- Ἐπιστολὴ στὸν πάπα

Τ
ὴν περίοδο αὐτὴ καὶ συγκεκριμένα στὶς 10 Ἀπριλίου 2014 δύο ἐν ἐνεργείᾳ μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας τῶν Νέων Χωρῶν, ὁ σεβ. Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας καὶ ὁ σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἀπηύθυναν πρὸς τὸν πάπα τῆς ῾Ρώμης κ. Φραγκῖσκο μακρὰ ἐπιστολή (ὑπὲρ τὶς ἑκατὸ σελίδες σχήματος Α4), βιβλίο δηλαδὴ ὁλόκληρο, στὸ ὁποῖο ἐντοπίζουν διαφορὲς τοῦ παπισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ ἐκτροπές του ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθείας, ὑπογραμμίζουν τὴν εὐθύνη τοῦ ποντίφηκος γιὰ τὴν πλάνη καὶ ἀπώλεια ἑκατομμυρίων ψυχῶν ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν, καὶ τὸν καλοῦν νὰ ἀποκηρύξῃ τὶς ἑτεροδιδασκαλίες τοῦ Βατικανοῦ.

Εἶνε ἄξιοι τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, κλήρου καὶ λαοῦ, οἱ σεβασμιώτατοι αὐτοὶ ἱεράρχαι γιὰ τὴν μέριμνα, τὴν εὐσυνειδησία καὶ τὴν παρρησία τους. Καλύπτουν μεγάλο κενό, ἀναπληρώνουν σοβαρὲς παραλείψεις ἄλλων, διαλέγονται μὲ ὀρθὸ καὶ θεάρεστο τρόπο μὲ τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς εἶνε ἀληθινὸς διάλογος.

Πολλοὶ ἀναλογίζονται ἴσως, τί ἀποτέλεσμα μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἡ ἐνέργειά τους σπεύδοντας νὰ τὴν χαρακτηρίσουν ἀτελέσφορη. Ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα εἶνε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ• ὁ πιστὸς ὀφείλει νὰ κάνῃ τὸ χρέος του καὶ νὰ μὴ μετρᾷ τὰ πράγματα μὲ τὸν ἀνθρώπινο πῆχυ. Ἡ ἐνέργειά τους καταγράφεται στὴν ἱστορία, ἡ ὁποία ἔχει διακυμάνσεις καὶ τροπὲς ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ προδικάσῃ.

Ἐλλείψει χώρου περιοριζόμεθα νὰ παραθέσουμε μόνο τοὺς τίτλους τῶν κεφαλαίων τῆς μνημειώδους Ἐπιστολῆς.

1. Ἡ κρίση τοῦ Βατικανοῦ.
2. Ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ Βατικανοῦ.
3. Ἡ παραίτηση τοῦ ἐκλαμπροτάτου κ. Βενεδίκτου.
4. Ἡ ἐκλογή σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε.
5. Οἱ σχέσεις σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, μὲ τὴν δικτατορία τῆς Ἀργεντινῆς καὶ τὴν Ἀμερική.
6. Ἡ Β´ Βατικανή Σύνοδος (1965).
7. Οἱ σχέσεις σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, μὲ τὸ Ἰσλάμ.
8. Οἱ σχέσεις σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, μὲ τὸν Ἑβραϊσμό.
9. Οἱ σχέσεις σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, μὲ τὴν Μασονία.
10. Οἱ σχέσεις σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, μὲ τὸν Ἀθεϊσμό.
11. Ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς Πανθρησκείας.
12. Ἡ προώθηση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
13. Ἡ ἐπάρατος καὶ δαιμονικὴ Οὐνία.
14. Πρωτεῖο καὶ Συνοδικότητα.
15. Τὸ δακτυλίδι τοῦ ἁλιέως.
16. Οἱ παπικῆς προελεύσεως θρονικὲς ἑορτές.
17. Ἡ ἀφαίρεση τοῦ τίτλου τοῦ Πατριάρχου τῆς Δύσεως.
18. Ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Παπισμοῦ.
19. Παπισμὸς καί Παγκόσμιο Συμβούλιο «Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε.).
20. Χειροτονία - Ἱερωσύνη Γυναικῶν.
21. Ἡ «Ἁγιοποίηση τῶν παπῶν».
22. Παιδεραστία.
23. Τὸ αἴσχιστο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
24. Ἡ τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὸ ξέπλυμα χρήματος.
25. Τὸ σχέδιο τοῦ Παπισμοῦ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
26. Ἡ ἐπικείμενη ἐπίσκεψή σας, Ἐκλαμπρότατε κ. Φραγκῖσκε, στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὸ Φανάρι.
Ἐπίλογος.

Τί θὰ μποροῦσε ἆραγε ν᾽ ἀπαντήσῃ ὁ ποντίφηξ στὴν ἐμπεριστατωμένη αὐτὴ πραγματεία;

Ἀνεπίσημες πληροφορίες λέγουν, ὅτι ἡ ἐνέργεια τῶν δύο ὁμολογητῶν ἱεραρχῶν ἔχει δυσαρεστήσει σοβαρὰ τὸ Φανάρι. Εἶνε ὅμως γεγονὸς ὅτι ἱκανοποιεῖ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο τὴν ἐπικροτεῖ.


Μακάρι τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ νὰ συνυπέγραφαν καὶ ἄλλοι –γιατί ὄχι ὅλοι– οἱ ἱεράρχαι μας.


Comments