- Η ΟΚΛΑΧΟΜΑ (Η.Π.Α.) ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΘΟΜΕΤ;

Σ
τὴν Ὀκλαχόμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» τῆς Ν. Ὑόρκης προτίθεται νὰ ἀνεγείρη μνημεῖο τοῦ Μπαθομὲτ ὕψους 2,13 μέτρων.

Ἐκπρόσωπος τῆς «Ἐκκλησίας» αὐτῆς δήλωσε, ὅτι ἡ ἀνέγερσι αὐτὴ εἶνε ἐντὸς τῶν συνταγματικῶν τους δικαιωμάτων καὶ ἀντανακλᾷ τὶς ἀπόψεις τῶν σατανιστῶν στὴν Ὀκλαχόμα καὶ ἀκόμη πιὸ μακριά.

Ὁ σατανισμός, ἰσχυρίζεται ὁ ἐκπρόσωπος τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ», εἶνε μία θεμελιώδης συνιστῶσα στὴν γένεσι τῆς ἀμερικανικῆς ἐλευθερίας.


Ὕστερα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω διερωτᾶται ὁ κάθε λογικὸς ἄνθρωπος• ὑπάγεται στὶς διεθνεῖς ἀξίες καὶ ὁ σατανισμός;

Comments