- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 63ο - 64ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


63α΄. ΤΙ ΕΙΝΕ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ

Οἱ Κυριακὲς τῶν ἁγίων Πατέρων μέσα στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος εἶνε τρεῖς• τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πέφτει μέσα στὸ Πεντηκοστάριο (τὸν Μάιο μὲ Ἰούνιο), τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸν Ἰούλιο, καὶ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸν Ὀκτώβριο. Οἱ μνῆμες τους καλλιεργοῦν στὸ πλήρωμα τὴν προσήλωσι μὲ ἀκρίβεια στὶς ἀλήθειες τῆς θείας ἀποκαλύψεως καὶ ὁπλίζουν τοὺς πιστοὺς κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τέτοιες μέρες ἔκανε δυνατὰ κηρύγματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶνε κι αὐτὸ ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε τώρα. Ἔγινε τὴν Κυριακὴ τῶν πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1962, στὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κολοκυνθοῦς, δίπλα στὸν Κηφισό.
διάρκεια ὁμιλίας 18΄:02΄΄

63β΄. ΕΙΔΗ ΣΠΟΡΑΣ
Παρατηρώντας τὰ θέματα τῶν κηρυγμάτων τοῦ π. Αὐγουστίνου βλέπουμε, ὅτι ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1962 ἀρχίζει νὰ προτιμᾷ τὶς ἀποστολικὲς περικοπές. Ἡ ἐποχὴ τοῦ φθινοπώρου συνδέεται μὲ τὴ σπορὰ στὰ χωράφια. Μιλάει στὸ Περιστέρι, ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ πρόσφυγες - φτωχαδάκια, γι᾽ αὐτὸ στὸ λόγο του δίνει καὶ κοινωνικὲς προεκτάσεις. Κάπου ἀναφέρει φιλαργύρους Σάυλοκ (Shylock)• εἶνε ὁ τύπος μοχθηροῦ τοκογλύφου ποὺ ἔπλασε ὁ Σαίξπηρ. Πρὸς τὸ τέλος ἀπευθύνεται θερμὰ στὰ παιδιά, γιὰ νὰ τὰ προτρέψῃ νὰ φυλαχτοῦν ἀπὸ τὰ ἄθλια ἔντυπα. Εἶνε 21 Ὀκτωβρίου 1962 καὶ γιορτάζει ὁ ἅγιος Ἱλαρίων• γι᾽ αὐτὸ ἀφηγεῖται σύντομα τὸν βίο του, ποὺ συνδέεται μὲ τὸν ἅγιο Ἀντώνιο, ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ ναὸς ὅπου γίνεται ἡ παροῦσα ὁμιλία.
διάρκεια ὁμιλίας 22΄:10΄΄

64α΄. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἡ σχετικὰ σύντομη ὁμιλία τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Καντιώτη, ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε τώρα, ἔγινε τὸ 1962 ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ἐπέτειο τῆς μεγάλης ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας. Ἐκεῖνες τὶς μέρες στὴν Ἀθήνα βρισκόταν ἕνας ξένος καθηγητής, «ὁ μεγαλύτερος ἱστορικὸς τοῦ αἰῶνος μας» ὅπως τὸν χαρακτηρίζει, ὁ ὁποῖος μίλησε στὴν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τόνισε, ὅτι ὅλοι οἱ πολιτισμοὶ ποὺ ἄνθησαν πάνω στὴ γῆ ἔχουν ῥίζα θρησκευτική. Τὸ ἑπόμενο ἔτος, δηλαδὴ τὸ 1963, θὰ γίνονταν ἑορτασμοὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος γιὰ τὴν συμπλήρωσι χιλίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυσι ἐκεῖ τοῦ πρώτου μοναστηριοῦ (963 μ.Χ. – 1963).
διάρκεια ὁμιλίας 15΄:13΄΄

64β΄. ΒΑΛΤΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ!

Τὴν ἑπομένη Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 1962, ὁ ἱεροκήρυκας κηρύττει παραβολικὰ ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ν. Ἰωνίας - Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος σήμερα ἀνήκει στὴν ἱ. μητρόπολι Ν. Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας. Ἐκεῖ ἐφημέρευε τότε καὶ ἐργαζόταν ὁ σεβάσμιος π. Δημήτριος. Ὡς εὐαγγέλιο τὴν ἡμέρα ἐκείνη εἶχε ἀναγνωσθῆ ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου, ἑώρταζε δὲ καὶ ὁ ἅγιος βασιλεὺς Ἰωάννης Βατάτζης ὁ ἐλεήμων. Ὡς σημεῖο ἐπαφῆς, γιὰ νὰ ἑλκύσῃ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ νὰ προχωρήσῃ στὸ φλέγον θέμα του, ὁ π. Αὐγουστῖνος χρησιμοποιεῖ τὴν κοινὴ εὐαισθησία γιὰ ὑγιῆ δημοσία οἰκονομία. Καταγγέλλει ἄφοβα –ἐκεῖνα τὰ χρόνια!– ὅτι τὸ κράτος εἶνε μασονικό, ἀφοῦ ἀφήνει νὰ περνοῦν ἀπὸ τὸ τελωνεῖο καὶ νὰ διαδίδωνται τόννοι ἀπὸ ξένα αἱρετικὰ ἔντυπα.
διάρκεια ὁμιλίας 22΄:03΄΄

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ν᾽ ἀπευθύνωνται στὴν διεύθυνσι
Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments