- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013 ὁ τάφος τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δέχθηκε τὶς ἑξῆς ἐπισκέψεις:

Τὴν Κυριακὴ 1-9-2013 ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι.


Τὸ Σαββάτο 7-9-2013 ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀμπελιὲς - Γιαννιτσῶν μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Θεόδωρο Περπερίδη.

Τἠν Δευτέρα 16-9-2013 ὁ αἰδ. Σάββας Ξανθόπουλος ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νεαπόλεως τῆς ἱ. μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης.


Τὴν Πέμπτη 19-9-2013 ὁ ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Ἀνθιμιάδης, ἱεροκῆρυξ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.
Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 720/Σεπτέμβιος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ γενναιότητα τοῦ ἐπισκόπου», «Ζήτησε συγγνώμη ὁ π. Αὐγουστῖνος;» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1818/1-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1949), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ τοῦ Ματθαίου μὲ θέμα «“Σὲ συμβουλεύω ν᾽ ἀγοράσῃς κολλύριο!” (Ἀπ. 3,18)».


3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1819/4-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κείμενό του (τοῦ ἔτους 1954-55), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο καὶ μεταγλωττισμένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βαβύλα ἐπισκόπου Ἀντιοχείας μὲ θέμα «Ἡ γενναιότητα τοῦ ἐπισκόπου». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».


4) Τὸ δημοσίευμα τοῦ κ. Γεωργίου Φ. Παπαδοπούλου στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Χίου «Χιώτικη Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου» (φ. 681 καὶ 5-9-2013, σσ. 10-11, ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Φωτεινὴ γραμμὴ» καὶ τὴν ἱστοσελίδα http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=36181).


5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8982/7-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19852), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν».


6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8082/8-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19622), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ μὲ θέμα «Τὸ καύχημα τῶν Χριστιανῶν».


7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀγοράστε ἀσύρματο! – “Καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων• Κύριε, σῶσόν με” (Ματθ. 14,30)» (φφ. 10 καὶ 11-9-2013, σ. 17).


8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἂς βγοῦμε ἀπὸ τὸ σκοτάδι! – “Εἶπεν ὁ Κύριος• Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου” (Ἰωάν. 8,12)» (φφ. 12 καὶ 13-9-2013, σ. 17).


9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7272/14-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1965β΄2), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ μὲ θέμα «Τί σημαίνει ὁ σταυρός».


10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11052/15-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερο κείμενο ἐκπομπῆς του (τοῦ ἔτους 19552), ποὺ τώρα συντετμημένο καὶ μεταγλωττισμένο ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ μὲ θέμα «Ἡ ὑψίστη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου».


11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ὑψίστη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου – “Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. 8,37)» (φφ. 17 καὶ 18-9-2013, σ. 17).


12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιστροφῆς» (φφ. 19 καὶ 20-9-2013, σ. 17).


13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1820/22-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1970), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη καὶ μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Α΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἡ ἀναγκαιότης τῆς διδαχῆς».


14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 6932/26-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19712), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς μεταστάσεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μὲ θέμα «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».


15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ δύναμις τοῦ “Κύριε, ἐλέησον”» (φφ. 26 καὶ 27-9-2013, σ. 17).


16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7302/29-9-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19752), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Τὸ κλειδί».


17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ» (φ. 144/Σεπτέμβριος 2013, σ. 10).


Ἐλήφθησαν

1. ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, 1. Σωτήριον Σάλπισμα, 2. Ἡ ἐρχομένη ῥομφαία, 3. Γιὰ τὴν πίστη καὶ παράδοση (Λόγοι πόνου καὶ ἀγάπης), ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 70.

2. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Πνευματικὲς ὁδηγίες γιὰ ψυχοσωματικὴ καθαρότητα, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 48.


3. ἀρχιμ. Γεωργίου καθηγουμένου ἱ. μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἡ θέωσις ὡς σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἔκδ. ἱ. μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 20106, σσ. 74.


4. ἱ. μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, ἔτος 2012 ἀριθμ. 37, ἐτησία ἔκδοσις τῆς ἱ. μονῆς, σσ. 128.


5. ἱ. μονῆς Ζ. Πηγῆς, Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Πόρου, Πόρος 2012, σσ. 88 (τετραχρωμία).


6. Πρακτικὰ τοῦ Α΄ Πανελληνίου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἐν Κλειτορίᾳ τῇ 26ῃ καὶ 27ῃ μηνὸς Σεπτεμβρίου 2009 μὲ θέμα «Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ» & Πρακτικὰ τῆς Α΄ Ἐπιστημονικῆς
Ἡμερίδος ἐν Θήρᾳ τῇ Πέμπτῃ 23ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου 2009 μὲ θέμα «Ο ΟΣΙΩΤΑΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ», ἐπιμελείᾳ ἀρχιμ. Νεκταρίου Ν. Πέττα δρος Φ. & προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου «Χριστοφόρος Παπουλάκος», ἔκδ. Ἰνστιτούτου Χριστοφόρος Παπουλάκος, Ἱ. Σκήτη Γαργηττοῦ 2010, σσ. 260.


7. Ὀάνα Ἰφτίμε καθηγητρίας Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου - Ἀλεξάνδρου Ἰφτίμε ἀνθρωπολόγου ἐρευνητοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας «Grigore Antipa» τοῦ Βουκουρεστίου, Ἡ θεωρία τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, πρόλογος καθηγητοῦ Δημητρίου Τσελεγγίδη, μετάφραση π. Ἠλίας Ι. Φρατσέας, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 79.


8. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη θεολόγου, Στὴν Πόλη καὶ στὴν Ἁγια-Σοφιά, Λάρισσα 2013, σσ. 142 (τετραχρωμία).


9. Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, θεολόγου-ἱεροκήρυκος, Ἦταν θαῦμα τῆς Παναγίας˙ 50 ἀληθινὲς ἱστορίες, ἔκδ. Ἀδελφ. Θεολ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2013, σσ. 202.


10. Μάρκου Σκουλάτου, ἱεροψάλτου, Μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου (ἔμμετροι βίοι ἁγίων), τόμος 5ος, γλωσσικὴ καὶ μετρικὴ ἐπιμ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος, Νάξος 2013, σσ. 266.


11. Σωτηρίας Δ. Νούση, Ὁ Γέρων Ἱερώνυμος τῆς Αἰγίνης (1883-1966)˙ Βίος, Πνευματικαὶ Ὑποθῆκαι καὶ Παραινέσεις αὐτοῦ, ἐκδ. Ἑπτάλοφος Α.Β.Ε.Ε., Ἀθήνα 20107, σσ. 534.
ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. ΚαντιώτουΛαός, ποὺ ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του, εἶνε καταδικασμένος νὰ σβήση.

Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς τὴν ἱστορία μας —ἰδίως ἡ νέα γενιά—, πρέπει νὰ γυρίζουμε συχνὰ πίσω καὶ νὰ μελετοῦμε τὰ μεγάλα γεγονότα, τοὺς σταθμοὺς τῆς φυλῆς καὶ τοῦ γένους μας.

῞Ενα βιβλίο κατάλληλο γιὰ μιὰ τέτοια ἐθνικοθρησκευτικὴ ἀναζωπύρωσι εἶνε καὶ τὸ «᾿Εθνικαὶ ἐπέτειοι» τοῦ γέροντος ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ποὺ κυκλοφορεῖ τώρα σὲ Β´ ἔκδοσι.


῎Εχει 320 σελίδες, καὶ περιέχει ἔγχρωμο ἁγιολογικὸ χάρτη τῆς ῾Ελλάδος.

Τιμᾶται δεμένο 10 εὐρώ.Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Βασ. Γεωργίου 10, 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-28868, καὶ ὧρες 10.00-14.00.


Comments