- Γιὰ τὴν ἐπιχειρουμένη κατάλυσι τῆς Κυριακῆς ἀργίας

Ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης

Ἐντιμότατε κ. Ὑπουργέ,

«Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴ εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο καὶ βάζετε φωτιὰ στὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογία».

Μὲ τὴν ρῆσιν αὐτὴν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ξεκινοῦμεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν διὰ ἕνα ζήτημα ἰδιαζούσης σημασίας, ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ κοινωνικοοικονομικῆς.


Ἡ δυνατότης, ἡ ὁποία δίδεται μὲ νομοθετικὴν ρύθμισιν εἰς κατηγορίας ἐμπορικῶν καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων διὰ νὰ λειτουργοῦν καὶ κατὰ τὰς Κυριακάς, φρονοῦμεν ὅτι φορτίζει ἀρνητικώτερον καὶ θὰ δυναμιτίση ἔτι περαιτέρω τὴν ἤδη βεβαρημένην ἀτμόσφαιραν ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας, καθιερωθεῖσα ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, θὰ τεθῆ ἐν ἀμφιβόλῳ μετὰ τὴν ἀνωτέρω σχετικὴν ρύθμισιν.

Καὶ δι᾽ ἠμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ Κυριακὴ εἶναι ἱερὰ ἡμέρα, ἀφιερωμένη εἰς τὴν λατρείαν καὶ δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ. Διερωτώμεθα δέ, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἐπίσημος Κυβέρνησις ἑνὸς κατὰ πλειονότητα Ὀρθοδόξου λαοῦ νὰ προβαίνη εἰς τοιαύτας κινήσεις εὐθείας προσβολῆς καὶ προκλήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματός του;

Πέραν τούτων, ἡ ἐπιχειρουμένη κατάλυσις τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἐγείρει τὰς δικαιολογημένας ἀντιδράσεις καὶ ἐνστάσεις τῶν ἐντίμων ἐμπόρων-ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐμποροϋπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον οὐδόλως θὰ ὠφεληθῆ ἡ μικρὰ καὶ μικρομεσαία ἐπιχείρησις, καθ᾽ ὅσον μία ἐπὶ πλέον ἐργάσιμος ἡμέρα δὲν πρόκειται νὰ ἐνισχύση τὴν διαρκῶς μειουμένην ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀνηλεῶς ἀπὸ τὴν κρίσιν.

Ὁμοίως, ἡ ἐν λόγῳ ρύθμισις θὰ ἐξουθενώση καὶ τὴν ἐλαχίστην ἐναπομείνασαν σωματικὴν καὶ ψυχικὴν ἰκμάδα τῶν ἐργαζομένων καὶ θὰ διαλύση τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμούς, μὲ ἀνυπολόγιστον ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν κόστος.

Ἐντιμότατε κύριε Ὑπουργέ, συμπαρατασσόμενοι μὲ τὴν δικαίαν ἀντίδρασιν τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων τῆς περιφερείας μας, ὑποστηρίζομεν ἐνθέρμως ὅτι ἡ τόνωσις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν καταναλωτῶν δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκην μιᾶς ἐπὶ πλέον ἡμέρας λειτουργίας τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων, μάλιστα δὲ τῆς Κυριακῆς, ἀλλὰ δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ διὰ τῆς λήψεως ἀναπτυξιακῶν καὶ κοινωνικῶς προνοιακῶν μέτρων.

Κατόπιν αὐτῶν, παρακαλοῦμεν νὰ ἐπανεξετάσετε τὴν νομοθετικήν Σας πρωτοβουλίαν καὶ νὰ σεβασθῆτε ἐθνικοθρησκευτικὰ θέσμια καὶ παραδόσεις, καθὼς ἔπραξαν γενεαὶ γενεῶν, καὶ αὐτοὶ οἱ ἀλλόθρησκοι Ὀθωμανοὶ κατακτηταί.

Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ εἰσακούσετε τὴν μαζικὴν φωνὴν καὶ ἀπαίτησιν τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διατελοῦμεν. Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν.


Comments