- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 724/Ἰανουάριος 2014 φύλλο τῆς «Χριστ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «“Νῆφε ἐν πᾶσι”», «Οἱ δύο πόλεις» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1832/1-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1984), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μὲ θέμα «Ὁ Ἰησοῦς δωδεκαετής».

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1833/5-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων μὲ θέμα «“Νῆφε ἐν πᾶσι”». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας». Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖ νὰ τὴν ἀκούσῃ κανεὶς χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 68β΄ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ».


4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10332/6-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19632), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μὲ θέμα «“Σωφρόνως, δικαίως καὶ εὐσεβῶς”».


5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ παιδοκτόνων, παλαιῶν καὶ συγχρόνων – “Καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ…”» (φφ. 7 καὶ 8-1-2014, σ. 17).


6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10342/12-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19762), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα μὲ θέμα «Τὸ σωτήριο φάρμακο».


7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ σωτήριο φάρμακο – “Μετανοεῖτε• ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. 4,17)» (φφ. 14 καὶ 15-1-2014, σ. 17).


8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ μάνδρα – “Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων” (Ἰω. 10,11)» (φφ. 16 καὶ 17-1-2014, σ. 17).


9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 12232/19-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19732), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ».


10) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8412/20-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19632), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002) ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Εὐθυμίου (καὶ Κυριακῆς ΙΕ΄ τοῦ Ματθαίου) μὲ θέμα «Πιστεύεις;». Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖ νὰ τὴν ἀκούσῃ κανεὶς χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 70α΄ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ».


11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ εὐχαριστῶ εἶναι ἄγνωστο… (Τῶν 10 Λεπρῶν)» (φφ. 21 καὶ 22-1-2014, σσ. 17).


12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ – “Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν• Οὐχὶ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;” (Λουκ. 17,17)» (φφ. 23 καὶ 24-1-2014, σ. 17).


13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10382/26-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Μέγα θαῦμα». Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖ νὰ τὴν ἀκούσῃ κανεὶς χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 23α΄ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ».


14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8432/30-1-2014 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν μὲ θέμα «Πρότυπα ἀγωνιστῶν».


15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Αἰωνιότης!» (φ. 148/Ἰανουάριος 2014, σ. 10).


16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «π. Ἰωνᾶς (Ἰωὴλ) Κιβιμάκι» (φ. 148/Ἰανουάριος 2014, σ. 10).
Μεταφράσεις - ἐκδόσειςΔύο νέοι μικροὶ τόμοι (τῶν 210 περίπου σελίδων) ἐκδόθηκαν στὴ ῾Ρουμανία τὸ διάστημα αὐτὸ μὲ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρύγματα ἢ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ τὸν γενικὸ τίτλο «Ne vorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul XIV (τόμος 14ος – 2013) καὶ Volumul XV (τόμος 15ος – 2013). Ἡ μετάφρασι στὴ ῥουμανικὴ γλῶσσα γίνεται ἀπὸ τὸν Valeriu Palos καὶ ἡ ἔκδοσις ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Metamorfosi (Μεταμόρφωσις).  
                            
  Οἱ δύο νέοι τόμοι (14ος & 15ος) κειμένων τοῦ π. Αὐγουστίνου σὲ ῥουμανικὴ μετάφρασιἘλήφθησαν1. ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Σύντομος βίος, ἐγκωμιαστικὸς λόγος καὶ Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Διδάσκαλον καὶ Φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσοστόμον, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 48.

2. γέροντος Θαδδαίου Βιτόβνιτσας, Πνευματικὲς συζητήσεις, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2014, σσ. 158, μτφρ. Εὐαγγελία καὶ Ντράγκαν Σαραμάντιτς.

3. Ἁγιορείτου μοναχοῦ (ὅπως φαίνεται ἀπ᾽ τὸ σημείωμα τοῦ ἐκδότου, εἶνε τοῦ γέρ. Γαβριὴλ ποὺ ἐνασκεῖται σὲ κελλὶ τῆς ἱ. μονῆς Κουτλουμουσίου), Πνευματικὸ ἰατρεῖο• συλλογὴ πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρὸς κατόρθωση τῆς τελειότητος, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 119.

4. ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ ἡγουμένου ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, Ὀρθόδοξα ψυχωφελῆ θέματα (εἰσηγήσεις συνεδρίων), Μάιος 2011, σσ. 158.

5. ἀρχιμ. Ἀθανασίου Γ. Σιαμάκη, Διδάσκων ἐν Σαββάτῳ – σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Σαββάτων τοῦ ἔτους, Ἀθήνα 2013, σσ. 316.

6. Ἰωσὴφ Μ. Δ., Μοναχὴ Χριστονύμφη – Μία σύγχρονη ἁγία μορφή (1923-2005), 2013, σσ. 94.

7. Κωνσταντίνου Π. Καβαρνοῦ, καθηγητοῦ πανεπιστημίου, Ἡ κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία, ἔκδ. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1999, U.S.A., σσ. 18.

8. Εὐαγγέλου Χρ. Καραδήμου θεολόγου - φιλολόγου, ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τοῦ διορατικοῦ καὶ θαυματουργοῦ, μετὰ Παρακλητικοῦ κανόνος, Χαιρετισμῶν καὶ Ἐγκωμίων, ἐκδ. «Ἰχνηλασία», Ἀθῆναι 1998, σσ. 133.

9. Ὅσιος Πέτρος τῆς Ἀτρώας, ἐκδ. Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, σειρὰ Ἄγνωστα συναξάρια 1, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 299.

10. Γραφικὲς καὶ πατερικὲς μαρτυρίες γιὰ τὸν θάνατο, τὴν κρίση τὴν αἰωνιότητα καὶ τὰ μνημόσυνα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 254. Στὸ βιβλίο περιέχεται καὶ ἀπόσπασμα ὁμιλίας (28-7-1985) τοῦ «ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου» μὲ τίτλο Τιμὴ στοὺς νεκρούς, καθὼς καὶ Διάφορα πατρὸς Αὐγουστίνου.

11. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς εἴμαστε μαζί του;, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 160.

12. ἀνωνύμου μοναχοῦ, Τουρισμὸς καὶ μοναστήρια, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20142, σσ. 39.

13. Πνευματικοὶ δεσμοὶ τοῦ πατρὸς Φιλοθέου Ζερβάκου μὲ τὸν ἐλευθερωτή του Ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 32.


Comments