρήστου, θεολόγου - μουσικοδιδασκάλου, Ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν τῆς ἁγίας Θ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, (σὲ φωτοτυπίες), σσ. 17.

9. Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη καθηγητοῦ πυρηνικῆς ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Βιολογικὴ «Ψυχιατρική» - Ὁ σισύφειος μόχθος τῆς «Ψυχιατρικῆς», ἐκδ. Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 95.

10. Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Ἀσφαλεῖς σωτήριες ὁδηγίες καὶ Ἡμερολόγιο τοῦ 2014, σσ. 128.

11. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, κήρυκα τοῦ θείου Λόγου Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Διπλ. Δημοσιογραφίας - Σπ. Ἀνθρ. Ἐπιστημῶν, Περιδιαβαίνοντας τὸν ἱερὸ δρόμο τῆς θείας λατρείας (Ὀρθόδοξες σκέψεις, μηνύματα, ἑρμηνεῖες - ἐπεξηγήσεις, στοχασμοί), Χίος 2013, σσ. 88.

12. Χαραλάμπους Καρακατσάνη, Εὐβοέως, Ὀρθόδοξος μουσικὸς ἐνιαυτὸς εἰς τόμους δώδεκα, τ. Α´ Μὴν Σεπτέμβριος, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου «Καλάμι» Ἀργολίδος, 2013, σσ. 492.

13. Μάρκου Σκουλάτου, ἱεροψάλτου, π. Φιλόθεος Ζερβάκος († 1980), ἔμμετρες ἐνθυμήσεις, φιλολογικὴ ἐπιμ. Γεωργία Καλύβα, Νάξος 2013, σσ. 102.

14. Ἀνθολογία Κοινωνικῶν Βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μελοποιῶν, τόμ. Γ΄ Ἑβδομάδος καὶ Προηγιασμένων, ἐκδ. ΗΧΑΔΙΝ, Ἀθῆναι Σεπτέμβριος 2013, σσ. 254.

15. Δημητρίου Ρουμελιώτου, πρωτοψάλτου, cd Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τετάρτῃ ἐν τῷ ὄρθρῳ.

16. Βυζαντινὸς χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου Δημητρίου Β. Ρουμελιώτου, διπλὸ CD: 1. Βυζαντινὰ μουσικὰ μέλη ἐκ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (25η Μαρτίου), 2. Ὁ κανὼν τῶν χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

17. Χριστιανικὴ Στέγη Καλαμάτας, Ἡμερολόγιον 2014, σσ. 64.

18. περιοδικὸ «Παριανά», Ἰούλ.-Σεπτ. 2013, τ. 130, σσ. 257-348.

19. περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», Ὀκτ. 2012 - Μάρτ. 2013, τ. 15-16, σσ. 240.

Comments