- Ἑλληνοαμερικανὸς οἰκογενειάρχης εἶδε τὸ ἄκτιστο Φῶς!

Διδακτικὴ ἱστορία ἀπὸ ὅσα φέρνει τὸ διαδίκτυο


γέροντας μοῦ διηγήθηκε τὴν ἑξῆς ἱστορία:

«Μία φορὰ εἶχε ἔρθει ἐδῶ ἕνας Ἑλληνοαμερικάνος γιατρός. Ὀρθόδοξος ἦταν, ἀλλὰ δὲν εἶχε πολλὰ μὲ τὴ θρησκεία… Οὔτε τὴ νηστεία τῆς Παρασκευῆς δὲν κρατοῦσε… οὔτε πολὺ πήγαινε στὴν Ἐκκλησία. Ἔζησε μία ἐμπειρία καὶ ἤθελε νὰ τὴ συζητήση.

Ἕνα βράδυ, ἐνῶ προσευχόταν στὸ διαμέρισμά του, “ἄνοιξε ὁ οὐρανός”. Ἕνα φῶς τὸν ἔλουσε, καὶ χάθηκε τὸ ταβάνι καὶ οἱ σαράντα ὄροφοι ἀπὸ πάνω του.

Βρισκόταν λουσμένος μέσα στὸ φῶς γιὰ πολλὴ ὥρα, δὲν μποροῦσε νὰ ὑπολογίση πόσο!

Θαύμασα! Γιατὶ ἔνιωσα καὶ κατάλαβα ὅτι ἦταν “ἐκ Θεοῦ”. Ἦταν πραγματικό… Εἶδε τὸ “ἄκτιστο φως”.

Τί ἔκανε στὴ ζωή του; Πῶς ζοῦσε καὶ ἀξιώθηκε τέτοια θεῖα πράγματα; Ἦταν παντρεμένος, εἶχε γυναίκα καὶ παιδιά. Τοῦ λέει ἢ γυναίκα του:

“Βαρέθηκα νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ σπίτι, θέλω νὰ πηγαίνω καμμιὰ βόλτα”.

Ἔ! δὲν δούλευε κιόλας, ἄρχισε νὰ γυρίζη μὲ τὶς φίλες της καὶ νὰ τὸν τραβάη κάθε βράδυ ἔξω.

Μετὰ ἀπὸ λίγο διάστημα τοῦ λέει: “Θέλω νὰ βγαίνω μόνη μου μὲ τὶς φίλες μου”. Τὸ δέχτηκε καὶ αὐτὸ γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν του. Μετά, “Θέλω νὰ πάω μόνη μου διακοπές…”. Τί νὰ κάνη; τῆς ἔδινε καὶ λεφτὰ καὶ τὸ αὐτοκίνητο.

Μετὰ ζήτησε νὰ τῆς νοικιάση ἕνα διαμέρισμα, νὰ ζῆ μόνη της• κουβαλοῦσε καὶ τοὺς φίλους της ἐκεῖ.

Τῆς μιλοῦσε, τὴ συμβούλευε, “Βρὲ τί θὰ νιώθουν τὰ παιδιά μας;”. Τίποτα αὐτή. Στὸ τέλος τοῦ πῆρε πολλὰ λεφτὰ καὶ ἔφυγε. Στεναχωριόταν!

Μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἔμαθε ὅτι εἶχε καταντήσει πόρνη στὰ μαγαζιὰ τοῦ Πειραιᾶ! Στενοχωρήθηκε! Ἔκλαιγε! Σκεφτόταν νὰ πάη νὰ τὴ βρῆ. Τί νὰ τῆς πῆ ὅμως;…

Γονάτισε νὰ προσευχηθῆ: “Θεέ μου… φώτισέ με, τί νὰ πῶ… τί νὰ κάνω… γιὰ νὰ σωθῆ αὐτὴ ἡ ψυχή…”. Βλέπεις τὴν πονοῦσε.

Ἤθελε “νὰ σωθῆ αὐτὴ ἡ ψυχή”. Οὔτε ἀντρικὸς ἐγωισμός, οὔτε μνησικακία, οὔτε περιφρόνηση…• πονοῦσε γιὰ τὴν κατάντια της. Ποθοῦσε τὴ σωτηρία της. Τότε ἄνοιξε ὁ Θεὸς τὸν οὐρανό… τὸν ἔλουσε μὲ τὸ φῶς Του.

Βλέπεις;… Βλέπεις;… Αὐτὸς στὴν Ἀμερική… σὲ τί περιβάλλον ζοῦσε;…

Ἐνῶ πόσοι ζοῦμε μέσα στὸ Ἅγιον Ὄρος, μέσα στοὺς Ἁγίους, μέσα στὴ χάρη τῆς Παναγίας, καὶ προκοπὴ δὲν κάνουμε!

Δόξα τῷ Θεῶ! Δόξα τῷ Θεῶ!».

[ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθ. Ρακοβαλῆ «Ὁ πατὴρ Παΐσιος μοῦ εἶπε»,
ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σσ. 27-29]


Comments