- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 46ο - 47ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


46α΄. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ὁ ἀριθμὸς 8.760)

Μὲ τὸν ψηφιακὸ αὐτὸ δίσκο κλείνει τὸ ἔτος 1961 καὶ περνᾶμε στὸ ἔτος 1962.

Τελευταία ἡμέρα τοῦ χρόνου, 31 Δεκεμβρίου 1961, Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. Εὐκαιρία γιὰ ἕναν ἀπολογισμὸ τοῦ ἀπερχομένου ἔτους ἀλλὰ καὶ ἕνα προγραμματισμὸ γιὰ τὸ ἔτος ποὺ ἀρχίζει. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Μαρκέλλας Βοτανικοῦ, πρὸς τὶς δυτικὲς συνοικίες τῆς πρωτευούσης, κοντὰ στὴν τότε Ἀνωτάτη Γεωπονικὴ Σχολή. Χρησιμοποιεῖ μία παραβολικὴ διήγησι, στὴν ὁποία δεσπόζει ὁ περίεργος ἀριθμὸς 8.760, τὸν ὁποῖον ἐξηγεῖ. Προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσῃ τὶς συνειδήσεις. Ἐξομολογεῖται, ἐλέγχει τὴν πνευματικὴ ἀμέλεια τοῦ λαοῦ, ἐλέγχει ἀνωνύμως καὶ ἕναν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἐποχῆς – ποιός νά ᾽νε ἆραγε;– γιὰ ἀθέτησι τῆς ἐντολῆς τῆς νηστείας. Προτρέπει ὅλους σὲ μετάνοια.
διάρκεια ὁμιλίας 19΄.26΄΄


46β΄. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ


Τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ ὁ π. Αὐγουστῖνος θὰ βρεθῇ στὸ Περιστέρι, ποὺ τότε ὑπαγόταν στὴ μεγάλη ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Μαρίνας Ἀνθουπόλεως, ποὺ σήμερα ἀνήκει στὴν ἱ. μητρόπολι Περιστερίου. Εἶνε 7 Ἰανουαρίου τοῦ 1962 καὶ μὲ τὴν ὁμιλία αὐτή, ἀφοῦ ἔκλεισε τὸ ἑορταστικὸ Δωδεκαήμερο, ὁ ἱεροκήρυκας ἐγκαινιάζει, μὲ ζωντανὸ ὅπως πάντα λόγο, τὰ κηρύγματα τοῦ νέου ἔτους. Βρισκόμαστε στὸν ἀπόηχο τῶν μεγάλων ἡμερῶν, ποὺ –κακὰ τὰ ψέματα– γιὰ τοὺς πολλοὺς συνοδεύονται ἀπὸ καλοφαγία, χαλάρωσι καὶ διάχυσι. Χρειάζεται λοιπὸν «συμμάζεμα». Κι ἀφοῦ ἑορτάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, δὲν ὑπάρχει πιὸ κατάλληλος γιὰ νὰ ἀσκήσῃ ἔλεγχο καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρῃ στὴ σειρά.

διάρκεια ὁμιλίας 17΄.01΄΄

47α΄. ΑΜΑΡΤΙΑ, Η ΛΕΠΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Καταπονημένος ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα –ἀκούγεται νὰ βήχῃ– ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου 1962. Ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἔγινε σὲ ἡμέρες ταραγμένες, λόγῳ μιᾶς ἐκλογῆς στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Δὲν μποροῦσε ἀσφαλῶς νὰ παρατρέξῃ τὸ ζήτημα προσποιούμενος ἄγνοια, δὲν ἤθελε ὅμως καὶ νὰ τὸ ἀνοίξῃ. Τὸ προϋποθέτει ὡς γνωστό. Τώρα ποὺ τὸν ἀκοῦμε, οἱ ἐκφράσεις λύπης γιὰ τὰ γεγονότα ἐκεῖνα ταιριάζουν στὴ νέα θλιβερὰ κατάστασι τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ προπαντὸς κρίσι ποὺ ζοῦμε τὶς ἡμέρες αὐτές. Ἔχει καὶ προσωπικὲς-αὐτοβιογραφικὲς ἀναμνήσεις. Στὸ τέλος ἀναφέρεται καὶ στὸν ἑορτάζοντα τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἅγ. Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή. διάρκεια ὁμιλίας 23΄.53΄΄

47β΄. ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὅπως βεβαιώνουν στενοὶ ἀκόλουθοι καὶ μαθηταί του, λόγῳ καταπονήσεως ποὺ πέρασε, ὑπέστη μία μικρὴ ὑπερκόπωσι. Δὲν σταμάτησε ἐν τούτοις τὸ κήρυγμα. Τὴν ἑπομένη Κυριακή, 28 Ἰανουαρίου 1962, τὸν ἀκοῦμε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀναργύρων Ψυρρῆ - Ἀθηνῶν. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ στὶς ἐκκλησίες διαβαζόταν ἡ περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο ποὺ ἐξιστορεῖ τὴ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου καὶ ἑώρταζε ὁ κατανυκτικὸς διδάσκαλος καὶ πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος. Στὴν ἑβδομάδα ποὺ μεσολάβησε, μὲ τὴν παραίτησι τοῦ ἐκλεγέντος στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, ἡ ἐκκλησιαστικὴ κρίσι ἐκτονώθηκε κάπως. Καὶ ὁ ἱεροκήρυκας, γιὰ νὰ στηρίξῃ τὸ ἀκροατήριό του, διαλέγει θέμα κατάλληλο.
διάρκεια ὁμιλίας 18΄.57΄΄
Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments